Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Pomysły rzšdu PiS na udrożnienie upadłości konsumenckiej

Adobe Stock
Z upadłoœci skorzystajš nawet ci, którzy pożyczali choć wiedzieli, że nie będš mogli oddać.

Rzšd jeszcze w tym tygodniu ma zaproponować udrożnienie upadłoœci konsumenckiej, z której zadłużony może skorzystać raz na dziesięć lat. I choć upadłoœć oznacza dla dłużnika utratę prawie całego majštku łšcznie z mieszkaniem, to daje szanse na drugie niejako życie.

Wœród nowoœci jest możliwoœć oddłużenia już po krótkim postępowaniu sšdowym, bez spłat zredukowanego zadłużenia przez kilka lat, na czym polega typowa upadłoœć konsumencka.

– Z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci wynikało, że połowa korzystajšcych z tej upadłoœci nie ma majštku ani poważnych dochodów, nie ma więc sensu okreœlania planu spłat, a wyjœciem jest tylko szybkie oddłużenie – wyjaœnia prof. Anna Hrycaj z Uczelni Łazarskiego, która pracowała przy przygotowaniu projektu.

Œcieżka dla wielu

WyraŸnie zagwarantowano prawo konsumenta do nieodpłatnej pomocy prawnej przy tej upadłoœci. Wreszcie upadłoœć konsumencka ma być rozszerzona na przypadki umyœlnej niewypłacalnoœci lub rażšcego niedbalstwa dłużnika, ale tu dodatkowš sankcjš będzie możliwoœć wydłużenia spłaty długów (co może znaczyć większš spłatę) do siedmiu lat. Teraz ten okres wynosi do trzech lat, a wyjštkowo sšd może go przedłużyć o półtora roku.

Gdy ten okres minie, reszta długów zostaje umorzona, czyli przestaje istnieć. Nie znikajš jednak takie długi, jak alimenty, renty i odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolnoœci do pracy, zasšdzone grzywny i zadoœćuczynienia, wreszcie długi wynikajšce z przestępstwa.

Plusy i minusy

W ocenie Marcina Warchoła, wiceministra sprawiedliwoœci, obecnš upadłoœć konsumenckš w Polsce trudno uznać za efektywnš. Trudnoœci z bieżšcymi płatnoœciami mogš dotyczyć 2 mln obywateli, a wartoœć przeterminowanych długów sięga 50 mld zł.

– Nowa ustawa ma właœnie rozwišzać ten problem – zapowiedział wiceminister.

Mecenas Karol Tatara wskazuje, że po nowelizacji sprzed trzech lat korzystanie z tej upadłoœci wzrosło z kilkunastu spraw rocznie do kilku tysięcy, ale potrzebne sš kolejne ułatwienia, które uproszczš i przyœpieszš oddłużanie.

Przy okazji rozwišzanie dotyczšce upadłoœci firm będzie zbliżone do tej konsumenckiej. Także jednoosobowych przedsiębiorców ma objšć mechanizm ochrony przed bezdomnoœciš na wzór upadajšcego konsumenta, któremu pozostawia się kwotę na wynajem mieszkania na okres od roku do dwóch lat. W obu upadłoœciach ma być też dłużnikowi zostawiony majštek na poziomie zabezpieczenia socjalnego.

Sš też zagrożenia

Nie wszyscy sš entuzjastami tych propozycji.

– To jest zachęta do nieodpowiedzialnego zadłużania się – mówi „Rz" Jerzy Bańka, wiceprezes Zwišzku Banków Polskich. Skutkiem takich zmian będzie pogorszenie, wręcz dewastacja bezpieczeństwa prowadzenia interesów. Uważam, że podawane liczby osób majšcych kłopoty ze spłatš długów sš przesadzone, gdyż takie kłopoty nie znaczš zaraz niewypłacalnoœci. W szczególnoœci nie sšdzę, by mogli z upadłoœci szerzej korzystać frankowicze, gdyż należš do stosunkowo zamożnych, i nie będš chcieli tracić mieszkania. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL