Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

REIT-y. Bezpieczna inwestycja na niepewne czasy?

Olimpia Port
materiały inwestorów
REIT-y to ciekawa alternatywa głównie dla klientów szukajšcych nowych możliwoœci na rynku - twierdzš deweloperzy.

Na ile zdaniem deweloperów REIT-y mieszkaniowe mogš się okazać atrakcyjnš formš inwestowania dla osób lokujšcych kapitał w nieruchomoœciach na wynajem? Sondę prezentuje serwis nieruchomoœci Dompress.pl:

Mirosław Bednarek, prezes zarzšdu Matexi Polska:

Ta nowa forma poœredniego inwestowania kapitału na rynku nieruchomoœci przycišgnie pewne grono inwestorów. Myœlę jednak, że przede wszystkim będš to osoby i tak już aktywne na rynku kapitałowym, inwestujšce w różnego typu fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne. Sšdzę, że nabywcy inwestujšcy w nieruchomoœci bezpoœrednio, poprzez zakup mieszkania, ceniš tę inwestycję w znacznej mierze dzięki temu, że posiadajš nieruchomoœć na własnoœć.

Jest to moim zdaniem bardzo silne uwarunkowanie kulturowe. Z mojego doœwiadczenia wynika, że osoby prywatne inwestujšce w zakup mieszkania często (poza zwrotem z najmu) wišżš z lokalem także inne długofalowe plany, jak np. zabezpieczenie na staroœć czy przekazanie mieszkania dzieciom lub wnukom.

Warto też pamiętać, że jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, także tych lokujšcych kapitał w nieruchomoœci komercyjne, już nieraz generowały straty i nie dajš równie silnego poczucia bezpieczeństwa i budowania własnego, trwałego majštku.

Reasumujšc, sadzę, że REIT-y to ciekawa alternatywa, jednak głównie dla klientów szukajšcych nowych możliwoœci na rynku kapitałowym lub ewentualnie tych nabywców mieszkań, którzy inwestycje kalkulujš wyłšcznie na zasadzie zwrotu z najmu, nie przewidujšc realizacji innych celów zwišzanych z posiadaniem mieszkania na własnoœć.

Pojawienie się REIT-ów to naturalna konsekwencja rozwoju polskiego rynku inwestycyjnego. Nie przypuszczam, by ich rozwój był zagrożeniem dla bardzo stabilnie rosnšcego rynku mieszkań na wynajem.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service:

REIT (Real Estate Investment Trust) to bezpieczna forma inwestycji w nieruchomoœci dla kogoœ, kto nie jest obyty w temacie lub nie ma czasu na zarzšdzanie własnym lokum. REIT-y majš sporo zalet: niskie koszty transakcyjne, łatwoœć wejœcia i wyjœcia z inwestycji, zwolnienie z podatku CIT i regularne wypłaty dywidendy (ok. 90 proc. zysku).

Dlatego mogš okazać się atrakcyjne dla osób lokujšcych kapitał w nieruchomoœci, ponieważ pełniš rolę narzędzia do długoterminowego oszczędzania np. na emeryturę i zapewniajš stały przychód przy niskim poziomie ryzyka. Bioršc pod uwagę to, że poziom oszczędnoœci Polaków jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, warto się takim sposobem inwestowania zainteresować.

Jednym z wiodšcych trendów na œwiecie jest to, że REIT-y sš zwišzane głównie z inwestycjami w nieruchomoœci komercyjne. Z naszym partnerem mamy już takš nieruchomoœć - Lemon Resort Spa w Gródku nad Dunajcem, a w przygotowaniu sš dwie kolejne inwestycje.

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord:

Rok 2017 będzie okresem m.in. wzmożonej debaty na temat uruchamiania w Polsce REIT-ów i prac nad stosownymi regulacjami prawnymi. Zakup mieszkania traktowany jest przez indywidualnych inwestorów jako bezpieczna inwestycja na niepewne czasy.

Ostatecznie inwestorzy posiadajš pewne aktywa, których cena zmienia się dużo wolniej niż ceny akcji. W dłuższej perspektywie nieruchomoœci chroniš nas przed inflacjš. Od strony bezpieczeństwa inwestowanie w mieszkania na wynajem jest bardzo sensownym rozwišzaniem.

Mirosław Kujawski, członek zarzšdu LC Corp:

Trudno jest dzisiaj wyrokować, czy ta forma inwestowania przyjmie się w Polsce, choć może wydawać się atrakcyjna, tym bardziej że inwestowanie w REIT-y jest relatywnie bezpieczne, porównywalnie do lokat czy obligacji skarbowych. Nie wymaga wielkich nakładów kapitałowych, a przy zakupie mieszkania na wynajem trzeba mieć przynajmniej 20 proc. jego wartoœci. Poza tym, charakteryzuje się łatwoœciš wejœcia i wyjœcia z inwestycji.

Dodatkowo stopa zwrotu na rynku komercyjnym jest porównywalna do tej z wynajmu mieszkań. Argumenty przedstawione powyżej na pewno przekonajš częœć klientów, zwłaszcza tych, którzy dysponujš mniejszš kwotš, a œrodki trzymajš na niskooprocentowanych lokatach albo na rachunkach bieżšcych.

Inwestowanie w mieszkania wcišż jednak będzie cieszyć się zainteresowaniem. Po pierwsze REIT-y będš dotyczyć tylko rynku komercyjnego, gdzie podaż na rynku mieszkań na wynajem wcišż jest niewystarczajšca, a stawki najmu atrakcyjne dla wynajmujšcego. Dodatkowo zakup mieszkania pod wynajem, poza przychodem z samego najmu daje opcję wzrostu wartoœci mieszkania.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic:

REIT-y to kolejny przejaw specjalizacji usług zwišzanych z obsługš rynku nieruchomoœci i z pewnoœciš sš wygodnym narzędziem dla inwestorów dysponujšcych dużym kapitałem. W przypadku drobnych inwestorów, z uwagi na niewielki kapitał, jakim dysponujš będzie to mniej opłacalna forma inwestowania niż np. zakup pojedynczych lokali na wynajem.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest:

Bioršc pod uwagę, że pojęcie REIT jest jeszcze w Polsce mało znane i brakuje regulacji prawnych w tej kwestii, trudno powiedzieć, jak zachowajš się inwestorzy indywidualni kupujšcy mieszkania na wynajem. Na pewno potrzeba jeszcze trochę czasu, ale tego typu forma inwestycji może się okazać dla nich interesujšca. W końcu taki model inwestowania w nieruchomoœci sprawdził się w wielu wysoko rozwiniętych gospodarkach na œwiecie.

Małgorzata Ostrowska, członek zarzšdu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding:

Polski rynek wynajmu mieszkań dynamicznie się rozwija, ale wcišż jesteœmy społeczeństwem, które docelowo woli być właœcicielem, a nie najemcš mieszkania. Apartamenty na wynajem to zdecydowanie korzystniejsza forma lokowania własnego kapitału.

Poza gwarancjš stałego zysku, taki lokal z czasem zyskuje na wartoœci. A poza tym w każdej chwili inwestor może zrezygnować z wynajmu i nieruchomoœć po prostu sprzedać, bšdŸ w niej zamieszkać.

Tomasz Sujak, członek zarzšdu Archicom:

Projekt ustawy w obecnym kształcie nie przewiduje możliwoœci wprowadzenia REIT-ów mieszkaniowych, natomiast propozycja taka pojawiła się w opiniach do przygotowywanego dokumentu. Ustawa promujšca polski kapitał i wspierajšca rynek nieruchomoœci (komercyjnych) jest dobrym kierunkiem.

Mam nadzieję, że w przyszłoœci przepisy obejmš również rynek mieszkaniowy, co będzie szansš rozwoju zarówno dla inwestorów, jak i deweloperów. Mimo że wpływ ustawy na rynek mieszkaniowy nie jest jeszcze ostatecznie przesšdzony, jako deweloper posiadajšcy w ofercie ponad 1300 mieszkań, bacznie przyglšdamy się tym kwestiom.

Na razie zainteresowanym lokowaniem kapitału w sektorze mieszkaniowym, pozostaje nabywanie mieszkań z myœlš o najmie na dotychczasowych zasadach.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates:

Pomysł wprowadzenia krajowych funduszy REIT pojawił się stosunkowo niedawno, a Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy, której ostatecznej wersji jeszcze nie znamy. Potrzeba będzie czasu żeby ocenić, czy taka forma inwestowania w nieruchomoœci przyjmie się na naszym rynku.

Z dużym zainteresowaniem będziemy obserwować, czy REIT-y pojawiš się tylko na rynku nieruchomoœci komercyjnych czy również mieszkaniowych. Z pewnoœciš byłaby to opcja godna rozważenia dla inwestorów, którzy inwestujš w nieruchomoœci z przeznaczeniem na wynajem.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper:

Nie znamy jeszcze ostatecznego kształtu ustawy o REIT-ach. W pierwszym kwartale tego roku Ministerstwo Finansów zapowiedziało liczne zmiany w projekcie, a sama ustawa ma zaczšć obowišzywać od 2018 roku.

Specyfika REIT-ów, czyli zakup skomercjalizowanych nieruchomoœci, korzystanie z preferencji podatkowych przy jednoczesnym corocznym wypłacaniu rozproszonemu akcjonariatowi zysków z czynszu sprawia, że szersze grono osób może partycypować w owocach bardzo kapitałochłonnych inwestycji.

Jednak wobec braku precyzyjnych informacji nie można jednoznacznie stwierdzić, czy ta popularna na Zachodzie, forma lokowania kapitału sprawdzi się na naszym rynku.

Teresa Witkowska, dyrektor sprzedaży Red Real Estate Development:

REIT-y pojawiły się na polskim rynku w ubiegłym roku i jak każda nowoœć mogš wzbudzić zainteresowanie inwestorów. Na razie jednak nie zauważyliœmy takiego trendu. Natomiast cały czas obserwujemy duże zainteresowanie osób kupujšcych mieszkania pod wynajem.

Obecnie jest to jedna z najkorzystniejszych form inwestowania kapitału na polskim rynku, w dodatku przynoszšca długoterminowe zyski. Bezsprzecznie największš zaletš tego typu inwestowania jest bezpieczeństwo. Z tej formy inwestycji raczej nie zrezygnujš osoby, które pamiętajš niedawny kryzys finansowy. Inwestowanie w jakiekolwiek fundusze może być przez nie postrzegane jako zbyt ryzykowne przedsięwzięcie.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment:

Fundusz inwestycyjny REIT jest na razie bardzo mało znany na polskiej GPW i nie ma wpływu na rynek mieszkaniowy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL