Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Korupcja w służbie zdrowia szkodzi pacjentom

Fotolia.com
W œwietle polskiego prawa zarówno wręczajšcy, jak i przyjmujšcy łapówkę popełnia przestępstwo, które zagrożone jest karš pozbawienia wolnoœci od 6 miesięcy do lat 8.

Dla odpowiedzialnoœci karnej nie ma znaczenia:

- na jakim etapie procesu leczenia łapówka jest wręczana, w szczególnoœci to, że jest ona wręczana po zakończonym leczeniu;

- wartoœć materialna łapówki.

Łapówka

Łapówkš mogš być nie tylko pienišdze, ale każda inna rzecz, jak np.: butelka alkoholu, produkty spożywcze, kosmetyki czy biżuteria.

Osoba, która wręczyła łapówkę może jednak uniknšć odpowiedzialnoœci karnej jeœli zawiadomi o okolicznoœciach zdarzenia organa œcigania (Policję, Prokuraturę lub Centralne Biuro Antykorupcyjne). Zawiadomienie o przestępstwie korupcji jest społecznym obowišzkiem każdego z nas. W interesie każdego uczestnika systemu opieki zdrowotnej jest, by korupcja zniknęła z naszego życia, dlatego powinniœmy podejmować działania zmierzajšce do jej ograniczenia.

Korupcja jest przestępstwem, które ma społecznie wysokš szkodliwoœć, gdyż uderza w cały system ochrony zdrowia. Uderza w dobro pacjentów, a tym samym szkodzi zdrowiu.

Korupcja

- ogranicza dostęp do œwiadczeń opieki zdrowotnej,

- powoduje zakłócenia w systemie kolejkowym, gdyż wręczenie łapówki często prowadzi do przyœpieszenia uzyskania porady lekarskiej bšdŸ zabiegu medycznego,

- naraża cały system na straty finansowe,

- powoduje, że pacjent płaci podwójnie za œwiadczenia, które przysługujš mu bezpłatnie z tytułu opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego,

- podważa zaufanie do uczciwych członków personelu medycznego.

Rak systemu ochrony zdrowia

- W rezultacie to my wszyscy płacimy za oszustwa i korupcję w ochronie zdrowia. Jej skutki dotykajš każdego z nas, każdego uczciwego pacjenta i każdego uczciwego pracownika służby zdrowia - czytamy na stronie ministerstwa zdrowia.

- Dlatego wszyscy musimy powiedzieć korupcji stanowcze nie! Niech korupcja przestanie być rakiem systemu ochrony zdrowia - apeluje resort.

Zawiadomienie

Jeœli masz informacje o korupcji nie wahaj się zawiadomić o niej jak najszybciej właœciwe organa œcigania. Zawiadomienie o przestępstwie możesz złożyć w dowolnej jednostce Policji, Prokuratury bšdŸ do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Nie wręczaj, nie przyjmuj!

Ministerstwo Zdrowia apeluje zarówno do pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia o zaprzestanie korupcji.

- Pacjencie, nie wręczaj jakichkolwiek „dowodów wdzięcznoœci" pracownikom służby zdrowia za udzielone przez nich œwiadczenia medyczne. Pamiętaj, że otrzymujš oni za swojš pracę wynagrodzenie od pracodawcy, zaœ każdy z nas ma prawo do dostępu do leczenia na równych i jednakowych zasadach. BšdŸ uczciwy wobec siebie i innych pacjentów, którzy tak samo jak Ty potrzebujš opieki zdrowotnej - pisze resort.

- Pracowniku służby zdrowia, nie przyjmuj jakichkolwiek „dowodów wdzięcznoœci" od pacjentów - dodaje.

ródło: MZ

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL