Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Reklamacja wakacji bez uprzedniego zgłaszania nieprawidłowości rezydentowi

123RF
Biuro nie może uzależniać prawa do złożenia reklamacji od wczeœniejszego zgłoszenia nieprawidłowoœci u rezydenta.

Sšd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał apelację biura podróży przeciwko prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa dotyczyła wzorców umownych, m.in. ograniczajšcych prawo do reklamacji i rozszerzajšcych uprawnienia organizatora do odwołania imprezy bez odszkodowania.

Sšd apelacyjny przyznał rację sšdowi pierwszej instancji. Uznał, że organizator nie może wyłšczyć odpowiedzialnoœci odszkodowawczej, gdy odwołuje imprezę lotniczš ze względu na bezpieczeństwo. Zgodnie z wzorcem stosowanym przez przedsiębiorcę uczestnik takiej imprezy mógł tylko dochodzić zwrotu wniesionych œwiadczeń lub skorzystać z imprezy zastępczej. Tymczasem pozbawienie prawa do odszkodowania zgodnie z przepisami jest możliwe tylko w dwóch sytuacjach – gdy na imprezę nie zgłosi się minimalna, okreœlona w umowie liczba uczestników lub z powodu siły wyższej. Sšd Apelacyjny w Warszawie odniósł się też do klauzuli dotyczšcej reklamacji. Zgodnie z postanowieniami umowy reklamacje zwišzane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz z programem wyjazdu powinny być zgłoszone niezwłocznie pilotowi lub rezydentowi w celu ewentualnego ich uwzględnienia na miejscu. Ich przyjęcie zaœ powinno być potwierdzone na piœmie pod rygorem utraty prawa powoływania się na okolicznoœci podniesione w reklamacji. W innym postanowieniu ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach biuro zastrzegło, że ewentualne reklamacje należy składać u przedstawiciela, w formie pisemnej, niezwłocznie w momencie zaistnienia usterki pod rygorem ich odrzucenia.

Sšd orzekł, że takie klauzule sš niezgodne z ustawš o usługach turystycznych. Zgodnie z jej art. 16, jeżeli w trakcie imprezy klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Niezależnie od zawiadomienia może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierajšcš wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz okreœlenie swojego żšdania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

Zdaniem sšdu powód ograniczył konsumentowi to ustawowe uprawnienie. Stosowane przez przedsiębiorcę sformułowania: „pod rygorem utraty prawa powoływania się na okolicznoœci podniesione w reklamacji" czy też „pod rygorem ich odrzucenia", nie budzš wštpliwoœci, że wyłšczył on możliwoœć złożenia reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej. Konsument może co prawda złożyć reklamację po powrocie z wakacji, ale pod warunkiem braku skutecznoœci reklamacji złożonej na miejscu lub braku możliwoœci jej zgłoszenia.

– Złożenie reklamacji należy odróżnić od zawiadomienia o wadliwym wykonaniu usługi. Reklamacja, oprócz wskazania uchybienia, musi okreœlać żšdanie, np. obniżenia ceny –tłumaczy Hanna Zawistowska z Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej.

Podczas wycieczki należy zatem zawiadomić o uchybieniach. Częœć z nich może da się wyeliminować. Potem zaœ można złożyć reklamację.

Sygnatura akt: sygn. VI ACa 239/14

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL