Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Polskie firmy jeszcze nie dojrzały cyfrowo

123rf
Polskie firmy zazwyczaj wydajš na cyfrowe rozwišzania mniej niż 5 proc. rocznych przychodów i nie uważajš się jeszcze za dojrzałe cyfrowo.

Pozytywne jest zdaniem autorów raportu „Digital IQ. Cyfrowy wyœcig firm" z PwC to, że już połowa przebadanych firm definiuje zostanie firmš z cyfrowej ery jako zmianę całego sposobu funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

– Ale też 20 proc. firm wcišż utożsamia ten termin z działem IT – zauważała Anna Sieńko, partner w PwC, lider zespołu digital & technology. Polskie firmy nabrały też trochę pokory w autoocenie własnych postępów w zakresie cyfryzacji.

- W poprzednich raportach uważały się za dobrze rozwinięte cyfrowo, bo np. miały cyfrowe systemy administracyjne. Dziœ te oceny spadły. 44 proc. przedsiębiorstw uważa się za dojrzałe cyfrowo, podczas gdy dla œwiata jest to 53 proc. – mówiła Sieńko.

Cyfryzacja to zmiany

Większa œwiadomoœć firm dotyczšca tego, co oznacza dla firmy okreœlenie „cyfrowa" uzewnętrznia się także w tym, że chociaż połowa za głównš korzyœć z cel bycia „cyfrowš" wcišż uważa zwiększanie przychodów, już 13 proc. upatruje w przemianach technologicznych szansy na wprowadzenie oszczędnoœci i lepszego kontrolowania kosztów.

– A to wymaga w firmach przeprowadzania głębokich zmian. Jeœli majš one jednak zachodzić, przy obecnych budżetach na cyfryzację wynoszšcych najczęœciej mniej niż 5 proc. rocznych przychodów nic się nie ma szansy zmienić – dodawała Sieńko.

Jak podaje PwC, największš częœć budżetów na technologie cyfrowe w ostatnich 12 miesišcach pochłonęły w polskich firmach przede wszystkim wydatki na IT, operacje oraz rozwój produktów i usług. - Jednoczeœnie, 44 proc. ankietowanych w Polsce (i 45 proc. na œwiecie) wskazało, że od 10 do 19 proc. tych œrodków inwestowane jest w tzw. technologie wschodzšce. Wœród nich na podium znalazły się Internet rzeczy, sztuczna inteligencja i robotyka – podaje PwC.

Słabe cyfrowe zasoby

W wielu przypadkach problemem w robieniu postępów na tych polach jest brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry (np. od analityki danych). Jak podał Michał Kreczmar, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w PwC, tylko 42 proc. polskich firm deklaruje też, że ma już zespół ds. innowacji cyfrowych. – Znaczna częœć respondentów (69 proc. przy 59 proc. dla œwiata) deklarowała też, że zamiast korzystać z własnych wewnętrznych zasobów technologicznych, outsource'uje je na zewnštrz firmy, co pokazuje słaboœć polskich przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju.

Zaledwie 11 proc. firm ma też już dzisiaj dyrektora ds. cyfrowych (CDO), choć te, które już takie stanowisko utworzyły, zazwyczaj dbajš o to, by obejmowała je osoba wysoko „umocowana" w firmie, czyli członek zarzšdu lub osoba raportujšca bezpoœrednio do prezesa.

Brak wsparcia i zespołu

Choć polskie firmy sš œwiadome tego, że proces stawania się przedsiębiorstwem cyfrowym to decyzja o charakterze biznesowym, najczęœciej jako głównš przeszkodę w przeprowadzaniu go wskazujš brak wsparcia wewnštrz organizacji, brak wykwalifikowanych zespołów (po 31 proc. odpowiedzi) i mało elastyczne lub zbyt powolne procesy (29 proc.).

Badanie przeprowadziła dla PwC firma Oxford Economics, wzięło w nim udział 2,2 tys. osób z 53 krajów (kadra kierownicza i działy IT).

-ele

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL