Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Inwestorzy odpłynš z rynku mieszkań?

Słoneczne Stablowice
Wzrost stóp procentowych oznacza lepsze oprocentowanie lokat. Inwestorzy mogš odpłynšć z rynku mieszkań.

W jakim stopniu podwyżka stóp procentowych może zdaniem deweloperów wpłynšć na sprzedaż mieszkań? Sondę prezentuje serwis nieruchomoœci Dompress.pl:

Mirosław Kujawski, członek zarzšdu LC Corp:

Podwyżka stóp procentowych to oczywiœcie wzrost kosztów kredytu, spadek zdolnoœci kredytowej, wzrost oprocentowania lokat, a więc możliwy odpływ klientów inwestycyjnych. Należy jednak zaznaczyć, iż zmiana stóp procentowych w 0,25 p.p. nie zmieni wiele. Wystarczy bowiem spojrzeć na bardzo dobrš sprzedaż, choć oczywiœcie nie tak dużš jak obecnie, w 2013 czy 2014 roku, kiedy to stopy procentowe wynosiły 2-3 proc., czyli nawet dwukrotnie więcej niż obecne 1,5 proc. Zmiana będzie miała jednak aspekt psychologiczny, po jednej podwyżce należy się spodziewać kolejnych, tym bardziej że roœnie inflacja. Dziœ to ok. 2 proc., a jeszcze w latach 2014-2016 mieliœmy do czynienia z deflacjš.

Dariusz Krawczyk, prezes zarzšdu Polnord:

Trudno się spodziewać, by ewentualna podwyżka stóp była czynnikiem, który doprowadzi do znacznego obniżenia popytu na rynku mieszkaniowym. Mamy bowiem jednoczeœnie do czynienia ze stałym wzrostem wynagrodzeń, co przekłada się na poprawę zdolnoœci kredytowej wielu potencjalnych nabywców mieszkań. Poziom stóp procentowych jest rekordowo niski, więc jego stopniowe podwyżki nie wpłynš gwałtownie na popyt i rynek kredytów.

Tomasz Sujak, członek zarzšdu Archicom:

Stopy procentowe utrzymujš się na wyjštkowo atrakcyjnym dla kupujšcych poziomie, jednak w dłuższej perspektywie liczymy się z ich wzrostem. Warto pamiętać, że na koniunkturę na rynku mieszkaniowym majš wpływ również inne czynniki makroekonomiczne, jak rosnšce płace i spadek bezrobocia, a w tym przypadku, nic nie wskazuje na zmianę korzystnego trendu. Inwestycja w nieruchomoœci cechuje się wcišż wyższš stopš zwrotu niż na przykład lokaty bankowe, poziom stóp procentowych ma więc wpływ na zainteresowanie zakupami nieruchomoœci. Dlatego wszelkim zapowiadanym zmianom w tym zakresie będziemy się bacznie przyglšdać.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper:

Spodziewamy się utrzymania popytu, mimo zapowiadanych podwyżek stóp procentowych. W Polsce nadal brakuje setek tysięcy mieszkań, a zainteresowanie zakupem w celach inwestycyjnych lub zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wcišż jest duże. Inwestorzy przekonali się, że kupno mieszkania to dobra i pewna lokata kapitału. Ponadto w ostatnich latach obserwujemy wzrost siły nabywczej Polaków, dzięki czemu zyskujš coraz większe możliwoœci kredytowania zakupu mieszkania. W zwišzku z tym umiarkowana podwyżka stóp procentowych, jakiej rynek się spodziewa, nie powinna wpłynšć na zahamowanie koniunktury. Również lokaty bankowe nie stanš się wtedy atrakcyjnš alternatywš dla tych, którzy poszukujš sposobu na zainwestowanie œrodków.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest:

Zapowiadane na koniec tego roku podwyżki stóp procentowych nie powinny znaczšco wpłynšć na zahamowanie popytu na mieszkania. Poza tym sš to tylko zapowiedzi, które nie wiadomo, czy zostanš zrealizowane. Jak się okazało, nabywcy mieszkań w ubiegłych latach poradzili sobie ze wzrostem wkładu własnego i nie wpłynęło to negatywnie na rynek mieszkaniowy, choć były takie obawy. W tym przypadku może być podobnie i kupujšcy także poradzš sobie z wyżej oprocentowanymi kredytami.

Natomiast osoby, które będš miały nadwyżki finansowe nadal chętnie będš je lokowały na rynku nieruchomoœci, bo to bezpieczna forma inwestowania kapitału. Tym bardziej, że lokaty bankowe pomimo zapowiadanego wzrostu stóp procentowych i tak prawdopodobnie nie będš na tyle atrakcyjnie oprocentowane, aby dawały podobny zwrot z inwestycji, jak wynajem lokali.

Mirosław Łoziński, prezes zarzšdu Waryński S.A. Grupa Holdingowa:

Przy oprocentowaniu lokat bankowych na obecnym poziomie od 1 do 2 proc. inwestycja w mieszkanie dajšca zwrot powyżej 4 proc. wcišż jest atrakcyjna. Znaczšca częœć klientów kupuje mieszkania za gotówkę. Możliwy wzrost stóp procentowych w krótkim okresie dotknie głównie osoby ubiegajšce się o kredyt hipoteczny, dla których istotna jest zdolnoœć do obsługi zadłużenia, ustalana na dzień zawarcia umowy kredytowej.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic:

Na razie nie ma potwierdzonych informacji na temat podwyżek stóp. Jeżeli nastšpiš, to w dalszej perspektywie i będš nieznaczne. Dopóki mamy dobrš sytuację gospodarczš, a klientów stać na raty lub częœciowe finansowanie zakupu mieszkania gotówkš, popyt nie zmaleje. Ważna jest też rentownoœć wynajmu, który jeszcze długo będzie podstawowš konkurencjš dla lokat bankowych.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates:

Jeœli potwierdzi się scenariusz sygnalizowany przez analityków, zgodnie z którym stopy wzrosnš w ostatnim kwartale tego roku, popyt na mieszkania może ulec osłabieniu, ale w niewielkim stopniu. Może mieć to swoje konsekwencje dopiero w 2019 roku, jeœli Rada Polityki Pieniężnej po ewentualnej podwyżce podtrzyma swoje decyzje w kolejnych okresach.

Małgorzata Szwarc-Sroka, Członek Rady Nadzorczej J.W. ConstructionHolding S.A. nadzorujšcy Pion Ekonomiczny i Biuro Relacji Inwestorskich:

Sšdzšc po naszych wynikach sprzedaży, zapowiedzi podwyżki stóp procentowych zdajš się nie zniechęcać inwestorów do lokowania oszczędnoœci w nieruchomoœciach. Inwestowanie w nieruchomoœci nadal przynosi większe zyski niż lokaty bankowe. Na zmniejszenie popytu mogš wpłynšć też inne czynniki, na przykład rosnšce ceny mieszkań, które generowane sš coraz wyższymi cenami gruntów i materiałów budowlanych oraz kosztami wykonawstwa.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service:

Podwyżki stóp procentowych prawdopodobnie wpłynš na zmniejszenie popytu na mieszkania. Osoby decydujšce się na kredyt będš uważniej przeglšdać oferty, kalkulować, czy kupno mieszkania w danej inwestycji jest dobrym wyborem, najkrócej mówišc – zastanawiać się, czy im się to opłaca. Jeœli chodzi o inwestorów, nawet jeżeli stopy procentowe wzrosnš o 1 proc., zakup mieszkania będzie nadal bardziej opłacalny niż lokata bankowa.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment:

Podwyżki stóp procentowych nie powinny znaczšco obniżyć popytu na mieszkania, bo większoœć kredytobiorców ma pienišdze na wkład własny. Ma też wystarczajšce dochody, by podołać wymogom bankowym. Jeszcze większa grupa klientów kupuje lokale za gotówkę. Dotyczy to szczególnie mieszkań na wynajem, a ten rynek w dużych miastach wcišż się rozwija. Jedynie kupno mieszkania na wynajem przy wsparciu kredytowym może przestać się opłacać.

Adam Dšbkowski, dyrektor generalny Nexity Polska:

Ceny rosnš, a nieodłšcznym zjawiskiem towarzyszšcym temu procesowi jest wzrost stóp procentowych, z czym wszyscy inwestorzy muszš się z nim liczyć. Wyższe stopy oznaczajš droższe kredyty, co może spowodować spadek popytu na mieszkania. Same mieszkania również prawdopodobnie zdrożejš. Drugim czynnikiem zwišzanym ze wzrostem stóp jest coraz lepsze oprocentowanie lokat.

To także może mieć znaczenie dla osób, które rozważajš zakup mieszkania jako jednej z form inwestowania kapitału. Być może częœć z nich zdecyduje się właœnie na lokatę. To zmniejszy skalę zakupów inwestycyjnych. Spodziewamy się jednak, że potencjalne zmiany na rynku będš miały łagodniejszy charakter niż te, które można było obserwować w latach 2007-2008.

Polska nadal charakteryzuje się niskim odsetkiem osób żyjšcych w wynajętych mieszkaniach w porównaniu do zachodnich sšsiadów. Popularnoœć najmu nadal będzie rosła, podobnie jak œredni poziom czynszów, toteż taka inwestycja będzie nadal opłacalna.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL