Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Czy banki zamknš drogę do mieszkań

Osiedle Classic
Materiały Inwestora
Zadłużajšc się na mieszkanie, od stycznia trzeba będzie mieć już 15 proc. wkładu własnego. Czy popyt na lokale spadnie?

Czy wyższy wkład własny do kredytu, zablokuje młodym ludziom drogę do własnego mieszkania? Czy zmiany przepisów w bankach wpłynš na sprzedaż mieszkań? Wyniki sondy przeprowadzonej wœród deweloperów prezentuje Kamil NiedŸwiedzki, analityk portalu Dompress.pl:

Mirosław Kujawski, członek zarzšdu LC Corp:

- Podwyższenie wkładu własnego na pewno będzie miało wpływ na zdolnoœć nabywczš klientów i sprzedaż mieszkań, jednak mniejszy niż można by się spodziewać. Po pierwsze, wkładu na poziomie 20 proc. od dłuższego czasu wymaga już częœć banków, a w pozostałych klienci mogš liczyć na niższe koszty kredytu.

Klientom o mniej zasobnym portfelu pomocš służy program "MdM", gdzie dofinansowanie traktowane jest jako wkład własny. Co ważne, wzrost wkładu własnego do 15 proc. nie w każdym przypadku będzie oznaczał koniecznoœć wpłaty gotówki. Już teraz wiele banków przygotowuje specjalnš ofertę, w ramach której klient, majšc 10 proc., brakujšce 5 proc. może uzyskać poprzez dodatkowe ubezpieczenie lub zastaw na lokacie.

Warto też zaznaczyć, że od paru miesięcy bardzo aktywni na rynku sš klienci inwestycyjni, którzy wybierajš zakup nieruchomoœci jako alternatywę dla nisko oprocentowanych lokat. W najbliższym czasie stopy procentowe nie powinny wzrosnšć. Częœć analityków prognozuje wręcz dalsze ich spadki.

W portfelu LC Corp sš projekty, gdzie udział transakcji z inwestorami wynosi 60-80 proc. Sš to np. inwestycje: 5 Dzielnica i Grzegórzecka 77 w Krakowie, Osiedle Krzemowe w Warszawie czy Przy Alejach w Gdańsku.

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord:

- Częœć klientów rozważa oczywiœcie przyspieszenie zakupu mieszkania tak, aby zdšżyć z zakupem z 10-procentowym wkładem własnym. Znaczna częœć kupujšcych nie obawia się jednak nadchodzšcych zmian.

Należy pamiętać, że w 2016 roku uzyskanie kredytu hipotecznego z 10-procentowym wkładem własnym w niektórych bankach będzie nadal możliwe pod warunkiem ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń brakujšcej kwoty.

Polnord przy współpracy z DK Notus oferuje wsparcie osobom, które nie będš miały wystarczajšcych œrodków, aby zapewnić sobie cały potrzebny do uzyskania kredytu wkład własny.

Mirosław Bednarek, prezes zarzšdu Matexi Polska:

- Patrzšc na zbliżajšcš się kolejnš podwyżkę wymaganego wkładu własnego, wydaje się że tym razem rynek jest już przygotowany i reaguje mniej gwałtownie niż w zeszłym roku. Obserwujemy jednak wyraŸny wzrost zainteresowania zakupem mieszkań w ostatnich tygodniach.

Ewa Gwiazdowska, dyrektor finansowa w Atlas Estates:

- W ostatnich miesišcach liczba sprzedanych mieszkań osišgnęła rekordowe wartoœci, porównywalne tylko do boomu sprzed 2008 roku. Ze względu na podniesienie od stycznia 2016 roku wkładu własnego do kredytu do poziomu 15 proc. można się spodziewać szybszego tempa podpisywania nowych umów w okresie okołoœwištecznym, które z poczštkiem stycznia zapewne się zmniejszy.

W dłuższej perspektywie jednak dobra koniunktura powinna się nadal utrzymać, ponieważ niskie stopy procentowe, które w przyszłym roku prawdopodobnie pozostanš na dotychczasowym poziomie lub nawet zostanš obniżone, będš nadal wpływać na niski koszt kredytu hipotecznego.

Będš skłaniać inwestorów do zakupu mieszkań w alternatywie do nisko oprocentowanych lokat bankowych. Kolejnym bodŸcem dobrze wpływajšcym na sprzedaż sš prognozy ekonomistów mówišce o tym, że polska gospodarka będzie się nadal dynamicznie rozwijać, co powinno sprzyjać optymizmowi klientów.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w ECO-Classic:

- Większe znaczenie dla pogorszenia dostępnoœci kredytów może mieć podwyższanie marży dla kredytów hipotecznych.Takie działania banki podejmujš, chcšc zminimalizować negatywne konsekwencje tzw. podatku bankowego.

O planowanym zwiększeniu kosztów kredytów hipotecznych œwiadczš również przypadki skracania terminów ważnoœci decyzji kredytowej. Klienci, którzy ostatnio dostali takie decyzje, sš ponaglani do zawarcia umów kredytowych. Prawdopodobnie dlatego, że decyzje dotyczš kredytów z niższymi marżami.

Wysokoœć wkładu własnego będzie podniesiona już trzeci raz, a plany stopniowego zwiększania kwoty potrzebnej do uzyskania pożyczki sš znane od kilku lat. Klienci zdšżyli się już do tego przygotować.

Kolejnym powodem umiarkowanego optymizmu sš zapowiedzi kilku banków mówišce o planach udzielania kredytów z niższym niż 15 proc. wkładem własnym. Jest to możliwe przy objęciu dodatkowym ubezpieczeniem brakujšcej kwoty.

Małgorzata Ostrowska, członek zarzšdu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding:

- Rosnšca sprzedaż mieszkań w ostatnich miesišcach pokazuje, że wielu klientów dostrzega korzyœci płynšce z zakupu lokalu już dziœ, kiedy banki nie wymagajš jeszcze podwyższonego wkładu finansowego, a promocyjne ceny oferowane przez deweloperów pozwalajš na dodatkowe oszczędnoœci.

Jednak mimo wymogu posiadania od 2016 roku minimalnego wkładu własnego na poziomie 15 proc., niskie stopy procentowe w połšczeniu ze wzrostem optymizmu nabywców spowodowanym dobrš sytuacjš gospodarczš w kraju, sprzyjać będš utrzymaniu sprzedaży mieszkań na wysokim poziomie.

Janusz Miller, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Home Invest:

- Podwyższenie wkładu własnego może mieć wpływ, ale nie aż tak bardzo znaczšcy dla sprzedaży mieszkań w 2016 roku. Wbrew pozorom w większoœci przypadków klienci Home Invest sš przygotowani do zakupu mieszkań i dysponujš odpowiednimi œrodkami. Poza tym sš banki, które od wielu lat oferujš kredyty hipoteczne z minimalnym 20 proc. udziałem własnym.

Wszystko też wskazuje na to, że osoby, które nie sš w stanie wyłożyć 15 proc. własnych œrodków, będš mogły skorzystać z dotychczasowych zasad. Dodatkowe 5 proc. będš musiały objšć ubezpieczeniem. Niemniej jednak obserwujemy, że niektórym klientom zależy na dokonaniu zakupu mieszkania jeszcze w tym roku.

Katarzyna Pietrzak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Victoria Dom:

- Klienci kupujš mieszkania przede wszystkim ze względu na atrakcyjnš cenę oraz dobrš lokalizację inwestycji. Dotšd nie odnotowaliœmy spadku sprzedaży zwišzanego z podwyższeniem wkładu własnego.

Paulina Mudryk, reprezentujšca WAN:

- Podwyższenie wkładu własnego do kredytów mieszkaniowych nie będzie miało wpływu na sprzedaż mieszkań.Zainteresowanie klientów zakupem lokali utrzymuje się na stałym poziomie.

Iwona Chmielewska, wicedyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Monday Development:

- W naszej ocenie podwyższenie wkładu własnego nie wpłynie znaczšco na sprzedaż mieszkań w 2016 roku. Co prawda ograniczy to możliwoœć uzyskania kredytu np. osobom bardzo młodych, które dysponujš ograniczonymi œrodkami własnymi, ale z drugiej strony od dłuższego czasu obserwujemy, że zakup mieszkania to bardzo przemyœlana decyzja .

Podejmujš jš osoby, które majš pewnoœć co do możliwoœci spłaty. Stšd dużo ważniejsze sš wskaŸniki makroekonomiczne, stopa bezrobocia, czy nastroje społeczne w odniesieniu do stabilnoœci sytuacji na rynku i stabilnoœci politycznej.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service:

- Sprzedaż mieszkań w 2015 roku była bardzo dobra. Wpływajšcych na to czynników było naprawdę wiele i trudno zdefiniować, które były przeważajšce. Zdecydowanie jednym z nich mogły być zmiany płynšce z przepisów dotyczšce zwiększenia wkładu własnego przy zakupie nieruchomoœci.

Nie jest to jednak argument przemawiajšcy za tym, aby osoby planujšce kupno mieszkania miały z tego zrezygnować. Prowadzimy już rozmowy z bankami. Chcemy pomóc naszym klientom zwiększyć szanse na własne cztery kšty także w przyszłym roku. Mamy nadzieję, że wprowadzane regulacje nie zmieniš sytuacji na rynku mieszkaniowym na niekorzyœć nabywców.

Marta Ulbrych, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Neocity Polska:

- Zmiana wymaganego wkładu własnego już teraz spowodowała wzmożony ruch w biurach sprzedaży. Nasi klienci potwierdzajš, że w bankach okres oczekiwania na decyzję kredytowš wydłużył się z powodu większej liczby złożonych wniosków.

Magdalena Jańczuk-Zdunek z firmy Marvipol:

- Z pewnoœciš jest grupa klientów, która będzie chciała zdšżyć z zakupem mieszkania przed wymogiem wykazania się wyższym wkładem własnym, aczkolwiek wydaje się, że zwiększenie udziału własnego nie wpłynie znaczšco na sprzedaż. O tej decyduje jeszcze kilka innych czynników, jak np. rekordowo niskie stopy procentowe czy aktywnoœć osób nabywajšcych lokal pod wynajem jako alternatywy dla nisko oprocentowanych lokat.

Marcin Zaremba-Œmietański, główny analityk i członek zarzšdu operacyjnego w Grupie Deweloperskiej GEO:

- Każda zmiana ma wpływ na rynek. Pozostaje jednak pytanie o skalę takiego zjawiska. Dotychczas banki omijały ten przepis, oferujšc dodatkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Wiele wskazuje jednak na to, że Komisja Nadzoru Finansowego może zakazać takich praktyk.

Taki zabieg oraz podniesienie wkładu własnego może mieć bardzo duże znaczenie. Obecnie nie obserwujemy, aby klienci szybciej podejmowali decyzję o zakupie mieszkania w zwišzku z planowanymi zmianami.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL