Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Macierewicz odtajni zbiór zastrzeżony IPN

PAP, Rafał Guz
Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że na przełomie stycznia i lutego minister obrony narodowej Antoni Macierewicz odtajni liczšcy obecnie ok. 430 metrów wyodrębniony zbór zastrzeżony IPN, zawierajšcy dokumenty służb specjalnych PRL.

Jak twierdzš nasi rozmówcy, którzy blisko zwišzani sš ze sprawš, w zasadzie nic nie stoi już na przeszkodzie, aby te materiały, które liczyły na poczštku ponad 2 kilometry bieżšce dokumentów, zostały udostępnione historykom, badaczem i mediom. Odpowiednie dokumenty czekajš jedynie na decyzję i podpis Macierewicza.

Minister obrony mówił w połowie grudnia br., że w 2007 roku zapoznał się z wojskowš częœciš zastrzeżonego zbioru IPN. Przyznał wówczas, że nieprawdš jest, iż utrzymywanie tzw. „zetki” jest niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Jak podkreœlił, w większoœci z teczek zawarte były informacje, których dalsze utajnienie groziło i nadal grozi bezpieczeństwu Rzeczypospolitej, gdyż – jak mówił – tworzy fikcyjnš elitę ludzi w służbach specjalnych, fikcyjnš elitę ludzi w bankowoœci, fikcyjnš elitę ludzi w mediach oraz jeszcze niedawno w polityce.

Zbiór zastrzeżony utrzymywany jest na mocy art. 39 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej, zgodnie z którym „szef ABW i szef AW lub minister obrony narodowej może zastrzec, na czas okreœlony, że do okreœlonych dokumentów nie może mieć dostępu żadna inna osoba poza wyznaczonymi przez nich przedstawicielami, jeżeli jest to konieczne dla bezpieczeństwa państwa”. Dokumenty te dodatkowo oznaczone sš gryfem tajnoœci jako œciœle tajne lub tajne.

Dr Rafał Leœkiewicz podkreœlił w paŸdzierniku w „Rzeczpospolitej”, że w zbiorze znajdujš się dokumenty wytworzone w okresie PRL, czyli w zakresie Służby Bezpieczeństwa do 31 lipca 1990 r., a w przypadku służb wojskowych do 31 grudnia tego roku. Sš to zarówno teczki administracyjne, operacyjne jak i osobowe, a także karty z kartotek operacyjnych oraz dzienników ewidencyjnych. Ponadto jest tam kilkaset taœm magnetycznych zawierajšce bazy danych Służby Bezpieczeństwa z lat 80. poprzedniego stulecia.

W zbiorze znajdujš się archiwalia przekazane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu (wczeœniej UOP), Straż Granicznš oraz dwie służby wojskowe podległe bezpoœrednio ministrowi obrony narodowej: Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego (wczeœniej WSI).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL