Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

MZ: środki na podwyżki dla ratowników sš przekazywane na bieżšco

Fotorzepa, Dariusz Gojarski Dariusz Gojarski
Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że podwyżki dla ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalach, sš realizowane na bieżšco.

Ministerstwo przypomina, że 18 lipca 2017 r. minister zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarnoœć" podpisali porozumienie dotyczšce podwyżek dla ratowników medycznych.

Na mocy porozumienia wzrosło œrednie miesięczne wynagrodzenie:

- ratowników medycznych, którzy sš członkami zespołów ratownictwa medycznego u wykonawców głównych i podwykonawców systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

- dyspozytorów medycznych,

- pielęgniarek systemu, które sš członkami zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnionymi u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego (podwykonawców w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne).

Wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu (niezależnie od formy zatrudnienia):

- o 400 zł brutto – od 1 lipca 2017 r.,

- o kolejne 400 zł brutto – od 1 stycznia 2018 r.

Aneksowanie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w zakresie przekazania celowych œrodków na wypłatę podwyżek dla tych grup pracowników zakończyło się 30 sierpnia br. Wypłaty sš realizowane na bieżšco.

Porozumienie dotyczy także ratowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych – na takich samych warunkach (czyli ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu) i w takiej samej wysokoœci.

NFZ aneksował umowy na leczenie szpitalne, które zwiększyły stawkę bazowš dla szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć o:

- 2% – od 1 lipca 2017 r.,

- 4% od – 1 paŸdziernika 2017 r.

Podstawš do aneksowania umów ze szpitalami było Zarzšdzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie œwiadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym i w izbie przyjęć.

Wprowadzenie tej zmiany jest zwišzane m.in. z:

- porozumieniem z 18 lipca 2017 r. oraz

- wejœciem w życie przepisów ustawy sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujšcych zawody medyczne.

Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich NFZ otrzymali zalecenie skierowania do podmiotów leczniczych, posiadajšcych umowy w zakresie leczenia szpitalnego, proœby o realizację wzrostu wynagrodzeń, która powinna nastšpić z wykorzystaniem œrodków finansowych pochodzšcych ze wzrostu kwoty zobowišzania wynikajšcej z umowy zawartej z Funduszem (od 1 lipca br. i 1 paŸdziernika br.).

W II połowie 2017 r. ogólny wzrost wartoœci umów o udzielanie œwiadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w przypadku SOR wyniósł 7,23%, zaœ izb przyjęć – 3,03% w stosunku do wartoœci œwiadczeń zakontraktowanych w I połowie 2017 r.

W zwišzku z tym œrodki finansowe wynikajšce ze wzrostu wartoœci umów na œwiadczenia szpitalne powinny zostać przeznaczone na podwyżki ujęte w Porozumieniu oraz w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujšcych zawody medyczne.

Nie przewidujemy wydania rozporzšdzenia Ministra Zdrowia w celu realizacji Porozumienia.

ródło: MZ

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL