Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Drogie esemesy nie będš już tak groźne - zmiany w prawie telekomunikacyjnym

123RF
Promowanie komunikacji mailowej z dostawcami, rozwój sieci bezprzewodowych w miejscach publicznych i walka z esemesami premium – to główne założenia zmian prawa telekomunikacyjnego.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało propozycje ustawy, która ma się przyczynić do informatyzacji Polski. Przede wszystkim, na co wielokrotnie zwracano uwagę w uzasadnieniu, dostawcy usług komunikacyjnych zyskajš narzędzia, aby zachęcać klientów do komunikacji drogš elektronicznš. Niedawne zmiany wprowadziły do kodeksu cywilnego formę dokumentowš zawarcia umowy. Musi pozwalać na zapoznanie się z treœciš oœwiadczenia woli przez czas odpowiedni do celów oraz ustalenie składajšcej je osoby. W definicji tej mieœci się więc e-mail lub skan umowy przesłany w załšczniku.

Zawarcie umowy o œwiadczenie usług telekomunikacyjnych będzie możliwe także w tej formie. Oznacza to, że firma nie będzie już musiała przesyłać abonentowi listu z wydrukowanš umowš, co znacznie zmniejszy koszty. Wszelkie zmiany umowy zawartej w formie dokumentowej będš mogły być dokonywane w ten sam sposób. Wybór należy jednak do klienta – może zawsze żšdać przysłania wersji papierowej, a także zgodzić się na komunikację mailowš przy umowie zawartej pisemnie.

Projekt doprecyzowuje też pojęcie „podania do publicznej wiadomoœci" (np. proponowanych zmian w regulaminie lub cenniku). Odbywać się to będzie poprzez publikację na stronie internetowej.

Dostawcy zyskaliby też możliwoœć informowania o warunkach zmiany, przedłużenia i rozwišzania umowy w regulaminie, a nie w treœci samego kontraktu, co wpłynie na jego przejrzystoœć. Ponadto zmiana danych kontaktowych dostawcy nie będzie już traktowana jako zmiana umowy. Dostawca będzie też mógł przetwarzać wszystkie dane z dokumentu potwierdzajšcego tożsamoœć użytkownika – dziœ potrzeba do tego jego zgody.

Projekt przewiduje też regulacje przeciw nacišganiu na drogie esemesy premium. Każda taka usługa będzie musiała być wpisana do rejestru prowadzonego przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Każdy numer premium będzie się tam pojawiał tylko raz, a te nieużywane majš być usuwane – poprawi to przejrzystoœć rejestru. Zgłoszenia trzeba dokonać 14 dni przed rozpoczęciem usługi, z wyjštkiem akcji charytatywnych (dwa dni przed).

Ponadto każdy dostawca ma oferować co najmniej cztery kwotowe progi opłat za usługi premium – 0, 35 (kwota domyœlna), 100 i 200 zł. Użytkownik będzie mógł go podnieœć, gdy zechce, ale po osišgnięciu aktualnego limitu naliczanie dalszych opłat będzie niemożliwe. Prezes UKE zyska też możliwoœć żšdania od portali społecznoœciowych usuwania wpisów nacišgajšcych na wysyłanie esemesów premium.

Prezes UKE nie będzie też musiał informować z siedmiodniowym wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli radiokomunikacji. Zyska też możliwoœć nakładania kar niezależnie od prowadzenia kontroli – dotychczas można było ich uniknšć, stosujšc się do zaleceń pokontrolnych, dlatego wiele firm œwiadomie łamało przepisy. Natomiast nałożenie kary za niedopełnienie obowišzku informacyjnego (np. w zakresie ciasteczek) będzie fakultatywne – jeœli przemawia za tym charakter naruszenia.

Projekt zawiera także przepisy ujednolicajšce sposób okreœlania maksymalnej i minimalnej prędkoœci przesyłu danych. Likwiduje też obowišzek uzyskania przez jednostki samorzšdu terytorialnego decyzji prezesa UKE na udostępnianie w miejscach publicznych internetu za darmo lub po cenie niższej niż rynkowa.

Wydane już decyzje pozostanš w mocy przez trzy lata.

etap legislacji: konsultacje publiczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL