Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lista 500

Jazda na hamulcu ręcznym

Andrzej Malinowski
Fotorzepa/Robert Gardziński
Przedsiębiorcy zostali zalani mnogoœciš pomysłów w sferze podatkowej.

Brak stabilnoœci potęgował także aparat skarbowy, zwiększajšc restrykcyjnoœć działań. Obawa i lęk towarzyszyły kolejnym zapowiedziom i koncepcjom tzw. jednolitego podatku. Zaufania nie zwiększało powszechne wstrzymywanie zwrotu podatku VAT, wykreœlanie firm z VAT-owskiego rejestru i niemal zaprzestanie wydawania interpretacji podatkowych. Dodatkowo złe prawo tworzone w poœpiechu i bez konsultacji pogłębiało uczucie niepewnoœci. Niepewnoœć jutra wprost przełożyła się na ograniczenie inwestycji. W cišgu roku spadły o 5,5 proc. Znaczšco zmalały szczególnie inwestycje publiczne. To zaœ spowodowało silny impuls spowalniajšcy wzrost gospodarczy.

Firmy prywatne motorem rozwoju

W tym trudnym roku zdominowanym przez wyraŸne czynniki zniechęcajšce do rozwoju i inwestowania najlepiej poradziły sobie firmy prywatne. Rysujš się wręcz jako oazy stabilnoœci. To właœnie one cišgnęły w górę wartoœci wskaŸników makroekonomicznych polskiej gospodarki. Stopa bezrobocia cały czas spadała. Osišgnęła, jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, rekordowo niski poziom 5,3 proc. Przedsiębiorcy tworzyli nowe miejsca pracy. Doszło wręcz do sytuacji, że coraz większym problemem stało się znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. To wszystko znalazło odzwierciedlenie w wycenie aktywów na polskim rynku kapitałowym. W ostatnich miesišcach zeszłego roku udało się przełamać dominujšce negatywne tendencje. Dzięki temu warszawska giełda weszła w okres hossy. Œwiadectwem jest wzrost indeksu WIG z niemal 47 tys. do 58 tys. punktów w cišgu pół roku. Wzrósł też WIG20 z ponad 1700 do 2200 pkt.

Lektura Listy 500 największych polskich przedsiębiorstw udowadnia, że Polska gospodarka opiera się przede wszystkim na firmach prywatnych. To one najszybciej się rozwijajš. To one zwiększajš inwestycje i zatrudnienie. To one sš najbardziej innowacyjne. Tak jak laureat Orła 2017 w kategorii nowa gospodarka – Asseco. Ta firma udowadnia, że technologia i biznes to dwa przenikajšce się i jednoczeœnie silnie ze sobš zwišzane œwiaty. Siły te nierozerwalnie łšczy człowiek i współczesne potrzeby. Dziœ tylko nowatorskie, zaawansowane rozwišzania IT mogš zyskać uznanie klientów. Tylko dzięki wyjštkowej i chwalebne, że rodzimej myœli technicznej można skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku, budować markę i zaufanie. Nowe technologie i ochrona œrodowiska to dziœ wyznacznik innowacyjnoœci gospodarki. Cieszy więc, że Kapituła Orłów wyróżniła za debiut firmę Euroservice. Polska, rodzinna, z naszym kapitałem. To lider na rynku biopaliw. Producent biokomponentów oleju napędowego z oleju rzepakowego. W strategii rozwoju na tworzone już inwestycje firma planuje przeznaczyć ponad 600 mln zł. Euroservice osišga sukcesy i to pomimo ucišżliwych działań administracji skarbowej. Laureaci Orłów „Rzeczpospolitej" sš najlepszymi przykładami tego, że nawet w trudnych warunkach można z sukcesem rozwijać biznes, rozszerzać zakres działalnoœci i podbijać zagraniczne rynki.

Wœród najszybciej rozwijajšcych się polskich firm wyraŸnie mało jest przedsiębiorstw kontrolowanych przez Skarb Państwa. Po częœci wynika to zapewne z tego, że sš to na ogół wielkie firmy. Majš ustabilizowanš pozycję, ale za to dużo mniejszy potencjał do bardzo szybkiego, wręcz skokowego rozwoju. Nie oznacza to jednak, że można ignorować wyniki finansowe i ekonomiczne tych spółek. Tu należy podkreœlić wagę efektywnoœci zarzšdzania. Coraz szybciej kręcšca się karuzela stanowisk nie służy dobrym wynikom. Doskonałym przykładem jest gigant ubezpieczeniowy PZU. Przychody tej spółki wzrosły w cišgu roku rekordowo, o ponad 18 proc. To jednak nie uchroniło zarzšdu przed dymisjš.

Paliwem jest stabilnoœć i dobre prawo

Firmy z Listy 500 sš wizytówkš polskiej gospodarki. Łšczna wartoœć ich eksportu wyniosła aż 189 mld zł. To ponad 10 proc. polskiego PKB oraz niemal jedna czwarta całego naszego eksportu. Na szczególnš uwagę zasługuje wielosektorowoœć działalnoœci firm o największej dynamice przychodów. Nie ma tu dominujšcej branży. W zestawieniu znajdziemy zarówno firmy high-tech, farmaceutyczne, finansowe, ubezpieczeniowe, deweloperów i przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu. Ta dywersyfikacja wœród liderów polskiej gospodarki dobrze rokuje na przyszłoœć. Ewentualne osłabienie koniunktury w jednej dziedzinie nie powstrzyma rozwoju gospodarki w całoœci. To też daje szansę na niezależny rozwój w wielu kierunkach.

Rozwój nie jest jednak możliwy bez stabilnoœci. Musi to zrozumieć rzšd i większoœć parlamentarna. Niepewnoœć, obawa, strach nie sprzyjajš przedsiębiorczoœci. W tej chwili na œwiecie trwa, nieznane od dawna, silne ożywienie gospodarcze. A w Polsce jakoœ tego nie widać. Sami jesteœmy winni. Tworzymy ograniczenia i dodatkowe ryzyko. Dzięki prywatnym firmom mamy jakiœ wzrost gospodarczy. Ale o ile byłby on większy, gdyby rzšdzšcy nie zacišgali ręcznego hamulca.

- Andrzej Malinowski jest prezydentem Pracodawców RP

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL