Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Nowe przepisy o polskich firmach w kosmosie

Fotolia
Projekt ustawy o działalnoœci kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych ma dopasować nasze przepisy do wymogów międzynarodowych. Przy okazji nowych regulacji pojawia się kilka niepokojšcych zmian.

Do niedawna w polskim prawodawstwie istniała luka w przepisach dotyczšcych działalnoœci kosmicznej. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy, która ma dostosować nasze prawo do wymogów międzynarodowych. Prace trwały już od 2013 r. Ustawa okreœlać będzie uprawnienia prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej oraz wymogi stawiane przedsiębiorstwom zainteresowanym działalnoœciš w przestrzeni kosmicznej. Dotyczy to szczególnie zasad wyrażania zgody podmiotom krajowym na  poruszanie się w kosmosie; wyznaczenia organu
 odpowiedzialnego za nadzór tego rodzaju działalnoœci; zasad prowadzenia krajowego rejestru obiektów kosmicznych i zagadnień zwišzanych z odpowiedzialnoœciš państwa oraz kwestiami odszkodowawczymi.

Potrzeba regulacji jest zwišzana z koniecznoœciš realizowania przez Polskę zobowišzań wynikajšcych z umów międzynarodowych w zakresie prawa kosmicznego i jednoczeœnie wzrostem naszej aktywnoœci w użytkowaniu orbity okołoziemskiej.

Działalnoœć kosmiczna została w art. 3 pkt 1 okreœlona jako “wypuszczenie obiektu kosmicznego w przestrzeń kosmicznš, eksploatację obiektu kosmicznego, a także sprowadzenie obiektu kosmicznego na Ziemię”.

Niezbędne regulacje

Podmiot, który będzie chciał realizować swoje projekty w kosmosie, będzie musiał uzyskać cały szereg zezwoleń. i spełnić wiele warunków. np. w zakresie pozwoleń radiowych, posiadanych odpowiednich kompetencji, technologii redukujšcej zaœmiecanie kosmosu a także nie zakłócanie działalnoœci innych państw na orbicie. Podmiot musi też udokumentować, w jaki sposób będzie zapewniał bezpieczeństwo podczas realizowania projektów i jasno okreœlić procedury odszkodowawcze a także zadeklarować, że nie będzie wynosił na orbitę okołoziemskš broni atomowej.

Zezwolenie wydaje, odmawia jego wydania, zmienia lub cofa prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, w drodze decyzji administracyjnej.w cišgu 6 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku.

Zgodnie z proponowanš ustawš, nowym obowišzkiem prezesa PAK będzie prowadzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Baza musi być jawna i opublikowana w postaci elektronicznej. Wpis będzie zawierał m. in. wskazanie właœciciela oraz operatora obiektu kosmicznego,
 ogólne przeznaczenie i planowany czas funkcjonowania, a także podstawowe parametry orbitalne, takie jak inklinacja czy okres obiegu.

Ustawa ma regulować również kwestie odszkodowawcze. Zapis w art. 22: mówi, że odpowiedzialnoœć za szkodę spowodowanš przez obiekt ponosi państwo, które wypuszcza go w przestrzeń kosmicznš. Stšd w art. 25 projektu ustawy podmiot, przed wystšpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia, jest obowišzany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za szkodę i wskazuje jako ubezpieczonego Skarb Państwa. Koniecznoœć posiadania ubezpieczenia dotyczy głównie działań komercyjnych, ponieważ podmiot może być zwolniony z tego obowišzku, jeżeli obiekt kosmiczny będzie wykorzystywany dla celów podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, nauki, badań lub edukacji. Okolicznoœci, przyczyny i skutki ewentualnego nieszczęœliwego zdarzenia ma badać komisja powołana przez prezesa PAK.

Pełen nadzór nad rejestrem, udzielonymi zezwoleniami i egzekwowaniem kar za naruszenia procedur ma prowadzić Polska Agencja Kosmiczna.

Ukryte koszty transformacji

Wraz z regulacjami prawnymi dotyczšcymi polskich obiektów w kosmosie następuje szereg innych zmian. Między innymi główna siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej, która dotšd mieœciła się w Gdańsku zostanie przeniesiona do Warszawy. Z punku widzenia operacyjnego może to być korzystne ale nadal nie wiadomo, co będzie w oddziałami - gdańskim, gdy stanie się jednostkš terenowš i rzeszowskim. Te kwestie były dotšd i sš nadal zapisane jedynie w statucie Agencji.

Przede wszystkim jednak najważniejsza zmiana, jaka towarzyszy transformacjom to właœciwoœć organu nadrzędnego. Wczeœniej Polska Agencja Kosmiczna podlegała bezpoœrednio pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W tej chwili będzie to Ministerstwo Rozwoju. Nie tylko obniża to w pewien sposób rangę organizacji ale w wzmaga istniejšcš już doœć niezdrowš atmosferę konkurencji między Ministerstwem a KPRM. Ta zmiana jest przez wiele osób postrzegana jako hamulec rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego. Bezpoœredni powód jest mniej uchwytny - czynnik ludzki.

Pozostajšc przy sprawach personalnych, mogš niepokoić jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze - obniżenie kryteriów aplikowania na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Teraz nie będzie musiała to być osoba ze stopniem naukowym. Po drugie: rozwišzanie wszystkich umów o pracę. Nastšpiła swoista moda legislacyjna na stosowanie opcji zero - wygaszenie stosunków pracy podczas reorganizacji. Czy rzeczywiœcie jest tak, że żaden z dotychczasowych pracowników nie ma kwalifikacji, by kontynuować pracę w Polskiej Agencji Kosmicznej?

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL