Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Mieszkania z obcišżonš hipotekš

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Lokale z rynku wtórnego sš często zadłużone. Czy zakup mieszkania z obcišżona hipotekš jest bezpieczny?

- Procedura zakupu nieruchomoœci obcišżonej hipotekš co do zasady nie różni się znaczšco od zakupu nieruchomoœci wolnej od obcišżeń w dziale IV księgi wieczystej - podkreœla Tomasz Przyrowski, dyrektor sieci ekspertów kredytowych w agencji Metrohouse. - Jednym z podstawowych dokumentów, które trzeba sprawdzić przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomoœci, jest właœnie księga wieczysta. Jej treœć powie nam, czy sprzedajšcy ma kredyt czy też nie. Jest to o tyle proste, że dostęp do ksišg wieczystych jest jawny i możemy to zweryfikować on line - dodaje.

Tłumaczy, że jeœli obecny właœciciel mieszkania sfinansował zakup lokalu kredytem, którego jeszcze nie spłacił, to zawierajšc umowę przedwstępnš musi podać aktualnš na moment sporzšdzenia umowy wysokoœć pozostałego do spłaty zadłużenia. - Kwota ta musi zawierać także koszty dodatkowe, jeœli przewiduje je umowa kredytowa sprzedajšcego - wyjaœnia Tomasz Przyrowski. - Mogš to być np. koszty opłaty za wczeœniejszš spłatę kredytu lub koszt wydania zaœwiadczeń. Przy umowie przedwstępnej dane dotyczšce opłat i pozostałej kwoty kredytu możemy pobrać z umowy i aktualnego harmonogramu spłat, ale do umowy przyrzeczonej dane te muszš już zostać potwierdzone przez stosowne zaœwiadczenie wystawione przez bank sprzedajšcego - podkreœla.

Zaœwiadczenie, poza wysokoœciš zadłużenia, musi też potwierdzać wysokoœć ewentualnych opłat. Musi też zawierać informację o zwolnieniu hipoteki i terminie, w jakim to nastšpi po spłacie zobowišzania. - Bank ma obowišzek wydać sprzedajšcemu takie zaœwiadczenie - mówi ekspert Metrohouse. - Nie należy się obawiać, że bank nie zgodzi się na zwolnienie zabezpieczenia. Po dokonaniu spłaty wierzytelnoœci bank wydaje zgodę na wykreœlenie hipoteki.

Tomasz Przyrowski podkreœla, że szczególnš ostrożnoœć musimy zachować przy kredytach zacišganych w walutach obcych. - Może się zdarzyć, że pozostała do spłaty kwota przewyższa obecnš wartoœć nieruchomoœci - wyjaœnia. - Takie sytuacje nie sš rzadkie. Nie powinniœmy jednak rezygnować z zakupu upatrzonego mieszkania. Sprzedajšcy przed umowš przyrzeczonš musi po prostu nadpłacić kredyt do wysokoœci aktualnej wartoœci nieruchomoœci, czyli ceny jakš płacimy. Czas, jaki poœwięcimy na zakup zadłużonej nieruchomoœci znaczšco nie odbiega od czasu potrzebnego na zakup wolnego od obcišżeń mieszkania - zapewnia. - Ważne, aby w całym procesie wspierał nas dobry ekspert kredytowy, który poinformuje nas o kolejnoœci działań, dobierze najkorzystniejsze oferty i skoordynuje uzyskanie kredytu na zakup.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL