Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Odszkodowania dla pasażerów a strajk pilotów

Fotolia
Sšd Okręgowy w Warszawie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwoœci UE z pytaniem, czy strajk pracowników przewoŸnika lotniczego to nadzwyczajne okolicznoœci, które zwalniajš go z ryczałtowego odszkodowania dla pasażera.

Poza tym, czy dla zwolnienia się przewoŸnika z obowišzku wypłaty rekompensaty wystarczy uprawdopodobnienie, czy też musi on udowodnić, że strajk pracowników jest nadzwyczajnš okolicznoœciš, której nie można było uniknšć mimo podjęcia wszelkich racjonalnych œrodków będšcych w dyspozycji przewoŸnika.

Ustalone ryczałtowo w trzech stawkach: 250, 400 i 600 euro, w zależnoœci od długoœci lotu, odszkodowanie przewiduje w art. 7 unijne rozporzšdzenie WE nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. za odmowę przyjęcia na pokład albo odwołanie lub duże opóŸnienie lotów.

Jak pokazuje także polska praktyka, jest ono powszechnie wykorzystywane, choćby ze względu na jego prostotę. Dodajmy, że prawo do otrzymania tego odszkodowania nie może być wobec pasażera wyłšczone ani ograniczone.

Kwestia, o którš pyta SO, wynikła w sprawie będšcej pokłosiem strajku personelu pokładowego Deutsche Lufthansa AG w Kolonii, zorganizowanego przez zwišzek zawodowy pracowników zwišzanego z nim przewoŸnika. Wskutek strajku odwołano lot z Krakowa do Mediolanu przez Monachium, planowany przez Konrada D., którego roszczenie (o 250 euro) nabyła spółka występujšca z pozwem.

Strajk (rozpoczęty 6 listopada 2015 r.) doprowadził do odwołania w cišgu siedmiu następnych dni 4804 lotów, co stanowiło 44,4 proc. wszystkich zaplanowanych lotów i dotknęło 574,9 tys. pasażerów. Według pozwanego przewoŸnika strajk stanowił nadzwyczajnš okolicznoœć, która sparaliżowała jego działalnoœć, i nie był w stanie zastšpić tak dużej liczby wykwalifikowanych pracowników pokładowych. W konsekwencji wyłšczała jego odpowiedzialnoœć.

Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie przychylił się do tej argumentacji i oddalił powództwo.

Rozpatrujšc apelację, Sšd Okręgowy powzišł co do tego wštpliwoœci, które zawarł właœnie w pytaniu do TSUE. W uzasadnieniu pytania wskazał, że znane jest mu orzecznictwo TSUE dotyczšce kwalifikacji nadzwyczajnych okolicznoœci w rozumieniu rozporzšdzenia nr 261/2004, nie pozwala ono jednak na jednoznaczne rozstrzygnięcie wštpliwoœci sšdu krajowego.

Przeciwko uznaniu tego strajku za nadzwyczajnš okolicznoœć przemawia zaœ brak cech zdarzenia zewnętrznego, gdyż zorganizowali go pracownicy firmy działajšcej wewnštrz struktury pozwanego przewoŸnika. Miał on œwiadomoœć, że do strajku może dojœć, gdyż prowadzono negocjacje ze zwišzkowcami, strajk nie był okolicznoœciš nagłš, wreszcie jest wpisany w ryzyko prowadzenia działalnoœci gospodarczej.

– Pytanie dotyczy konkretnej sprawy i z elementem zagranicznym, ale oczywiœcie może mieć znaczenie dla innych spraw, nie tylko zresztš w Polsce – powiedziała „Rzeczpospolitej" Aneta Łazarska, sędzia sprawozdawca i współautorka pytania do TSUE.

sygnatura akt: XXIII Ga 66/17

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.domagalski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL