Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Konsumenci: równe prawo dla kupujšcych stacjonarnie i on-line

123RF
Projekt przepisów przewiduje te same zasady dla towarów zakupionych online i stacjonarnie oraz swobodę konsumenta w wyborze œrodków zaradczych w sytuacji, gdy towar jest wadliwy.

Obecnie w Unii Europejskiej istnieje szereg rozbieżnoœci między poszczególnymi państwami członkowskimi, jeœli chodzi o ochronę konsumenta: różnice występujš w zależnoœci od tego, czy produkt został zakupiony online, czy stacjonarnie; mogš dotyczyć także œrodków zaradczych (naprawa, wymiana) i tego, jak długo sš one dostępne.

Ujednolicenie prawa konsumenckiego

Zmiany, które będš negocjowane przez Parlament Europejski i państwa członkowskie, majš na celu ujednolicić najważniejsze elementy umów między przedsiębiorcami i konsumentami dotyczšcych sprzedaży towarów zarówno stacjonarnie, jak i w internecie. W efekcie prawa konsumentów majš zostać wzmocnione: klienci majš mieć swobodny wybór œrodków zaradczych: naprawa lub wymiana, a w przypadku niezadowalajšcej naprawy: obniżenie ceny lub zwrot kosztów. Ponadto konsumenci nie będš udowadniać, że ??towar był wadliwy w momencie dostawy/zakupu przez rok od dostawy/zakupu.

Dla przykładu: jeœli konsument zakupi lodówkę w lokalnym sklepie, to zgodnie z powyższym projektem przepisów miałby jeden rok (a nie 6 miesięcy jak obecnie), by zwrócić się o bezpłatnš naprawę albo wymianę bez koniecznoœci wykazywania, że ??wada była istniała już w momencie zakupu. Te same zasady znalazłyby zastosowanie, gdyby lodówka została kupiona online.

W wideo sprawozdawca Pascal Arimont (EPL, Belgia) wyjaœnia szczegóły:

"Na przykład, gdy kupuję telefon komórkowy, zasady sš te same, niezależnie od tego, czy kupię go stacjonarnie czy online. Ważniejszy jest ciężar dowodu, kiedy to do konsumenta należy dostarczenie dowodów: Czy jestem odpowiedzialny za wadę produktu, czy też produkt był wadliwy już w momencie zakupu? Pozycja konsumenta jest wzmocniona. W pierwszym roku nie będzie musiał udowadniać, dlaczego telefon komórkowy jest uszkodzony" - wyjaœnia poseł Arimont.

Jednolite zasady majš zagwarantować pewnoœć prawnš wszystkim sprzedawcom - dużym i małym, zarówno w Internecie i poza nim: "Zmiany dajš równe szanse przedsiębiorstwom, zapewniajšc im większš pewnoœć prawnš i pewnoœć, że będš angażować się w sprzedaż transgranicznš. Poprzez znoszenie barier prawnych wspieramy szczególnie nasze małe firmy, co pozwala im uzyskać sprawiedliwy udział w e-handlu obok gigantów, takich jak Amazon" - podkreœla Arimont.

Zmiany majš dotyczyć dóbr materialnych. Jeœli chodzi o treœci cyfrowe, to w listopadzie 2017 roku Parlament Europejski dał zielone œwiatło dla negocjacji w tej sprawie. Zgodnie z tymi zasadami kupujšcy online będš uprawnieni do naprawy lub zwrotu pieniędzy w przypadku zakupu online wadliwych gier, aplikacji i utworów w UE.

Prawa konsumenta priorytetem Parlamentu Europejskiego

Wzmocnienie pozycji konsumenta jest priorytetem Parlamentu Europejskiego - dzięki jego działaniom zgodnie z już obowišzujšcymi przepisami to przedsiębiorca ponosi odpowiedzialnoœć, jeœli wada towaru pojawi się w cišgu dwóch lat od zakupu (w drugim roku kupujšcy muszš wykazać, że wada nie powstała w wyniku jego błędu).

W lutym 2018 roku Parlament Europejski przyjšł przepisy, dzięki którym do końca 2018 roku wejdzie zakaz geoblokowania w sprzedaży online.

ródło: PE

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL