Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finansowanie

Ten rok nie będzie zły

Co czeka mieszkaniówkę i rynek hipotek w kolejnych miesišcach?

Analizuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl:

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wraz z firmš doradczš Reas podsumowały kilka dni temu sytuację na krajowym rynku mieszkaniowym oraz hipotecznym.

Jednym z bardziej optymistycznych przesłań nie jest - wbrew pozorom - sytuacja na pierwotnym rynku nieruchomoœci mieszkaniowych, który w ub. roku ponownie poprawił rekordowe statystyki sprzedażowe, tym razem te z 2014 roku. Ten temat jest już powszechnie znany. Pewnym pozytywnym zaskoczeniem jest natomiast przedstawiony stan rodzimego rynku hipotek, który wydaje się być w lepszej kondycji, aniżeli można było jeszcze niedawno oczekiwać.

Badania BIK wskazujš bowiem na zauważalny statystycznie wzrost udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2015 r. nie tylko pod względem wolumenowym, ale przede wszystkim wartoœciowym. Liczba 196,5 tys. kredytów na zakup mieszkania jest o 2,5 tys. rok do roku większa, natomiast ich zeszłoroczna wartoœć - 41,8 mld zł, to o 1,4 mld zł więcej niż w 2014 r. Daje to odpowiednio zwyżkę r/r o 1,3 i 3,7 proc. Pozornie może to się wydawać niewiele, ale na przeżywajšcym swoistš długoterminowš „hibernację" krajowym rynku kredytów mieszkaniowych jest to być może przysłowiowe œwiatełko w tunelu.

W normalnych warunkach rynkowych to właœnie rynek kredytów hipotecznych stanowi główne koło zamachowe koniunktury w mieszkaniówce. Tymczasem praktycznie od poczštku już blisko 3-letniego ożywienia sprzedażowego w jej pierwotnym segmencie rynek hipotek jest tylko tłem dla zakupów gotówkowo-inwestycyjnych. Taka sytuacja rodzi ryzyko doœć nagłego spadku siły popytowej rynku w sytuacji, gdy boom inwestycyjny wyczerpie swój potencjał, co prędzej czy póŸniej musi nastšpić.

Co ważne, wyraŸna poprawa statystyk kredytów mieszkaniowych nastšpiła mniej więcej od połowy ubiegłego roku, wobec czego od trzeciego kwartału 2015 r. dynamiki udzielanych kredytów w porównaniu do analogicznych kwartałów 2014 r. w ujęciu wartoœciowym były dodatnie. Z kolei absolutnie rekordowym okazał się tradycyjnie ostatni kwartał roku zarówno w ujęciu wartoœciowym jak i wolumenowym. W tym czasie wartoœć udzielanych kredytów wzrosła o 15,4 proc. a ich iloœć o 10,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2014.

Tego typu okolicznoœci mogš sugerować, że rynek hipotek z dużym poœlizgiem zanotował w połowie ub. roku koniunkturalny dołek. Potwierdzenie lub zaprzeczenie tego typu tezy przyniosš kolejne kwartały. Jednak z uwagi na obowišzujšcy od poczštku roku wyższy o kolejne 5 p.p. wkład własny oraz o kilka procent wyższe raty kredytów mieszkaniowych po podwyżce bankowych marż, większych fajerwerków na rynku hipotek raczej spodziewać się nie należy.

Kazimierz Kirejczyk, prezes firmy Reas, zwraca uwagę na istotnš rolę rzšdowego programu subwencji mieszkaniowych MdM, jako jednego z głównych bodŸców stymulujšcych nie tylko sprzedaż, ale też akcję kredytowš na mieszkaniowym rynku pierwotnym. Jego zdaniem wizja zakończenia misji programu w 2018 roku będzie działać mobilizujšco zarówno na deweloperów, skutkujšc większš podażš w segmencie tańszych mieszkań, jak i na nabywców, chcšcych skorzystać z rzšdowego dofinansowania.

Choć szereg przesłanek wskazuje na to, że w tym roku będzie trudno wyrównać rekordowš sprzedaż z 2015 roku, nie widać powodów makroekonomicznych do wieszczenia silnego spadku popytu. Oferta jest stosunkowo œwieża, a to zapewnia nabywcom wybór spoœród mieszkań dostosowanych do ich oczekiwań. Dzięki racjonalnej polityce deweloperów ceny utrzymujš się na stabilnym poziomie. Jeœli nie nastšpi drastyczny wzrost czynników niepewnoœci, które działać będš hamujšco na decyzje zakupowe nabywców, dojrzałoœć polskiego rynku nieruchomoœci pozwoli mu oprzeć się zagrożeniom.

Prezentacja BIK obfituje także w interesujšce statystyki, dajšce wyobrażenie nie tylko aktualnych trendów na rynkach mieszkaniowym i hipotecznym, ale także pozwalajšce z dużym prawdopodobieństwem ocenić perspektywy przedmiotowych segmentów krajowej gospodarki. Jak się okazuje, ponad połowa osób zacišgajšcych w 2015 roku kredyty mieszkaniowe pochodzi z miast poniżej 50 tys. mieszkańców. Z kolei co pišty kredyt został udzielony mieszkańcowi województwa mazowieckiego. Choć aż 55 proc. kredytów hipotecznych udzielanych jest osobom w wieku poniżej 35 lat, to kredyty na najwyższe kwoty zacišgajš osoby w przedziale 35-45 lat.

Dlaczego zdecydowana większoœć osób zacišgajšcych kredyty pochodzi z małych miast? Nie oznacza to bynajmniej œwietlanych perspektyw rozwoju krajowej mieszkaniówki w położonych na prowincji rodzimych miasteczkach. To efekt rozwojowego charakteru trendów migracyjnych - przenoszenia się młodego pokolenia rodaków z prowincji do dużych aglomeracji.

Dobrym prognostykiem jest stabilna jakoœć kredytów mieszkaniowych. Wynika to z faktu, że liczba kredytów opóŸnionych w spłacie powyżej 90 dni wynosi zaledwie 1,4 procent. Dla kredytów złotówkowych jest to 1,6 proc., natomiast w przypadku frankowców, co daje do myœlenia, zaledwie 1,2 proc.

Co do tych ostatnich, to wolumen kredytów denominowanych w helweckiej walucie w przecišgu minionego roku doœć wyraŸnie zniżkował z poziomu około 580 tys. do aktualnych 539,4 tys. To także niezła wiadomoœć, jest bowiem oczywiste, że im chudszy portfel frankowych hipotek, tym ryzyko kursowe mniejsze, a bezpieczeństwo i stabilnoœć sektora bankowego większe. Niestety badanie BIK nie komunikuje, w jakim zakresie spadek hipotecznych kredytów denominowanych w CHF wynikał ze spłat zobowišzań, a w jakim z koniecznoœci windykacji długu.

W sumie liczba rodzimych posiadaczy kredytów mieszkaniowych wynosi na dziœ dzień 3,5 mln osób, czyli blisko jednš dziesištš ludnoœci Polski. Spłacajš oni 2,1 mln kredytów zacišgniętych na zakup mieszkania o łšcznej sumie na poziomie 390 mld zł. Z danych BIK wynika, że œredni dług hipoteczny gospodarstwa domowego spłacajšcego kredyt mieszkaniowy wynosi bez mała 186 tys. zł, a udział kredytów mieszkaniowych w krajowym PKB 23 proc. Ostatni parametr należy do jednego z najniższych w UE, co oznacza znaczšcy potencjał rodzimego rynku kredytów mieszkaniowych.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL