Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Czas na medycynę personalizowanš

Dr n. med. Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej
Robert Gardzinski
Właœciwy lek dla właœciwego pacjenta we właœciwym czasie – to hasło przewodnie konferencji, poœwięconej bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobom leczenia.

Eksperci z Polski i z zagranicy wzięli udział w III Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej, które odbyło się 5 marca w Warszawie. Goœciem specjalnym był minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Wydarzenie zostało objęte patronatem wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz honorowym patronatem ministra zdrowia. Do uczestników konferencji list specjalny skierował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Forum zostało zorganizowane przez dr n. med. Beatę Jagielskš, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, oraz prof. Zbigniewa Gacionga, przewodniczšcego Naukowej Rady Programowej III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej.

Terapia przyszłoœci

Medycyna personalizowana jest nowatorskim podejœciem do opieki zdrowotnej. Kładzie nacisk na œcisłe współdziałanie diagnostyki i terapii. Tylko precyzyjne metody diagnostyczne pomagajš wykryć, co pod względem medycznym rozróżnia pacjentów chorych na tę samš chorobę. A to z kolei pozwala na precyzyjne dopasowywanie leczenia do konkretnych grup pacjentów.

Medycyna personalizowana uwzględnia najbardziej aktualnš wiedzę z zakresu mechanizmów komórkowych i molekularnych. Różnicuje zarówno przyczyny, jak i przebieg choroby, bioršc pod uwagę indywidualnš, dogłębnie przeanalizowanš charakterystykę pacjentów. Co to oznacza w praktyce? Jak wskazywali uczestnicy konferencji, najlepszym przykładem jest możliwoœć zapobiegania rozwojowi raka piersi i jajnika u nosicielek mutacji BRCA. Podejœcie zindywidualizowane do pacjenta pozwala skutecznie leczyć nowotwory piersi u pacjentek z wykrytš nadekspresjš czynnika HER2 lub zmieniać metody leczenia chorych na raka płuc z mutacjš w genie EGFR czy ALK.

Uczestnicy konferencji podkreœlajš, że medycyna personalizowana przyczynia się do znacznego zwiększenia skutecznoœci leczenia onkologicznego. Leki celowane stanowiš już ponad 73 proc. leków w leczeniu czerniaka, 51 proc. w raku jelita grubego, 32 proc. w raku piersi i 21 proc. w nowotworach szyi i głowy.

Nie tylko onkologia

Jak wynika z publikacji organizatorów konferencji, w cišgu ostatnich pięciu lat nakłady na medycynę personalizowanš wzrosły niemal o 100 proc. Od 2010 roku ten rynek będzie wart ponad 149 mld dol.

Medycyna personalizowana ma obecnie największe zastosowanie w onkologii. Jednak coraz częœciej wykorzystuje się jš w kardiologii, reumatologii, a nawet w takich schorzeniach układu nerwowego jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera.

W Polsce medycyna personalizowana staje się coraz bardziej dostępna. Wymusza to podniesienie kwalifikacji przedstawicieli œrodowiska medycznego i dostosowanie systemu ochrony zdrowia. Odbywajšce się cyklicznie spotkania polskich i zagranicznych ekspertów, którzy podejmujš dyskusję o problemach medycyny personalizowanej, cieszš się coraz większym zainteresowaniem lekarzy, pacjentów, instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarzšdowych.

– Forum jest interdyscyplinarnš, wielowymiarowš przestrzeniš, w której krzyżujš się punkty widzenia i racje pacjentów i lekarzy oraz instytucji rzšdowych i administracji publicznej – podkreœla dr Beata Jagielska, przewodniczšca Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowego Forum Mecycyny Personalizowanej – dzięki uniknięciu nieskutecznego sposobu leczenia medycyna personalizowana poprawia również relacje pacjent–lekarz, ponieważ zwiększa zaufanie chorego do leczšcej go osoby.

Podczas tegorocznego III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej organizatorzy wprowadzili do programu konferencji nowy, ciekawy element – debatę oksfordzkš, w której wzięli udział zaproszeni eksperci. Specjaliœci podzielili się na dwie grupy dyskusyjne, które broniły lub atakowały tezę „Czy potrzebujemy medycyny personalizowanej?”. Rolę liderów poszczególnych grup przyjęli: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej, oraz prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL