Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkanie Plus

Program Mieszkanie+ i wsparcie firm budowlanych

Inwestor nie musi już płacić podwykonawcy, jeżeli nie wiedział, że pracował on na jego budowie.
shutterstock
Jakie przepisy weszły w życie w 2017 roku.

W mijajšcym roku weszło w życie kilka istotnych zmian w prawie dotyczšcych m.in. umów o roboty budowane, wycinki drzew, programu Mieszkanie+ czy obowišzkowych ubezpieczeń od odpowiedzialnoœci cywilnej dla poœredników, zarzšdców nieruchomoœci.

Kłopotliwa wycinka

Najwięcej zamieszania w 2017 r. było z wycinkš drzew. Dwukrotnie zmieniano zasady pozbywania się drzew z nieruchomoœci. Pierwsza nowela ustawy o ochronie przyrody weszła w życie 1 stycznia, a druga 17 czerwca. Dziœ obowišzujš ostatnie przepisy. Wynika z nich, że firmy muszš mieć zezwolenie gminy na wycinkę i wnoszš z tego tytułu opłaty. Inaczej to wyglšda w wypadku prywatnych posesji. Trzeba zawiadomić gminę o wycince. Następnie na działce zjawiš się urzędnicy i obejrzš drzewo, które ma być wycięte. Jeżeli nie zgłoszš sprzeciwu, można się go pozbyć.

Zniknš firmy wydmuszki

Zatory płatnicze spędzajš sen z powiek niejednej firmie budowlanej. By je zmniejszyć, w ramach pakietu Morawieckiego wprowadzono zmiany do art. 6471 kodeksu cywilnego. Dotyczy on umów o roboty budowlane. Od tej daty inwestor ponosi odpowiedzialnoœć solidarnš z wykonawcš (lub wykonawcš generalnym) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy tylko wtedy, gdy podwykonawca lub wykonawca zgłoszš mu uprzednio zakres planowanych robót budowlanych. Inwestor będzie miał następnie 30 dni na podjęcie decyzji, czy chce zgłosić sprzeciw czy nie.

Ograniczono również odpowiedzialnoœć inwestora wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców. Inwestor zapłaci tym firmom tylko tyle, na ile umówił się z wykonawcš. Wczeœniej sšdy orzekały na niekorzyœć inwestorów. Już sama œwiadomoœć, że na budowie znajdujš się niezgłoszeni podwykonawcy, wystarczyła, by ponosił on odpowiedzialnoœć z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

Kary za brak OC

Po trzech latach od deregulacji wprowadzono zmiany w zasadach wykonywania zawodu poœrednika i zarzšdcy nieruchomoœci. Wszystko za sprawš nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomoœciami obowišzujšcš od 1 wrzeœnia. Wprowadza ona m.in. kary pieniężne za brak ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej.

Dla poœrednika w obrocie nieruchomoœciami wynoszš one od dwukrotnoœci do pięciokrotnoœci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w roku, w którym doszło do stwierdzenia braku OC. Chodzi o wynagrodzenie ogłaszane przez prezesa GUS. Dziœ byłoby to od 8 do 20 tys. zł. Dla zarzšdcy nieruchomoœci sankcje sš wyższe. Wynoszš od czterokrotnoœci do dziesięciokrotnoœci przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 16 tys. do 40 tys. zł. Kary ma nakładać inspekcja handlowa w formie decyzji administracyjnej.

Nowela przewiduje, że do umowy zarzšdzania lub poœrednictwa majš być dołšczane kopie dokumentu ubezpieczenia. Dzięki temu poszkodowanemu łatwiej będzie dochodzić odszkodowania w sšdzie.

Program z plusem

Natomiast 11 wrzeœnia weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomoœci, czyli przepisy wdrażajšce w życie rzšdowy program Mieszkanie+. Na jej podstawie powołano do życia bank ziemi państwowej, czyli Krajowy Zasób Nieruchomoœci. Ustawa zobowišzała samorzšdy oraz podmioty publiczne gospodarujšce nieruchomoœciami Skarbu Państwa do przesłania KZN wykazu posiadanych przez nie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Z tych wykazów KZN wybiera te, które mu się najbardziej podobajš. Następnie prezes KZN ogłaszał przetargi na zawarcie umów o oddanie w użytkowanie wieczyste tych nieruchomoœci, na których powstanš bloki mieszkalne z lokalami na wynajem.

Nowe przepisy regulujš też zasady najmu lokali wybudowanych w programie Mieszkanie+. Najemca może wynajšć mieszkanie na 15 lat, a następnie przedłużyć umowę. Może też zdecydować się na najem razem z wykupem. Ta ostatnia umowa będzie zawierana na 30 lat, z możliwoœciš przeniesienia własnoœci najwczeœniej po upływie 15 lat od dnia jej zawarcia. Stawki czynszu majš zależeć od miejscowoœci lub województwa, na terenie którego będzie mieszkanie. Rzšd chce, by było to 10–20 zł za mkw. Przykładowo dla województwa podlaskiego za mkw. maksymalny czynsz z opcjš wykupu wyniósłby za 1 mkw. 9,71 zł, a bez opcji – 6,80 zł.

Pierwsze klucze do mieszkania wybudowanego w ramach programu Mieszkanie+ majš być wręczone za rok. W ramach pilotażu BGK Nieruchomoœci rozpoczšł budowę mieszkań jeszcze przed wejœciem w życie tej ustawy.

Bez lokali mikro

Duże zmiany szykujš się też w nowym roku. Chodzi o nowelizację rozporzšdzenia z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim majš odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy przewidujš, że powierzchnia użytkowa mieszkania musi wynosić minimum 25 mkw.

Obecnie rozporzšdzenie nie stawia takich warunków. Przewiduje natomiast, że w kawalerce pokój musi mieć co najmniej 16 mkw. Szerokoœć pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby ma wynosić 2,2 m, dla dwóch – 2,7 m, kuchni w mieszkaniu jednopokojowym – 1,8 m, a w lokalu wielopokojowym – 2,4 m. Po nowelizacji tych ograniczeń w rozporzšdzeniu nie będzie. Nowela daje też możliwoœć budowania kawalerek z otwartym na pokój aneksem kuchennym. Dziœ aneks musi być połšczony z korytarzem.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL