Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Protest lekarzy: anestezjolodzy straszš ministra Radziwiłła prokuratorem

Fotolia
Anestezjolodzy chcš zgłaszać do prokuratury każdy zgon pacjenta zwišzany z brakiem lekarzy. To ich reakcja na projekt rozporzšdzenia umożliwiajšcy dyżurowanie na kilku oddziałach jednoczeœnie.

Projekty nowelizacji dwóch rozporzšdzeń: w sprawie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które trafiły do trzydniowych konsultacji publicznych 19 grudnia, spotkały się z ostrym sprzeciwem całego œrodowiska lekarskiego. Projekt „uelastyczniajšcy plan pracy personelu" umożliwia lekarzowi dyżurowanie na kilku oddziałach jednoczeœnie i w kilku poradniach specjalistycznych.

#1etat1lekarz czy #1szpital1lekarz – pytajš młodzi lekarze z Porozumienia Rezydentów, którzy, podobnie jak wielu komentatorów, sš zdania, że projekt rozporzšdzenia to reakcja na ich akcję wypowiadania klauzuli opt-out, umożliwiajšcej pracę ponad 48 godz. tygodniowo.

Najostrzej zareagowali jednak specjaliœci zrzeszeni w Zwišzku Zawodowym Anestezjologów (ZZA), który w uwagach do projektu rozporzšdzenia w sprawie œwiadczeń gwarantowanych z lecznictwa szpitalnego proponuje całkowicie wykreœlić proponowane zmiany. „W sposób oczywisty zmniejszajš one bezpieczeństwo pacjentów, którym udzielane sš œwiadczenia na bloku operacyjnym, zwiększajšc częstoœć wystšpienia zdarzeń niepożšdanych spowodowanych brakiem pełnego zabezpieczenia œwiadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii" – piszš.

„Po ewentualnym wejœciu w życie w/w projektu rozporzšdzenia, wszystkie zdarzenia niepożšdane w szczególnoœci dotyczšce zgonów hospitalizowanych pacjentów zwišzane z brakiem personelu medycznego będš podawane do publicznej wiadomoœci i zgłaszane organom œcigana" – zapowiadajš anestezjolodzy.

Sytuacja w służbie zdrowia niepokoi także rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który w piœmie do ministra Radziwiłła pisze, że wymaga ona podjęcia przez władze publiczne nadzwyczajnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz lekarzom. Zdaniem rzecznika potrzebny jest dialog ze œrodowiskiem medycznym i poszukiwanie rozwišzań, które doprowadzš do uporania się z problemami i naprawy systemu opieki zdrowotnej.

Niestety, zdaniem rezydentów podejœcie kierownictwa resortu zdrowia przekreœla szanse na rychłe porozumienie. Podczas spotkania z ministrem Radziwiłłem i wiceminister Józefš Szczurek-Żelazko mieli usłyszeć, że „rzšd i resort zrobiły już wiele" i nie majš kolejnych pomysłów na rozwišzanie sytuacji.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL