Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Frankowicze: Z pomocš rzecznika finansowego może być łatwiej i taniej w sporze z bankiem

www.sxc.hu
Aby mieć pewnoœć, że warto iœć na wojnę z bankiem, lepiej najpierw zwrócić się o pomoc do rzecznika finansowego.

Do prowadzenia sprawy w sšdzie niezbędna jest pomoc prawnika. Zanim jednak dojdzie do tego etapu, warto skorzystać z pomocy rzecznika finansowego.

Eksperci RF przeanalizujš umowę kredytowš i na piœmie przedstawiš argumenty za uznaniem niektórych postanowień za abuzywne. W odpowiedzi bank winien przedstawić swoje argumenty, choć nie musi postępować zgodnie ze stanowiskiem rzecznika. Nawet jeœli bank nie zmieni decyzji na skutek postępowania interwencyjnego RF, to warto je podjšć, żeby poznać zastrzeżenia ekspertów tego urzędu. A warto pamiętać, że w czerwcu 2016 r. rzecznik opublikował raport „Klauzule niedozwolone w umowach kredytów walutowych". Rzecznik nie zdecyduje za frankowicza, czy wszczynać i jak prowadzić spór z bankiem, ale większa wiedza może pomóc w wyborze strategii.

Najpierw reklamacja i interwencja

Rzecznik finansowy zajmie się sprawš pod warunkiem, że kredytobiorca najpierw złożył reklamację w banku i nie została rozpatrzona zgodnie z jego oczekiwaniami. Nie jest więc możliwe przesłanie do rzecznika umowy z proœbš o analizę pod kštem abuzywnoœci jej zapisów bez uprzedniego wyczerpania procedury reklamacyjnej.

W reklamacji warto precyzyjnie okreœlić swoje oczekiwania, np. wskazać, że dana klauzula jest niedozwolona, a zatem na jej podstawie nie powinna być okreœlana wysokoœć rat. Nie ma jednak koniecznoœci precyzyjnego wyliczania wysokoœci roszczenia. Wystarczš ogólne sformułowania, np. „kwestionuję zgodnoœć z prawem klauzul przeliczeniowych/modyfikacyjnych/indeksacyjnych"; „Uważam, że w umowie nie wpisano jasnego sposobu przeliczenia kursów walutowych"; „W umowie nie wskazano, jakie bank stosuje spready i jak je wylicza".

W jednej reklamacji można zawrzeć wszystkie zastrzeżenia do treœci umowy.

Jeœli bank odrzuci reklamację, należy złożyć wniosek do RF o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego. Dopiero na tym etapie postępowania eksperci rzecznika szczegółowo przeanalizujš umowę i przedstawiš argumenty za uznaniem niektórych postanowień za abuzywne.

W odpowiedzi na pismo RF bank przedstawi swoje argumenty. Przy czym nie ma obowišzku postępować zgodnie ze stanowiskiem RF. Nawet jeœli bank nie zmieni swojej decyzji, kredytobiorca pozna zastrzeżenia ekspertów rzecznika finansowego do umowy. Co ważne, takie postępowanie jest bezpłatne. Rzecznik występuje w imieniu kredytobiorcy, przedstawiajšc argumenty na jego korzyœć. Dzięki temu łatwiej podjšć decyzję, co dalej.

Potem mediacja...

Kolejnym krokiem, przy braku współpracy po stronie banku, może być złożenie do RF wniosku o postępowanie polubowne. W jego wypadku trzeba wnieœć opłatę 50 zł.

Tutaj rzecznik występuje jako mediator, czyli w przeciwieństwie do postępowania interwencyjnego nie reprezentuje żadnej ze stron. Celem postępowania jest bowiem doprowadzenie do ugody. Jeœli zostanie zawarta, postępowanie kończy się protokołem potwierdzajšcym jego przebieg. Jeœli nie dojdzie do ugody, obok protokołu sporzšdza się opinię z ocenš prawnš stanu faktycznego sprawy.

Ważne jest również, że skuteczne złożenie wniosku o postępowanie polubowne przerywa bieg przedawnienia dochodzonego roszczenia.

...i istotny poglšd

Gdy bank nie jest zainteresowany ugodš, a z argumentacji rzecznika wynika, że rację ma kredytobiorca, pozostaje wystšpienie na drogę sšdowš. Po pierwszej wymianie pism procesowych warto jednak znowu zwrócić się do RF albo prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tym razem o wydanie istotnego poglšdu. Jest to opinia o charakterze pomocniczym, która co prawda nie jest wišżšca dla sšdu, ale w uzasadnieniu orzeczenia sšd musi się ustosunkować do przedstawionych argumentów.

Do wniosku należy dołšczyć kopię dokumentacji procesowej, tj. pozew, odpowiedŸ na pozew itp., a także dotychczasowš korespondencję z bankiem. Ta nie jest konieczna, jeœli o poglšd proszony jest RF i już zajmował się sprawš.

– Poglšd przygotowany przez rzecznika finansowego czy prezesa UOKiK z pewnoœciš ma pozytywny wpływ na przebieg postępowania sšdowego – mówi radca prawny Beata Komarnicka-Nowak z Kancelarii Prawnej Komarnicka Korpalski.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL