Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Prowizja także za sprzedaż poniżej ceny ofertowej

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Klienci poœredników stosujš różne sztuczki, by nie płacić im wynagrodzenia. W sšdach jednak przegrywajš.

Zasadš w poœrednictwie nie jest sztywnoœć ceny ofertowej oraz ustalenie, że tylko przy uzyskaniu okreœlonej ceny, aktualizuje się obowišzek zapłaty prowizji – uznał poznański Sšd Okręgowy.

5,5 miliona złotych – tyle za hotel chciał przedsiębiorca z Wielkopolski. Sprzedał obiekt za nieco ponad połowę tej kwoty. Postanowił więc nie płacić poœrednikowi, który znalazł mu klienta. W taki sposób „zaoszczędzić" mógłby 80 tys. złotych. Nie udało się. Dodatkowo za to, że wdał się z poœrednikiem w sšdowy spór do rachunku doliczyć musi jeszcze 7,6 tys. złotych tytułem kosztów procesu, który przegrał.

– Pacta sunt servanda – komentuje radca prawny Zbigniew Kubiński, wiceprezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomoœci. Podkreœla, że coraz częstsze sš sytuacje, kiedy klienci poœredników próbujš różnych sztuczek, by nie zapłacić agentom za wykonanš pracę. – Taka sprawa trafiła nawet do Sšdu Najwyższego. Orzekł na korzyœć poœrednika, któremu, aby ominšć obowišzek zapłaty wynagrodzenia, klient przed finalizacjš transakcji wypowiedział umowę. Orzecznictwo w tym zakresie jest coraz większe, a sšdy coraz częœciej przyznajš rację poœrednikom – mówi Kubiński.

Poznański sšd (sygn. akt IX GC 1348/15) rozpoznawał spór między prowadzšcym agencję poœrednictwa M.S., a jego byłym klientem A.H., który chciał sprzedać hotel. Do zawarcia umowy poœrednictwa doszło 8 paŸdziernika 2014 roku. Pod kontraktem z ramienia agencji podpisała się upoważniona pracownica E.I., co nie budziło sprzeciwu klienta biura. Jego stanowisko zmieniło się dopiero, gdy sprawa o wynagrodzenie za sfinalizowanie transakcji trafiła do sšdu. W odpowiedzi na pozew wskazał, że z uwagi na to, że umowa nie została zwieńczona podpisem właœciciela agencji, jest nieważna. Nie przekonało to jednak sšdu.

Do sprzedaży hotelu doszło 26 czerwca 2015 roku. Nabywcš nieruchomoœci okazała się spółka, której właœciciel był skonfliktowany z A.H. i któremu ten w przeszłoœci bezskutecznie jš oferował. I ten fakt w ocenie pozwanego przemawiać miał za tym, że roszczenie o zapłatę wynagrodzenia było bezpodstawne. Powołujšc się na treœć umowy poœrednictwa A.H. zauważył, że wynagrodzenie byłoby należne poœrednikowi w sytuacji doprowadzenia do transakcji między zamawiajšcym, a kontrahentem. Mianem kontrahenta strony okreœliły zaœ osobę skojarzonš bezpoœrednio lub poœrednio przez poœrednika z zamawiajšcym. Pozwany skonkludował natomiast, że powód nie skojarzył go ze spółkš, albowiem A. H. już wczeœniej oferował temu podmiotowi nabycie nieruchomoœci objętej umowš poœrednictwa.

Co więcej w odpowiedzi na pozew były hotelarz zastrzegł, że M.S. miał doprowadzić do przeprowadzenia transakcji sprzedaży za kwotę 5,5 mln zł i jedynie wówczas otrzymałby wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 80 tys. zł. W sytuacji natomiast, gdy nieruchomoœć została faktycznie sprzedana za kwotę 2,9 mln zł netto, brak jest podstaw do żšdania wynagrodzenia. Ta argumentacja również nie przekonała sšdu. „Zasadš w poœrednictwie w obrocie nieruchomoœci nie jest sztywnoœć ceny ofertowej oraz ustalenie, że tylko przy uzyskaniu okreœlonej ceny, aktualizuje się obowišzek zapłaty prowizji" – podkreœlił Sšd Okręgowy w Poznaniu.

W jego ocenie zaaprobowanie stanowiska pozwanego mogłoby prowadzić do niemożliwej do zaakceptowania sytuacji, w której sprzedajšcy dla uniknięcia zapłaty prowizji godziłby się na nieznaczne obniżenie ceny transakcyjnej w stosunku do ceny wskazanej w umowie poœrednictwa, przy której zobligowany byłby do zapłaty poœrednikowi wynagrodzenia. Przy takim ustaleniu przesłanek do wypłaty prowizji, umowy nie podpisałby poœrednik, który, mimo wykonania czynnoœci poœrednictwa, mógłby zostać pozbawiony w całoœci prowizji. „Poza tym z ustalonego stanu faktycznego sprawy wynika jednoznacznie, że nieruchomoœć pozwanego była niesprzedawalna za oczekiwanš przez niego cenę – podkreœlił sšd.

Sšd zwrócił też uwagę, że zamawiajšcy polecił poœrednikowi podjęcie czynnoœci zmierzajšcych do przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomoœci. To zaœ ostatecznie niewštpliwie nastšpiło.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL