Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

#RZECZoPRAWIE - Paweł Zagaj: nowy sposób polubownego rozwišzywania sporów z instytucjami finansowymi

Paweł Zagaj
rp.pl
Od jutra obowišzujš nowe możliwoœci polubownego rozwišzywania sporów z instytucjami finansowymi. Co to oznacza dla ich klientów - mówił w programie #RZECZoPRAWIE Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego.

Kilkanaœcie milionów klientów banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych może od jutra skorzystać z szybszej i tańszej procedury pozasšdowego rozwišzywania sporów. Na czym ma ona polegać? - pytał Mateusz Rzemek goœcia swojego programu.

Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego:

- Procedura opiera się na rozwišzaniach obowišzujšcych w całej Unii Europejskiej. Rzecznik Finansowy będzie rozwišzywać spory na zasadzie bezstronnoœci i niezależnoœci oraz z zachowaniem poufnoœci postępowania. Oprócz Rzecznika Finansowego kompetencje do rozwišzywania sporów będzie miał  także Sšd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego czy Arbiter Bankowy w sektorze bankowym.

 

Żeby można było takš procedurę wdrożyć, klient musi złożyć reklamację. Gdy otrzyma niesatysfakcjonujšcš odpowiedŸ od instytucji finansowej albo gdy tej odpowiedzi nie dostanie, ma prawo złożyć wniosek o rozwišzanie sporu w trybie polubownym. Rzecznik ocenia ten wniosek. Od jutra postępowanie zostanie wszczęte automatycznie, jeœli wniosek będzie spełniał minimum cztery wymogi. Co istotne dla klientów -  wszczęcie postępowania przerwie bieg przedawnienia roszczeń. Ocenie będzie podlegać m.in. to, czy klient faktycznie jest zdecydowany na postępowanie polubowne, czy też raczej chodzi mu o podjęcie przez Rzecznika interwencji. W postępowaniu interwencyjnym Rzecznik Finansowy nie jest bezstronny, występuje po stronie klienta. I takie postępowanie często jest właœciwe na poczštek, zwłaszcza, gdy klient jest mocno przekonany o swoich racjach. Jeœli nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, można podjšć postępowanie polubowne. W postępowaniu polubownym trzeba być bowiem przygotowanym  na pewne ustępstwa wobec drugiej strony sporu.

Jak przygotować reklamację do instytucji finansowej? W dowolnej formie, ale najlepiej pisemnie. Jeœli reklamacja nie da oczekiwanego rezultatu, można skierować  wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego.  We wniosku trzeba podać dokładnš nazwę drugiej strony sporu i bardzo precyzyjnie okreœlić żšdanie. To nie musi być kwota pieniędzy, ale np. okreœlone zachowanie instytucji finansowej. Można np. żšdać restrukturyzacji kredytu, a konkretna kwota będzie dopiero rezultatem postępowania polubownego. Trzeba też uzasadnić wniosek, podać kopie dokumentów na potwierdzenie roszczeń. Klient we wniosku musi podać swoje dane i oczywiœcie się pod nim podpisać.

To, co jest istotne - postępowanie przed Rzecznikiem  jest jedynym postępowaniem polubownym obowišzkowym dla podmiotów rynku finansowego. To duży krok naprzód.

Za wniosek o postępowanie polubowne trzeba zapłacić 50 zł, niezależnie od wartoœci przedmiotu sporu. Postępowanie powinno trwać 90 dni, choć zwykle trwa dłużej.

Rozstrzygnięcie w postępowaniu polubownym przed Rzecznikiem może zakończyć się ugodš. Jeœli ugody nie będzie, Rzecznik ma obowišzek przygotować opinię o sprawie, która może być wykorzystana w sšdzie, jeœli klient zdecyduje się tam dochodzić roszczeń.

#RZECZoPRAWIE: Paweł Zagaj - Szybsze rozwišzywanie sporów z ubezpieczycielami i bankami

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL