Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Jak kupować odblaski i kamizelki ostrzegawcze - po kontroli Inspekcji Handlowej

UOKiK
Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę odzież ostrzegawczš, akcesoria odblaskowe i ochronniki słuchu. 30 proc. nie spełniało wymagań. UOKiK radzi, jak kupować odblaski i właœciwie ich używać.

Kontrola odbyła się w II kwartale 2017 r. w dziewięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, œwiętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Celem było sprawdzenie i ocena, czy kontrolowane wyroby  spełniały wymagania okreœlone w rozporzšdzeniu Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla œrodków ochrony indywidualnej.

Inspektorzy sprawdzali głównie hurtownie i sklepy. Przyjrzeli się 53 produktom i zakwestionowali 16 z nich (30,2 proc., 7 kamizelek ostrzegawczych, 5
ochronników słuchu i 4 akcesoria odblaskowe), m.in. z powodu negatywnych wyników badań laboratoryjnych, błędów w instrukcjach użytkowania oraz braku deklaracji zgodnoœci potwierdzajšcej przeprowadzenie przez producenta procedury oceny zgodnoœci.

Co druga kamizelka ostrzegawcza zbadana w laboratorium miała zaniżony współczynnik luminancji œwietlnej. Oznacza to brak odpowiedniej widocznoœci użytkownika, co stwarza zagrożenie dla jego zdrowia i życia, gdy porusza się poboczem. W przypadku odblasków nie stwierdzono takich nieprawidłowoœci, były natomiast zastrzeżenia do instrukcji użytkowania. Z powodów niezgodnoœci formalnych inspektorzy zakwestionowali też 5 ochronników słuchu.

Większoœć przedsiębiorców dobrowolnie usunęła błędy. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczšł postępowanie w pięciu sprawach.

Była to kolejna kontrola odzieży ostrzegawczej. Skala stwierdzonych
niezgodnoœci jest nadal wysoka. Autorzy raportu pokontrolnego zauważajš, że odzież ostrzegawcza należy do tej grupy wyrobów, gdzie konsument nie ma możliwoœci samodzielnej oceny, czy zakupiony przez niego wyrób spełnia okreœlone prawem wymagania.

UOKiK radzi, jak kupować odblaski i jak ich używać

Uważaj na gadżety. Firmy często rozdajš akcesoria, które przypominajš odblaski. Nie wiadomo jednak, czy majš odpowiednie właœciwoœci, bo nie zostały poddane procedurze oceny zgodnoœci. Potwierdzeniem, że element odblaskowy spełnia wymagania jest znak CE, umieszczany bezpoœrednio na odblasku lub na dołšczonej etykiecie.


Ważne informacje. Zwróć uwagę, czy na opakowaniu lub etykiecie jest nazwa producenta i typ odblasku (1 – swobodnie wiszšcy, 2 – do zdejmowania, 3 – przytwierdzany na stałe).
Instrukcja użytkowania. Musi być napisana po polsku. Dowiesz się z niej m.in. jak i gdzie zamocować odblask, jak go prawidłowo używać, w jakich warunkach go nie stosować i jak go przechowywać, aby nie stracił właœciwoœci.


BšdŸ widoczny. Noœ odblask tak, aby oœwietlały go reflektory samochodu. Im niżej, tym lepiej. Dzięki temu kierowca wczeœniej cię zauważy. Nie zasłaniaj odblasku szalikiem lub torbš.


Prawa ręka lub noga. Mocuj elementy odblaskowe od strony ruchu pojazdów. Jeœli zgodnie z przepisami idziesz lewš stronš drogi, noœ odblask na prawej ręce lub nodze.


Sprawdzaj stan odblasków. Jeœli naszyta na ubranie lub plecak taœma odblaskowa się wytarła, np. w praniu, wymień jš. Jeœli do odblasku z tworzywa sztucznego dostała się woda, kup nowy, bo stary pod wpływem wilgoci utracił właœciwoœci.


Masz wštpliwoœci? Skontaktuj się z Inspekcjš Handlowš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL