Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Konsument nie musi bać się bankructwa biura podróży

Fotolia.com
Komponujšc wakacje w sieci, konsument nie będzie musiał obawiać się bankructwa współorganizatora.

Już za rok więcej turystów będzie chronionych przed bankructwem przedsiębiorców. Nie tylko tradycyjne biura podróży, ale także podmioty oferujšce powišzane usługi turystyczne na wypadek swojej niewypłacalnoœci będš musiały zapewnić pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju, zwrot wpłat, gdy klient nie wyjedzie, lub częœci wpłat, gdy tylko niektóre z wykupionych usług zostanš zrealizowane. Wszystko dzięki projektowi ustawy o imprezach turystycznych i powišzanych usługach turystycznych. We wtorek przyjęła go Rada Ministrów. Zmiany wymuszone przez unijne prawo majš obowišzywać od lipca 2018 r.

– Oznacza to objęcie ochronš nowej, dużej grupy turystów, którzy sami szukajš w internecie pakietów wakacyjnych dostosowanych do swoich potrzeb i np. rezerwujš transport i pobyt w hotelu u tego samego sprzedawcy albo wynajmujš samochód za poœrednictwem strony internetowej, na której dokonali rezerwacji lotu – tłumaczy prof. Hanna Zawistowska z Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej.

Powišzanie usług

Profesor dodaje, że ochrona jest jednak znacznie węższa niż przewidziana dla nabywców imprez turystycznych, bo chroni głównie przed skutkami niewypłacalnoœci. Kiedy będzie dochodziło do takiego powišzania usług turystycznych? Po nabyciu więcej niż jednego rodzaju usług, w postaci przewozu pasażerów albo zakwaterowania, które nie jest nieodłšcznym elementem przewozu (czyli np. nie w kajucie statku), wynajmu pojazdów albo innej usługi, która nie stanowi integralnych częœci przewozu lub zakwaterowania. Do powišzania usług będzie dochodziło wyłšcznie po nabyciu przewozu, zakwaterowania albo wynajmu samochodu wraz z co najmniej innš usługš turystycznš, jeżeli stanowiš one znacznš częœć łšcznej wartoœci usług i sš reklamowane jako istotny element podróży lub wakacji. Warunkiem jest, by umowy sprzedaży były zawierane przy okazji jednej wizyty lub jednego kontaktu z punktem sprzedaży online, choć z możliwoœciš zapłaty odrębnie za każdš usługę lub w odstępach krótszych niż 24-godzinne.

Zdecydowano, że minister sportu i turystyki będzie pełnił funkcję centralnego punktu kontaktowego ułatwiajšcego współpracę administracyjnš i sprawowanie nadzoru nad organizatorami turystyki oraz przedsiębiorcami ułatwiajšcymi nabywanie powišzanych usług turystycznych, prowadzšcymi działalnoœć we wszystkich państwach, które implementowały dyrektywę.

Zastrzeżenia branży

Projekt precyzyjnie okreœla też konstrukcję i treœć umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym zakres obowišzków informacyjnych biura podróży, zasad czy podstaw dokonywania jej zmian. Częœć nowych rozwišzań nie do końca podoba się branży.

– Przede wszystkim należałoby usunšć zapis dajšcy siedem dni na odstšpienie od umowy o imprezę turystycznš zawartš poza lokalem przedsiębiorstwa. W praktyce bowiem uniemożliwiałby on sprzedaż na targach turystycznych albo – co staje się coraz bardziej popularne – podpisanie umowy u klienta w domu, po uprzednim umówieniu spotkania przez agenta. Takie formy transakcji sš wygodne dla klienta i organizowane na ich życzenie – uważa Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki

W obecnej ustawie o usługach turystycznych turyœci nie majš prawa do odstšpienia od umowy w takim przypadku.

Spod ochrony przewidzianej w ustawie wyłšczono m.in. usługi zakupione na podstawie umowy generalnej dotyczšcej organizowania wyjazdów służbowych zawartej między przedsiębiorcami. Oznacza to, że pracodawca, organizujšcy np. imprezy integracyjne dla swoich pracowników, powinien dobrze negocjować umowę. To w niej będš uregulowane zasady œwiadczenia takiej usługi czy ewentualnych reklamacji.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.wojcik@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL