Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Oddaj mieszkanie, dostaniesz rentę

Z reguły służebnoœć osobista mieszkania ustanawiana jest w ramach umowy o dożywocie lub odpłatnej renty
Fotolia.com
Senior oddaje mieszkanie za rentę dożywotniš. Czy będzie mógł żyć w tym lokalu aż do œmierci?

Służebnoœć osobista gwarantuje, że senior będzie mógł zamieszkiwać w swoim domu aż do œmierci. Czym jest ten rodzaj służebnoœci, w jaki sposób można jš ustanowić, czy można się jej zrzec?

Mówi Małgorzata Rosińska, kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM:

- Służebnoœć osobista to jedno z ograniczonych praw rzeczowych, wymienione w Kodeksie cywilnym. Z reguły jej treœć sprowadza się do zagwarantowania uprawnionemu dożywotniego korzystania z mieszkania lub domu. Cechš charakterystycznš służebnoœci jest jej indywidualny charakter: ustanawiana jest na rzecz konkretnej osoby fizycznej i wygasa najpóŸniej z chwilš jej œmierci.

Przedmiotem służebnoœci może być wyłšcznie nieruchomoœć. Bezwzględny charakter służebnoœci osobistej powoduje, że jest ona skuteczna względem właœciciela nieruchomoœci obcišżonej, jak również względem wszystkich innych podmiotów, którym nie przysługuje prawo do korzystania z nieruchomoœci obcišżonej skuteczne względem uprawnionego z tytułu tej służebnoœci.

Służebnoœć osobista mieszkania powstaje z reguły w drodze umowy zawartej między właœcicielem nieruchomoœci a osobš, na rzecz której prawo to ma zostać ustanowione.

Może mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Ta pierwsza forma jest obłożona podatkiem od spadków i darowizn według stawek i zasad wskazanych w tej ustawie. Co istotne rocznš wartoœć służebnoœci ustala się jako 4 proc. wartoœci całej obcišżonej nieruchomoœci. Jeżeli służebnoœć została ustanowiona na czas nieokreœlony lub na czas życia uprawnionego, wówczas rocznš wartoœć należy pomnożyć przez 10. Jeżeli prawo to zostanie ustanowione na krótszy okres czasu – wartoœć służebnoœci mnożymy przez odpowiedniš liczbę lat lub ich częœci.

Odpłatna służebnoœć osobista mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych. W tym przypadku podstawę opodatkowania stanowi wartoœć œwiadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebnoœć, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione. Z zastrzeżeniami przewidzianymi w tej ustawie, stawka podatku wynosi 1 proc.

Czy można się zrzec służebnoœci osobistej? Uprawniony z tytułu służebnoœci osobistej mieszkania w każdej chwili może ze swego prawa zrezygnować. Wystarczy, że złoży stosowne oœwiadczenie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaœnięcia potrzebne jest wykreœlenie prawa z księgi wieczystej.

Z reguły służebnoœć osobista mieszkania ustanawiana jest w ramach umowy o dożywocie lub renty odpłatnej stanowišc bardzo ważny element tej umowy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL