Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

TSUE o kosztach połšczenia z numerem obsługi posprzedażowej

123RF
Koszty połšczenia z numerem telefonicznym obsługi posprzedażowej nie mogš przekraczać kosztów zwykłego połšczenia – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.

Sprawa, jakš zajmował się Trybunał Sprawiedliwoœci UE dotyczył niemieckiej spółki comtech, która sprzedaje artykuły elektryczne i elektroniczne. Na swojej stronie internetowej podaje ona numer telefonu obsługi posprzedażowej rozpoczynajšcy się prefiksem 0180, który jest powszechnie używany w Niemczech do obsługi serwisowej według taryfy krajowej. Koszt połšczenia z tym numerem specjalnym przekracza jednak koszt zwykłego połšczenia z numerem linii stacjonarnej lub z numerem w sieci ruchomej.

Niemieckie stowarzyszenie zajmujšce się zwalczaniem nieuczciwych praktyk handlowych wniosło do sšdu okręgowego w Stuttgarcie o nakazanie spółce comtech zaprzestania tej praktyki handlowej, którš uważa za nieuczciwš.

W tym kontekœcie, przed rozstrzygnięciem sprawy, sšd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwoœci o dokonanie wykładni dyrektywy w sprawie praw konsumentów. Zgodnie z tš dyrektywš państwa członkowskie zapewniajš, aby w przypadku gdy przedsiębiorca posiada linię telefonicznš przeznaczonš do telefonicznego kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, konsument nie był zobowišzany do płacenia taryfy wyższej niż taryfa podstawowa stosowana w odniesieniu do połšczeń z takš liniš. W dyrektywie tej nie zdefiniowano jednak pojęcia „taryfy podstawowej".

W czwartkowym wyroku Trybunał orzekł, że pojęcie „taryfy podstawowej" należy interpretować w ten sposób, że koszt dotyczšcego zawartej umowy połšczenia telefonicznego z eksploatowanš przez przedsiębiorcę liniš obsługi serwisowej nie może przekraczać kosztu połšczenia ze zwykłš liniš geograficznš w sieci stacjonarnej lub w sieci ruchomej.

Zdaniem Trybunału termin „taryfa podstawowa" oznacza w języku potocznym koszt zwykłego połšczenia. Zarówno kontekst, w jakim pojęcie to jest używane w dyrektywie, jak i cel dyrektywy, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, potwierdzajš, że pojęciu temu należy przypisać jego zwyczajowe znaczenie.

- Gdyby bowiem przedsiębiorcy byli uprawnieni do stosowania taryf wyższych niż taryfa za połšczenie zwykłe, konsumenci mogliby zostać zniechęceni do korzystania z linii obsługi serwisowej w celu uzyskania informacji dotyczšcych zawartej umowy lub w celu dochodzenia swych praw, w szczególnoœci w dziedzinie gwarancji lub odstšpienia od umowy – wskazał Trybunał.

Trybunał wyjaœnił przy tym, że jeœli koszt zwykłego połšczenia nie jest przekroczony, to kwestia, czy dany przedsiębiorca czerpie zyski z eksploatacji takiej linii obsługi serwisowej, jest pozbawiona znaczenia.

Wyrok w sprawie C-568/15 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV / comtech GmbH

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL