Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Dziesięć lat oszczędzania na wkład własny

materiały
Młodemu pracownikowi, który wynajmuje mieszkanie, bardzo trudno zgromadzić pienišdze potrzebne do zacišgnięcia kredytu.

O oszczędzaniu na własne mieszkanie mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl:

Wielu młodych Polaków traktuje najem mieszkania jako przejœciowe rozwišzanie. Ze względu na przywišzanie do własnoœci i słabo rozwinięty rynek wynajmu, takie osoby często starajš się gromadzić pienišdze przeznaczone na wkład własny do kredytu. Czy w takiej sytuacji można pogodzić koniecznoœć zapłaty czynszu z oszczędzaniem w na własne mieszkanie? Wyniki analizy dotyczšcej przykładowego najemcy nie przedstawiajš się szczególnie optymistycznie.

Przyszły kredyt z najmem próbuje godzić wiele osób, które przyjechały do dużego miasta na czas studiów i znalazły tam pierwszš pracę. Analiza portalu RynekPierwotny.pl uwzględnia sytuację właœnie takiego przykładowego najemcy z szeœciu największych miast kraju (Warszawa, Kraków, ŁódŸ, Wrocław, Poznań i Gdańsk).

Przyjęliœmy, że przyszły kredytobiorca otrzymuje pensję wynoszšcš 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia netto z sektora przedsiębiorstw. Za te pienišdze najemca musi opłacić między innymi czynsz za wynajętš kawalerkę. Przyjęte œrednie stawki za wynajem jednopokojowego lokalu nie uwzględniajš ani zaliczek dla wspólnoty mieszkaniowej ani opłat za media. Takie wydatki zwišzane z mieszkaniem, zostały wliczone do pozostałych kosztów utrzymania. Analiza portalu RynekPierwotny.pl zakłada, że najemca żyje skromnie, a dodatkowe koszty jego utrzymania (poza czynszem), wynoszš 120 proc. minimum socjalnego.

Po uwzględnieniu wszystkich powyższych założeń, można wreszcie obliczyć kwotę, którš przykładowy najemca co miesišc zaoszczędzi na wkład własny przyszłego kredytu. Taka nadwyżka finansowa w zależnoœci od miasta wynosi:

Warszawa - 653 zł
Kraków - 323 zł
ŁódŸ - 220 zł
Wrocław - 204 zł
Poznań - 382 zł
Gdańsk - 744 zł

Kwoty poza Warszawš i Gdańskiem prezentujš się skromnie. Uwagę zwraca dobry wynik w Gdańsku.To efekt wysokiego poziomu tamtejszych wynagrodzeń i umiarkowanych kosztów wynajęcia lokum. Warto wiedzieć, że w badanej grupie szeœciu metropolii Gdańsk prezentuje się dobrze również pod względem relacji między poziomem płac i kosztami kupna lokalu.

Wyniki mogš nam posłużyć do obliczenia, jak długo przykładowy najemca będzie musiał gromadzić pienišdze na wkład własny (20 proc.) potrzebny do zakupu typowej kawalerki o powierzchni 30 mkw., której cena jest œredniš dla danego miasta. Przyjęto również, że na wkład własny najemca przeznacza całš nadwyżkę finansowš i co miesišc odkłada jš na koncie oszczędnoœciowym zapewniajšcym 1 proc. zysku netto ponad poziom inflacji.

Jeœli uwzględnimy założenia dotyczšce oszczędzania to okaże się, że zgromadzenie całego wkładu (20 proc.) potrzebnego do zakupienia kawalerki na kredyt zajmie:

Warszawa - 76 miesięcy
Kraków - 126 miesięcy
ŁódŸ - 100 miesięcy
Wrocław - 177 miesięcy
Poznań - 94 miesišce
Gdańsk - 51 miesięcy

Wszystkie zaprezentowane powyżej wyniki nie sš pocieszajšce. Nawet perspektywa oszczędzania na wkład własny ponad cztery lata (51 miesięcy), nie wydaje się zanadto optymistyczna. Ponadtrzykrotnie gorszy wynik Wrocławia to skutek niewielkiej nadwyżki finansowej, którš może dysponować przykładowy najemca.

Dla wielu osób zaskakujšcy będzie fakt, że Stolica Dolnego Œlšska pod względem poziomu przeciętnych zarobków w sektorze przedsiębiorstw, wyprzedziła tylko ŁódŸ (dane z III kw. 2017 r.). Jeżeli dodatkowo weŸmiemy pod uwagę relatywnie wysoki poziom wrocławskich czynszów, to wynik œlšskiej metropolii nie wydaje się już niespodziankš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL