Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Centralny Port Komunikacyjny: Wywłaszczanie będzie ostatecznościš

Bloomberg
Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rzšdu ds Centralnego Portu, Mikołaj Wild zapewnia, że wywłaszczenie terenów pod budowę największego lotniska w Europie Œrodkowej będzie ostatecznoœciš.

Jest to wyraŸnie odpowiedŸ na niepokoje mieszkańców gminy Baranów, którzy obawiajš się, że dostanš jedynie 120 dni na likwidację gospodarstwa i wyprowadzkę w inne miejsce. Na 21 kwietnia zapowiedziano tam referendum w tej sprawie.

— Wywłaszczanie właœcicieli gruntów, które będš potrzebne pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie ostatecznoœciš. 90 proc. terenu planujemy nabyć drogš kupna — powiedział na spotkaniu z dziennikarzami wiceminister Mikołaj Wild.

Wiadomo, że na tereny na których powstanie CPK potrzeba ok 35 km kwadratowych gruntów. Jak poinformował pełnomocnik rzšdu już w maju ma być szczegółowa znana analiza lokalizacyjna, która ostatecznie wyłoni dwa położone blisko siebie miejsca pod budowę CPK. Wyniki tych analiz majš zadecydować o liczbie mieszkańców, których nieruchomoœci znajdš się na terenie przyszłej inwestycji. Po ich ujawnieniu, rozpocznš się badania œrodowiskowe na wskazanych gruntach. jednoczeœnie wiceminister infrastruktury zapewnia, że właœciciele gruntów otrzymajš za nie „godziwe pienišdze", chociaż nie gwarantuje im „interesu życia".

— Odsetek 90 proc. wynika z iloœci gruntów nabywanych od mieszkańców, zanim pojawiły się specustawy, które przyspieszyły proces nabywania ziemi pod inwestycje. Dzięki temu możemy jeŸdzić autostradami. Jednoczeœnie specustawy doprowadziły do rozwišzania większoœci konfliktów w drodze władczej, poprzez nabywanie nieruchomoœci w drodze wywłaszczeń. My chcemy odwrócić ten trend — mówił Mikołaj Wild.

Ostateczne rozwišzania okreœli więc i w przypadku CPK specustawa, której projekt trafił na Komitet Stały Rady Ministrów. Potem zapozna się z niš rzšd i parlament. I nie będzie tutaj wielkiego poœpiechu, ani mowy o koniecznoœci opuszczenia gospodarstw w cztery miesišce, czego obawiajš się mieszkańcy Baranowa. Czas na negocjacje cen ziemi pod CPK jest do końca przyszłego roku.

Harmonogram realizacji projektu przewiduje, że w 2020 wydana zostanie ostateczna decyzja lokalizacyjna. — To spowoduje jednoczesne przejœcie własnoœci gruntów, które nie zostanš wczeœniej nabyte. Czyli niemal do końca 2019 roku będziemy mieli czas na negocjowanie cen. PóŸniej pozostanie obliczenie wartoœci godziwego odszkodowania — tłumaczył wiceminister. Tylko ci właœciciele gruntów, którzy zostanš objęci decyzjami o wywłaszczeniu, otrzymajš termin 120 dni na opuszczenie nieruchomoœci.

Pierwszy samolot ma wylšdować w CPK w 2027 roku. Koszt tej inwestycji, to 35 mld złotych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL