Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych w latach 2016-2018

Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Z trzy lata każda pielęgniarka i położna zyska miesięcznie 1,6 tys. zł.

Podwyżkę 800 zł dla pielęgniarek i położnych w 2016 r. i 1,6 tys. zł w 2018 r. przewiduje porozumienie, jakie minister zdrowia Marian Zembala podpisał z Ogólnopolskim Zwišzkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Minister właœnie upublicznił treœć tego porozumienia.

Przewiduje ono, że od wrzeœnia 2015 r., czyli wstecz, pielęgniarki i położne dostanš 400 zł podwyżki miesięcznie, a nie 300 zł, jak to przewiduje rozporzšdzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, które weszło w życie 30 wrzeœnia. Pielęgniarki i położne majš jednak zagwarantowane w porozumieniu, że minister znowelizuje to rozporzšdzenie. Projekt noweli trafił już do zwišzkowców do konsultacji.

Z treœci porozumienia wynika, że pielęgniarki i położne majš zagwarantowany stopniowy wzrost wynagrodzeń aż do 2019 r. Stawka 400 zł ma bowiem obowišzywać do 31 sierpnia 2016 r. Od wrzeœnia 2016 r. do sierpnia 2017 r. zainteresowane dostanš 800 zł podwyżki. Od wrzeœnia 2017 r. do sierpnia 2018 r. kwota ta wzroœnie do 1,2 tys. zł, by wreszcie od wrzeœnia 2018 do połowy 2019 r. wynieœć 1,6 zł.

Podwyżki obejmš nie tylko pielęgniarki i położne w szpitalach. Od stycznia 2016 r. taki sam wzrost płac porozumienie gwarantuje także zatrudnionym w przychodniach rodzinnych.

Rozporzšdzenie, które weszło w życie w œrodę, przesšdza, że na podwyżki do czerwca 2016 r. pienišdze wyłoży NFZ, ale nie wiadomo, co będzie po tej dacie.

Dyrektorzy szpitali już obawiajš się, że ciężar finansowania większych wynagrodzeń spadnie na nich.

– Obowišzujšce rozporzšdzenie nie zawiera gwarancji finansowania podwyżek przez cztery lata, jedynie od 1 wrzeœnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., tj. przez dziesięć miesięcy. Nie wiadomo więc, z jakich Ÿródeł majš być pokrywane podwyżki w kolejnych miesišcach – mówi Jarosław Fedorowski z Polskiej Federacji Szpitali.

Pielęgniarki uspokajajš, że w znowelizowanym rozporzšdzeniu minister wskaże, że do 2019 r. Ÿródłem finansowania będzie także NFZ.

– Cieszymy się, że udało nam się wywalczyć konkretnš kwotę. Bo już z doœwiadczeń z poprzednich lat widzimy, że jeœli mamy gwarancję wzrostu procentowego poszczególnych składników wynagrodzenia, realnie nie otrzymujemy pieniędzy – mówi Zofia Czyż z OZZPiP. Zaznacza, że teraz pracodawca nie będzie miał wymówki, iż nie ma pieniędzy na podwyżki, skoro specjalne œrodki na usługi pielęgniarskie popłynš z NFZ na konto szpitali.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL