Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

UOKiK do konsumentów: suplementy to nie leki

123RF
Reklamy suplementów diety błędnie sugerujš, że te produkty leczš i sš remedium na liczne dolegliwoœci. Producenci, aby zachęcić konsumentów, nie powinni wykorzystywać wizerunku farmaceuty czy pedagoga szkolnego.

To niektóre zastrzeżenia UOKIK do reklam suplementów diety. Urzšd wszczšł kolejne postępowania dotyczšce tych œrodków spożywczych. Na spotkaniu z branżš przestawił swoje działania

Suplementy diety nie leczš ani nie zapobiegajš chorobom - sš œrodkami spożywczymi. Ich celem jest uzupełnienie normalnej diety, dlatego w ich składzie znajdziemy witaminy lub składniki mineralne. W zwišzku z tym przypisywanie im właœciwoœci leczniczych w reklamie jest bezprawne. Na podstawie takiego przekazu, konsument myœli, że kupuje lek, a nie żywnoœć. O tym, czym sš suplementy, czytaj w poradniku UOKiK.

Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje reklamy suplementów diety. Wštpliwoœci budzi przede wszystkim przypisywanie tym produktom właœciwoœci, które posiadajš leki. Reklamy sugerujš szybkš poprawę zdrowia, zrzucenie wagi, wykorzystujš autorytet farmaceuty czy pedagoga szkolnego. Ponadto, wštpliwoœci urzędu wzbudza to, że konsument nie jest właœciwie poinformowany o tym, że reklamowany produkt jest suplementem – np. w reklamach telewizyjnych słowo „suplement" pojawia się przez bardzo krótki czas i jest napisane małš czcionkš.

Urzšd wszczšł postępowania przeciwko: Aflofarm Farmacja Polska (Magmisie) oraz Logihub (Green Magma). Wštpliwoœci urzędu wzbudza m.in. przypisywanie tym produktom właœciwoœci leczniczych i prezentowanie ich jako panaceum na liczne dolegliwoœci. Np. Aflofarm Farmacja Polska sugeruje bezwzględnš skutecznoœć żelków Magmisie. W reklamie padajš stwierdzenia, że dzieci, które je stosujš lepiej radzš sobie ze stresem i potrafiš się skoncentrować. Tymczasem przyczyny mogš być różne, tak jak sposoby eliminacji. Ponadto przekaz ma uwiarygodnić autorytet pedagoga szkolnego, który zaleca stosowanie tego suplementu, mimo że nie należy to do jego kompetencji.

Natomiast Green Magma, produkowana przez Logihub, ma działać „przeciwzapalnie", pomimo że nie jest lekiem, a reklamy sugerujš, że z jej pomocš „zrzucisz nawet 20 kilogramów" – takie oœwiadczenia zdrowotne sš niedozwolone. Poza tym, reklamy Logihub informowały o promocji ograniczonej w czasie: „taka okazja się więcej nie powtórzy", „tylko przez 15 minut". Nie było to prawdš, ponieważ oferta obowišzywała cały czas.

Ponadto urzšd prowadzi wszczęte w 2016 roku trzy postępowania z zarzutami wobec: Aflofarm Farmacja Polska (RenoPuren Zatoki Hot oraz RenoPuren Zatoki Junior), Walmark (Pneumolan, Pneumolan Plus) oraz Olimp Laboratories (produkt Chela Mag B6).

Postępowania mogš zakończyć się przyjęciem zobowišzania złożonego przez przedsiębiorców lub stwierdzeniem stosowania praktyki naruszajšcej zbiorowe interesy konsumentów, a w konsekwencji nałożeniem kary finansowej, której maksymalny wymiar to 10 proc. obrotu danego przedsiębiorcy oraz nakazem usunięcia trwajšcych skutków naruszenia.

Kodeks branży suplementów diety

UOKiK wskazywał na potrzebę stworzenia kodeksu dobrych praktyk przez branżę suplementów diety. Propozycja ostatecznie przyjęta przez producentów, nie spełnia jednak oczekiwań urzędu. Przede wszystkim obejmuje praktyki, które można wyeliminować w oparciu o obowišzujšce przepisy. Kodeks okreœla, zdaniem UOKiK, mało dotkliwe sankcje za naruszenie jego zasad. Jest to między innymi poinformowanie o nagannym zachowaniu wyłšcznie sygnatariuszy. W opinii UOKiK, sankcjš powinno też być między innymi upublicznienie orzeczenia sšdu dyscyplinarnego ze wskazaniem nazwy suplementu i producenta. W kwestii sšdu dyscyplinarnego urzšd uznał, że ważne jest, aby skierować sprawę do niego mogli też konsumenci, organizacje konsumenckie, a nie wyłšcznie producenci, którzy przystšpili do kodeksu. Zastrzeżenia UOKiK dotyczyły również tego, że sšd dyscyplinarny zajmowałby się jedynie sprawami, wobec których organy administracji publicznej czy sšdy powszechne nie prowadziłyby działań. Mogłoby dojœć do sytuacji, w której sšd nie zajmowałby się żadnymi sprawami, a już z pewnoœciš żadnej nie byłby w stanie dokończyć. W efekcie to administracja rozwišzywałaby problemy dotyczšce reklam suplementów diety, a nie branża, która się do tego zobowišzała, przyjmujšc kodeks dobrych praktyk.

Kodeks wprowadza 6-miesięczny okres od podpisania jego warunków przez sygnatariusza na dostosowanie się do zawartych w nim wymogów. Zdaniem urzędu, reklamy sygnatariuszy powinny odpowiadać stawianym w nim wymaganiom już w momencie jego podpisania, a nie dopiero po 6 miesišcach, ponieważ przystšpienie do kodeksu może być wykorzystywane przy działaniach wizerunkowych sugerujšcych, że producenci suplementów spełniajš jego warunki.

Kolejne spotkanie z branżš

We czwartek, 16 lutego, w siedzibie UOKiK odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieci na rzecz ochrony konsumentów. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektora Jakoœci Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Federacji Konsumentów, Rady Reklamy oraz stowarzyszeń producentów suplementów diety.

Podczas spotkania zostały omówione uwagi rożnych instytucji do kodeksu dobrych praktyk. Uczestnicy podkreœlili, że samoregulacja ma sens i szanse powodzenia, jeżeli rozwišzuje istotne problemy konsumentów i wykracza poza zakres stosowania prawa. Ponadto skutecznoœć kodeksów dobrych praktyk jest uzależniona od ich merytorycznoœci i przejrzystych kryteriów. W zwišzku z tym, że konsumenci sš wprowadzani w błšd, Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prace nad rozwišzaniami prawnymi w zakresie reklamy suplementów diety, wyrobów medycznych i produktów leczniczych. Nowe prawo ma być odpowiedziš na potrzebę czytelnoœci reklam, aby konsument miał pełnš œwiadomoœć tego, że kupuje suplement, a nie lek. Założenia nowych przepisów zostanš zaprezentowane w cišgu trzech miesięcy.

ródło: UOKiK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL