Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Koniec geoblokowania w sieci

Fotolia
Przepisy, które majš rozwišzać problem z transgranicznš dostępnoœciš rozmaitych usług (np. zakupów online), zostanš ostatecznie przyjęte przez UE jeszcze w tym roku, najpóŸniej na jesiennej sesji plenarnej parlamentu.

We wtorek poprawki do propozycji przepisów ograniczajšcych takie praktyki przyjęła europejska Komisja ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). Po wprowadzanych teraz zmianach każdy internauta z kraju UE będzie musiał mieć możliwoœć wejœcia na stronę każdego sklepu czy platformy z usługami online, niezależnie od kraju pochodzenia i zamieszkania. Będzie też mógł zapłacić za wybranš usługę swojš kartš kredytowš i otrzymać przesyłkę na swój adres. Natomiast przedsiębiorcy, których zmiana przepisów zmusi do prowadzenia działalnoœci w skali paneuropejskiej, nie będš musieli płacić podatku VAT na nowych rynkach.

– To wspierałoby jednolity rynek cyfrowy, o który wszyscy walczymy, a także wzmacniało zdrowš konkurencję – mówiła europosłanka Róża Thun, która stoi za tym raportem i mocno go popiera. – Geoblokowanie to dyskryminowanie konsumenta mieszkajšcego w innym kraju niż ten, który wybrał sobie do funkcjonowania przedsiębiorca. Wprowadziliœmy zakaz dyskryminowania konsumenta w zależnoœci od tego, w jakim kraju mieszka i z jakiego instrumentu finansowego korzysta – dodawała.

Firmy nie stracš?

Jej zdaniem nowe przepisy nie skomplikujš życia firmom. – Przedsiębiorca będzie teraz mógł prowadzić działalnoœć w dowolnym kraju, sprzedaż będzie odbywać się w sposób „pasywny" – może sprzedawać klientom z innych krajów usługi tak, jakby sprzedawał je we własnym kraju. To ważne, bo nie będzie dyskryminować małych ani œrednich przedsiębiorców, a jednoczeœnie firma nie będzie zmuszana do otwierania działalnoœci w innym kraju – mówi Róża Thun.

Przegłosowane dzisiaj w Brukseli zmiany zakładajš m.in., że po trzech latach Komisja oceni, jak przyjęły się nowe przepisy, a następnie będzie dokonywać takiego przeglšdu co pięć lat.

Dokument punktuje, że do nadużyć w tym zakresie dochodzi także w serwisach wideo i telewizyjnych (zwłaszcza w zakresie praw sportowych, które sš sprzedawane w oparciu o œciœle okreœlone licencje terytorialne), usługach finansowych online oraz transporcie i usługach zdrowotnych. Ale te obszary nie będš podlegały nowemu prawu – po częœci dotyczš ich inne przepisy, a po częœci (jak serwisy wideo online) zostanš objęte analogicznymi rozwišzaniami, ale póŸniej. – Obejmie je przeglšd przeprowadzony po trzech latach – mówiła Róża Thun.

Zakaz geoblokowania ma poparcie Andrusa Ansipa, europejskiego komisarza ds. jednolitego rynku cyfrowego. – Nieuprawnione blokowanie dostępu do rozmaitych usług to problem powszechny. 20 proc. internautów w UE korzysta z sieci VPN, by mieć dostęp do pożšdanych treœci w sieci – mówił Ansip na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Jak dodawał, nie rozumie używanych często przez przedsiębiorców argumentów o „ekskluzywnoœci" niektórych usług i treœci, gdy sš dostępne tylko na wybranych rynkach.

Muzyczne obawy

By prawo zaczęło obowišzywać, konieczne sš jeszcze negocjacje z Radš UE, która ma na niektóre rozwišzania inne poglšdy. – Jednš z uwag Rady było, by nowe przepisy dotyczyły także relacji b2b. My optujemy, żeby te rozwišzania obowišzywały tylko w relacjach firma–klient. Rozważamy też, czy nie warto zajšć się też geoblokowaniem treœci audiowizualnych. W moim sprawozdaniu nie dotykaliœmy jednak kwestii prawa autorskich. To będzie się odbywało w innych procesach legislacyjnych. Tu możemy się różnić z Radš, ale myœlę, że możliwe jest porozumienie – mówiła Thun.

Przeciwko zmianom mocno lobbujš najwięksi przedstawiciele branży muzycznej. – Objęcie branży fonograficznej zakazem geoblokad to działania antykonsumenckie, które szczególnie uderzš w polskiego fana muzyki, w rodzimy przemysł muzyczny i ostatecznie w samych artystów. Jesteœmy jednak przekonani, że ten głos œrodowiska muzycznego nie zostanie zignorowany, a polscy europosłowie podczas głosowania będš popierali jednogłoœnie polskich artystów i polskich fanów muzyki – apelował Jan Kubicki, prezes Universal Music Polska, na łamach „Rz" w lutym. Argumentował, że nowe rozwišzania spowodujš w Polsce m.in. wzrost cen za dostęp do takich serwisów jak Spotify. Obecnie sš one niższe niż na niektórych innych rynkach europejskich i po zmianie przepisów branża prawdopodobnie wyrówna stawki, by nie dochodziło do sytuacji, w której europejscy internauci wyszukujš sobie najtańsze możliwe pakiety na innych rynkach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL