Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Informacja o zawartości tłuszczu w serze musi być w informacji na etykiecie

AdobeStock
Dla uznania, że produkt został zafałszowany nie ma znaczenia, iż oznakowanie produktu znajdujšce się na opakowaniu – niezgodne z jego rzeczywistym składem – dotyczy tylko jednej partii produktu.

Przedsiębiorcy działajšcy w szeroko rozumianej branży spożywczej muszš pamiętać o przestrzeganiu przepisów szeroko rozumianego prawa żywnoœciowego. W razie uchybień, nawet bardzo drobnych, muszš się liczyć z zakazem wprowadzenia swoich towarów do sprzedaży, a w konsekwencji ze stratami finansowymi. Taka kara spotkała jednego z producentów przetworów mlecznych.

Rzeczywisty skład produktu

Wojewódzki inspektor jakoœci handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadził w spółce kontrolę jakoœci. Ustalono, że w oznakowaniu produktu „Ser topiony kremowy z oliwkami" o wadze 140 g producent umieœcił nieprawdziwš informację o zawartoœci tłuszczu. Na etykiecie w specyfikacji produktu oraz w karcie oceny kontrolowanej partii umieszczono informację, że zawartoœć tłuszczu wynosi 27 proc., podczas gdy w Laboratorium Specjalistycznym Głównego Inspektora Jakoœci Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stwierdzono, że wynosiła ona dla każdego z szeœciu pobranych opakowań odpowiednio: 25,55 proc., 25,18 proc., 25,27 proc., 25,37 proc., 25,42 proc. oraz 25,34 proc. Producentowi zakazano wprowadzenia do obrotu przebadanego artykułu jako œrodka spożywczego zafałszowanego niespełniajšcego wymagań jakoœci handlowej. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnoœci.

Spółka zaskarżyła decyzję głównego inspektora jakoœci handlowej do sšdu administracyjnego.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie uznał, iż skarga nie zasługiwała na uwzględnienie, gdyż decyzja nie naruszała prawa w sposób majšcy wpływ na wynik sprawy. W ocenie sšdu działania producenta posiadały cechy zafałszowania artykułu rolno-spożywczego w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy o jakoœci handlowej artykułów rolno-spożywczych. – Producent wprowadził w produkcie zmiany dotyczšce oznakowania, tj. zaniżył w zauważalny sposób zawartoœć tłuszczu w produkcie, w którym tłuszcz jest głównym składnikiem. Zmiana ta ukryła rzeczywisty skład produktu. Ponadto naruszyła ona interesy konsumentów w istotny sposób – wskazał WSA.

Jak zaznaczył WSA, zafałszowanie produktu nie było uzależnione od stwierdzenia winy, czy celowoœci po stronie producenta. W tym względzie podzielono opinię inspektorów, że spółka jako profesjonalista obcišżona była obowišzkiem wprowadzania do obrotu œrodków spożywczych właœciwej jakoœci handlowej.

Spółka złożyła skargę kasacyjnš od wyroku, wnoszšc o jego uchylenie w całoœci i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Wyjaœniła, że nie zmieniła opakowania produktu na potrzeby konkretnej partii towaru. Œwiadczyć o tym miał wynik kontroli, która tylko w jednej z kilku badanych partii towaru stwierdziła drobne nieœcisłoœci. Na tej podstawie, producent argumentował, że nie wprowadził konsumenta w błšd co do charakterystyki œrodka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju właœciwoœci, składu, iloœci, trwałoœci, Ÿródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

Prawo żywnoœciowe chroni zdrowie

Ten argument nie przekonał Naczelnego Sšdu Administracyjnego, który utrzymał wyrok WSA w Warszawie.

W uzasadnieniu przypomniano, że spółce zakazano wprowadzenia do obrotu zabezpieczonej partii sera topionego kremowego z oliwkami ze względu na zastosowane zmiany w zakresie oznakowania produktu, tj. zaniżenie w zauważalny sposób zawartoœci tłuszczu w produkcie, w którym tłuszcz jest głównym składnikiem. Przyjęto, że zmiana ta ukryła rzeczywisty skład produktu a ponadto naruszyła ona interesy konsumentów w istotny sposób. Konsumenci zwracajš bowiem szczególnš uwagę na obecnoœć w produkcie jego podstawowych składników, w produktach mięsnych jest to iloœć mięsa, w napojach owocowych zawartoœć soku, a w przetworach mlecznych – zawartoœć tłuszczu.

Powołujšc się na treœć art. 3 pkt 10 ustawy o jakoœci handlowej artykułów rolno-spożywczych, Naczelny Sšd Administracyjny wskazał, że dla przyjęcia, czy mamy do czynienia z produktem zafałszowanym, nie ma znaczenia, że oznakowanie produktu znajdujšce się na opakowaniu – niezgodne z jego rzeczywistym składem – dotyczy tylko jednej partii produktu. Jak przy tym zauważono, spółce zakazano wprowadzenia do obrotu tylko tej, zabezpieczonej partii, w której stwierdzono w oznakowaniu produktu niezgodne z prawdš dane co do składu.

Jak wyjaœniono dalej, w orzecznictwie sšdowoadministracyjnym przyjmuje się, że zafałszowanie produktu żywnoœciowego nie musi być przejawem jedynie działania umyœlnego sprawcy tego czynu. - Prawo żywnoœciowe ma bowiem na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a także ochronę interesów konsumentów nabywajšcych produkty żywnoœciowe, ta zaœ sfera może doznać uszczerbku, zarówno w wyniku działań umyœlnych, jak i nieumyœlnych. Dlatego o zafałszowaniu produktu żywnoœciowego decyduje obiektywny stan rzeczy, a w szczególnoœci wprowadzenie do obrotu towarów żywnoœciowych – wskazał NSA. – Natomiast naruszenie tego przepisu w następstwie działań umyœlnych lub rażšcego niedbalstwa powinno być wzięte pod uwagę przy ustalaniu sankcji względem sprawcy takich zachowań – dodał.

Wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 21 kwietnia 2017 r. – sygn. akt II GSK 1859/15.

Co mówi przepis

Artykuł rolno-spożywczy zafałszowany to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczšcymi jakoœci handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczšce oznakowania, majšce na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właœciwoœci, jeżeli niezgodnoœci te lub zmiany w istotny sposób naruszajš interesy konsumentów, w szczególnoœci jeżeli:

a) dokonano zabiegów, które zmieniły lub ukryły jego rzeczywisty skład lub nadały mu wyglšd produktu zgodnego z przepisami dotyczšcymi jakoœci handlowej,

b) w oznakowaniu podano nazwę niezgodnš z przepisami dotyczšcymi jakoœci handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych albo niezgodnš z prawdš,

c) w oznakowaniu podano niezgodne z prawdš dane w zakresie składu, pochodzenia, terminu przydatnoœci do spożycia lub daty minimalnej trwałoœci, zawartoœci netto lub klasy jakoœci handlowej.

Art. 3 pkt 10 ustawy o jakoœci handlowej artykułów rolno-spożywczych

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL