Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

PIT: czy darmowe szkolenia pielęgniarek sš ich przychodem

Fotolia.com
Darmowe szkolenia dla sióstr i położnych organizowane przez samorzšd zawodowy nie sš dla nich przychodem.

We wtorek Naczelny Sšd Administracyjny wydał precedensowe rozstrzygnięcia dotyczšce opodatkowania darmowych szkoleń i kursów organizowanych przez samorzšd zawodowy dla tych, którzy płacš składki i muszš stale podnosić swoje kwalifikacje.

Cišgłe doskonalenie

W tym przypadku chodziło o darmowe szkolenia oraz kursy dla pielęgniarek i położnych. A konkretnie o wywołujšcy wiele kontrowersji i sprzeciw œrodowiska poglšd fiskus, że od takiego „bonusu" trzeba płacić PIT.

Nie inaczej było w dwóch sprawach zainicjowanych wnioskami o interpretację. Z jednym wystšpiła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, z drugim Ogólnopolski Zwišzek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zarzšd Regionu Œlšskiego w Sosnowcu. Ich wštpliwoœci sprowadzały się do jednego: czy uczestnictwo w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorzšdu zawodowego i finansowanym z jego œrodków, ewentualnie pokrytych przez zwišzek zawodowy, powoduje powstanie przychodu i podlega PIT?

Obie organizacje uważały, że nie. Izba podkreœlała, że uczestnictwo w kursach szkoleniowych organizowanych przez organ samorzšdu zawodowego wišże się z ekwiwalentem w postaci opłacania składki członkowskiej. Zwišzek zaœ tłumaczył, że pokrycie kosztów szkolenia pogłębiajšcego wiedzę członków, którzy również finansujš jego działalnoœć z własnych œrodków po opodatkowaniu.

Ta argumentacja nie przekonała fiskusa. W jego ocenie to, że ustawodawca zobligował osoby wykonujšce niektóre zawody do stałego podnoszenia kwalifikacji, nie oznacza, że majš to czynić bezpłatnie. Dlatego w obu przypadkach uznał, że wartoœć spornych œwiadczeń stanowi przysporzenie majštkowe, które należy zakwalifikować jako przychód z innych Ÿródeł. Obie sprawy trafiły na wokandę Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gliwicach.

Gliwicki WSA przyznał rację tylko izbie. Skargę zwišzku oddalił.

Rację obu organizacjom przyznał dopiero NSA. W jego ocenie, choć wykładnia pojęcia nieodpłatnych œwiadczeń powinna odnosić się do konkretnych okolicznoœci, to w przypadku obu spornych spraw rozstrzygnięcia musiały być jednolite, ze względu na brak istotnych różnic między nimi.

Szersza perspektywa

NSA zauważył też, że pojęcie nieodpłatnych œwiadczeń wywoływało wiele kontrowersji, zwłaszcza w relacji pracownik–pracodawca, w których wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny (K 7/13). W ocenie sšdu, choć wskazówki Trybunału odnoszš się do relacji pracodawca–pracownik, nie sposób ich pomijać także w sprawach dotyczšcych samorzšdów czy zwišzków zawodowych. W tych przypadkach również zachodzi œcisła więŸ między tymi organizacjami a ich członkami, której nie można pomijać przy wykładni podatkowej.

Jak podkreœlił sędzia NSA Jerzy Płusa, w spornym przypadku na pojęcie ekwiwalentnoœci œwiadczeń należy spojrzeć szerzej. Uwzględnić, że szkolenia o różnej tematyce mieszczš się w obowišzkach wielu zwišzków zawodowych i samorzšdów. W ten sposób realizujš one swoje cele statutowe i nawet jeœli nie można przyporzšdkować konkretnych składek do danej osoby, to jednak szkolenia te przeprowadzane sš ze składek.

NSA uznał, że w spornych przypadkach nie można mówić o nieodpłatnym œwiadczeniu, które podlega opodatkowaniu PIT. To pierwsze rozstrzygnięcia, ale mogš się przełożyć na inne korporacje. Wyroki sš prawomocne.

Sygnatura akt: II FSK 1206/15; II FSK 1528/15

OPINIA

Konrad Filip Turzyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

To precedensowe orzeczenia, a sama sprawa bardzo trudna. Miejmy nadzieję, że jest to poczštek pewnej szerszej linii orzeczniczej, która znajdzie zastosowanie także do szkoleń organizowanych przez inne korporacje zawodowe. Pamiętajmy bowiem, że podobne ustawowe wymogi podnoszenia kwalifikacji majš lekarze, adwokaci czy doradcy podatkowi. Szkolenia te nie służš zaspokajaniu prywatnych potrzeb członków tych grup zawodowych. Sš na mocy odpowiednich ustaw obowišzkowe, a ich wprowadzenie w ocenie ustawodawcy służy rzetelnemu wykonywaniu zawodu. Nie mówišc już o ogólnych korzyœciach dla całego społeczeństwa. Dlatego podobnie jak szkolenia organizowane przez pracodawcę dla pracowników z zakresu wykonywanych czynnoœci nie powinny one stanowić przychodu dla osób w nich uczestniczšcych i podlegać PIT.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL