Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Europejski nakaz zabezpieczenia pieniędzy pozwoli zajmować konta z zagranicy

123RF
Właœciciele hoteli w unijnych krajach łatwo zablokujš konto bankowe Polaka, który zdemolował pokój.

Wierzyciel œcigajšcy dłużnika z innego kraju będzie mógł zabezpieczyć pienišdze na jego koncie. Sprawi to europejski nakaz zabezpieczenia pieniędzy (nakaz). Wydany w jednym państwie Unii, będzie uznawany w całej Unii z wyjštkiem Danii oraz Zjednoczonego Królestwa. Prawnicy sš zgodni, że wierzyciele dostanš do ręki groŸnš broń. Muszš jednak wykorzystywać jš odpowiedzialnie, aby nie obróciła się przeciwko nim.

Nowy nakaz ma być stosowany od 18 stycznia 2017 r. Tak wynika z projektu noweli kodeksu postępowania cywilnego, który wdraża unijne rozporzšdzenie nr 655 z 15 maja 2014 r. ustanawiajšce procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu transgranicznego dochodzenia wierzytelnoœci w sprawach cywilnych i handlowych.

Blokada pieniędzy

Zastosowanie nakazu oznacza blokadę pieniędzy na rachunku do wysokoœci długu, ale nie daje podstaw do wypłaty pieniędzy wierzycielowi. Uniemożliwia tylko ich wypłatę, wydanie czy ukrycie. I tym tłumaczy się wprowadzenie dodatkowych, równoległych do krajowych, rygorów.

Wierzyciel będzie mógł domagać się zabezpieczenia jeszcze przed wszczęciem procesu, a także w jego trakcie oraz po wydaniu orzeczenia zasšdzajšcego zapłatę. W procedurze tej istotnš rolę odegrajš komornicy i banki, które będš m.in. udzielać informacji o kontach.

– Banki sš przygotowane do tych obowišzków – zapewnia Jerzy Bańka, wiceprezes Zwišzku Banków Polskich. – Już teraz wykonujš orzeczenia sšdów zagranicznych, ale po uruchomieniu nowej procedury zapewne takich zabezpieczeń będzie więcej.

– Od kilku lat wskazywano w Unii, że brakuje narzędzia ułatwiajšcego zablokowanie pieniędzy na koncie w innym kraju – wskazuje Justyna Piasecka, komornik.

Zaskoczenie i ryzyko

Zdaniem Rafała Fronczka, prezesa Krajowej Rady Komorniczej, istotna jest tzw. procedura ex parte. Oznacza, że nakaz zabezpieczenia wydawany będzie bez udziału dłużnika. Dowie się o sprawie już po zajęciu konta.

– Egzekucja może być efektywniejsza – ocenia prezes.

Projekt przewiduje też procedurę uchylenia zabezpieczenia. Dla Kowalskiego jest i nieco lepsza wiadomoœć: jeżeli dłużnik jest konsumentem, do wydania nakazu właœciwy jest tylko sšd państwa miejsca jego zamieszkania.

Gdy sšd, który wydał nakaz, ma siedzibę w państwie zajęcia konta czy kont, uchylenia lub wygaœnięcia nakazu dokonuje się zgodnie z prawem tego państwa. W innym przypadku przy użyciu specjalnej procedury i formularza.

Jest też zabezpieczenie przed nadużyciem nakazu. Gdy wierzyciel nie uzyskał jeszcze orzeczenia zasšdzajšcego zapłatę, sšd, orzekajšc zablokowanie konta, nałoży na niego obowišzek złożenia takiej kaucji, która zapewni rekompensatę ewentualnej szkody dłużnika wynikłej w zwišzku z nakazem.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Opinia

Andrzej F. Żurawski, adwokat

Jeżeli praktyka będzie odpowiadać założeniom rozporzšdzenia, to europejski nakaz zabezpieczenia da możliwoœć zabezpieczenia rachunków, zaskakujšc dłużnika, który dowie się o tym dopiero po zajęciu rachunku. Wierzyciel, chcšc skorzystać z tego rozwišzania, musi unieœć jednak wiele obowišzków: wykazać, że bez tego zabezpieczenia dochodzenie jego roszczeń będzie utrudnione lub niemożliwe, a gdy roszczenie nie jest jeszcze stwierdzone orzeczeniem sšdu, wykazać, że jest ono uzasadnione. W końcu cišży na wierzycielu ryzyko zapłaty odszkodowania za szkodę wyrzšdzonš dłużnikowi w wyniku zawinionego nadużycia europejskiego nakazu zabezpieczenia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL