Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Przepisy o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych weszły w życie

Fotorzepa, Beata Zaborowska
W œrodę weszły w życie przepisy regulujšce sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Wynagrodzenie najmniej zarabiajšcych medyków będzie podwyższane corocznie, a jego docelowa minimalna wysokoœć będzie osišgnięta do końca 2021 r.

Zgodnie z ustawš pierwsze wzrosty - o co najmniej 10 proc. różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym - będš wyliczane od 1 lipca tego roku. Następnie będzie ono podwyższane corocznie o co najmniej 20 proc. tej różnicy. Docelowa wysokoœć najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osišgnięta do końca 2021 r.

Na podstawie prognozy wysokoœci przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej resort zdrowia przedstawił szacunkowe wyliczenia docelowej wysokoœci minimalnego wynagrodzenia (tej, która będzie obowišzywała od 2022 r.).

Wynika z nich, że minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosiło niecałe 6,4 tys. zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji niecałe 5,9 tys. zł, lekarza bez specjalizacji ok. 5,3 tys. zł, a stażysty prawie 3,7 tys.

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagnoœci laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem majš zarabiać minimum 5,3 tys. zł (jeœli majš specjalizację) lub 3,7 tys. zł (jeœli jej nie majš).

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacjš ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacjš okreœlono na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji - na 3,2 tys. zł.

Fizjoterapeuci i inni pracownicy medyczni ze œrednim wykształceniem będš zarabiać minimum 3,2 tys. zł.

Najniższe miesięczne wynagrodzenie okreœlone w ustawie dotyczy podstawowego wynagrodzenia brutto, nie obejmuje więc dodatków, np. za pełnione dyżury. Do nowych przepisów będš musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne - zarówno publiczne, jak i prywatne.

Ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujšcych zawody medyczne prezydent Andrzej Duda podpisał 19 lipca. Tego samego dnia skierował pismo do ministra Konstantego Radziwiłła, w którym zwracał się z proœbš "o ponowne przeanalizowanie zakresu zagadnień, które reguluje (...) ustawa".

Prezydent zaznaczył, że organizacje zrzeszajšce pracowników medycznych zwracajš uwagę, że ustawa odnosi się tylko do niektórych grup pracowników placówek medycznych, pominięto w niej np. pracowników administracji i statystyki medycznej, salowych i sanitariuszy.

"Wprowadzenie regulacji obejmujšcej swoim zakresem tylko niektóre grupy stwarza ryzyko narastania konfliktu wœród personelu, który będšc zatrudniony w tym samym miejscu otrzymuje wynagrodzenie w oparciu o inne zasady" - wskazywał prezydent.

W pištek MZ potwierdziło, że minister Radziwiłł odpowiedział na pismo prezydenta. Rzecznik resortu Milena Kruszewska poinformowała, że minister zapewnił prezydenta, że "kwestia wynagrodzeń dla pracowników całego sektora jest kluczowš determinantš dobrej jakoœci i dostępnoœci œwiadczeń medycznych, dlatego stale poszukiwane sš nowe rozwišzania w tym obszarze, a w podejmowanych działaniach trzeba kierować się szeroko pojętym interesem społecznym i uwzględniać uwarunkowania prawno-instytucjonalne".

W Sejmie do komisji finansów publicznych oraz komisji zdrowia został skierowany projekt obywatelski o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia, pod którym zebrano prawie 240 tys. podpisów. Przygotowało go Porozumienie Zawodów Medycznych (PZM) skupiajšce kilkanaœcie zwišzków i organizacji zrzeszajšcych pracowników służby zdrowia. Projekt ten przewiduje, że minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych byłyby wyższe niż w uchwalonej ustawie, a tempo dochodzenia do docelowej wysokoœci stawek - szybsze.

Podczas pierwszego czytania projektu Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tomasz Dybek zapowiedział, że jeœli postulaty pracowników ochrony zdrowia nie zostanš spełnione, to 2 paŸdziernika rozpocznš oni strajk głodowy. Poza uchwaleniem projektu obywatelskiego, domagajš się oni też zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i przygotowania projektu kompleksowej reformy służby zdrowia.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odpowiadała, że "kwestie, które zostały zaproponowane do uregulowania w obywatelskim projekcie, znalazły się w już uchwalonej (...) ustawie w sprawie warunków zatrudniania w ochronie zdrowia". Powiedziała też, że w pierwszych trzech latach skutki realizacji obywatelskiego projektu sięgnęłyby 41 mld zł, a w cišgu 10 lat - ponad 388 mld zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL