Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Ziemia dla dziecka i pienišdze za hałaśliwych sšsiadów

Rolnik nie musi mieć zgody sšdu na przekazanie ziemi potomstwu – orzekł Sšd Najwyższy.
AdobeStock
W mijajšcym roku nieruchomoœci często goœciły na wokandach sšdowych. Nie brakowało ważnych rozstrzygnięć.

Wspólnota: łatwiej w sšdzie

Wspólnotę mieszkaniowš może reprezentować w sšdzie zarzšdca, któremu tę funkcję powierzono aktem notarialnym lub umowš. Nie musi mieć w tym celu pełnomocnictwa procesowego. Takie jest sedno uchwały Sšdu Najwyższego z 9 lutego 2017 r. Wczeœniej sšdy powszechne często kwestionowały uprawnienie takich zarzšdców do reprezentacji wspólnoty w procesie. Prawo do tego miały jedynie zarzšdy wybrane w formie uchwały, co w praktyce wywoływało niemałe problemy, ponieważ we wspólnotach, w których powierzono zarzšd, już się go nie wybiera. Konieczne było więc uzupełnianie uprawnień zarzšdcy, np. profesjonalnej firmy, o pełnomocnictwa procesowe. W przeciwnym razie sšdy zwracały pozwy. Sygnatura akt III CZP 106/16

Plan dla jednej działki

Naczelny Sšd Administracyjny przesšdził 21 marca 2017 r., że rada miasta może uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tylko dla jednej nieruchomoœci. Według NSA przepisy nic nie mówiš, jakš powierzchnię powinien on obejmować. Mikroplany sš więc dozwolone. W sprawie chodziło o działkę przy placu Wiosny Ludów w Poznaniu. Plac znajduje się w samym centrum miasta. Cały jest zabudowany, z wyjštkiem jednej działki, należšcej do Dariusza B. Stoi na niej niezbyt urodziwa budka z kurczakami z rożna. Rada miasta postanowiła więc uchwalić plan tylko dla tej jednej działki, by w ten sposób narzucić Dariuszowi B. sposób jej zagospodarowania. Sygnatura akt II OSK 1656/15

Egzekucja na starych zasadach

Komornicy i sšdy mogš dokończyć egzekucję z nieruchomoœci rolnych na zasadach sprzed 30 kwietnia 2016 r. Sšd Najwyższy wydał 18 maja 2017 r. uchwałę rozstrzygajšcš spór w tej sprawie. Dzięki niej licytowane nieruchomoœci kupi także osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym. Pod warunkiem jednak, że postępowanie egzekucyjne rozpoczęto na starych zasadach, tj. przed 30 kwietnia u.br. To ważne rozstrzygnięcie. Wczeœniej nie było wiadomo, jakie zasady stosować. Sšdy orzekały różnie. Sygnatura akt III CZP 13/17

Rozbudowa galerii

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwalajšcy na rozbudowę centrum handlowego blisko bloków pozostanie ważny. Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie 14 czerwca br. nie zdecydował się uchylić planu i oddalił skargę Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Sam-81. WSA rozstrzygał dwukrotnie. Za pierwszym razem uznał, że spółdzielnia nie może kwestionować tego planu, bo nie udowodniła, że został naruszony jej interes prawny. Plan nie obejmował bowiem jej nieruchomoœci. Spółdzielnia odwołała się do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. A ten uwzględnił skargę. I nakazał WSA dogłębnie zbadać sprawę. Według NSA władze miasta i WSA zastosowały zbyt wšskš wykładnię art. 101 ustawy o samorzšdzie gminnym, prowadzšcš do absurdalnego wniosku, że tylko inwestor może zaskarżyć plan. Tymczasem prawo do tego majš również właœciciele nieruchomoœci, na które plan będzie miał wpływ. Zgodnie bowiem z art. 140 kodeksu cywilnego właœciciel może korzystać z nieruchomoœci w granicach okreœlonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Mimo to WSA, orzekajšc po raz drugi, oddalił skargę. Sygnatura akt IV SA/Wa 772/17

Grunt dla najbliższych

Rolnik nie musi mieć zgody sšdu na darowanie dziecku ziemi kupionej po wejœciu w życie przepisów ograniczajšcych obrót gruntami rolnymi. Takš uchwałę podjšł Sšd Najwyższy 22 czerwca 2017 r. To precedensowe rozstrzygnięcie. Dzięki niemu notariusze nie odmawiajš już rolnikom sporzšdzenia aktów darowizn przenoszšcych własnoœć nieruchomoœci rolnych na najbliższych. Chodzi o ziemię zakupionš po 30 kwietnia 2016 r., czyli po wejœciu w życie noweli do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ograniczajšcej obrót gruntami rolnymi, w tym prywatnymi. Sygnatura akt III CZP 24/17

Dzielenie posesji na pół

Sšd, znoszšc współwłasnoœć nieruchomoœci, może jednoczeœnie nakazać przeprowadzenie okreœlonych prac adaptacyjnych. Sad Najwyższy wydał 22 czerwca 2017 r. uchwałę ważnš dla osób, które chcš znieœć współwłasnoœć. Przesšdził, że w chwili wydawania przez sšd postanowienia w tej sprawie nie musi istnieć fizyczna możliwoœć podziału nieruchomoœci na dwie częœci. Wystarczy, że sšd zleci współwłaœcicielom przeprowadzenie okreœlonych prac adaptacyjnych, dzięki którym stanie się to możliwe. Sygnatura akt III CZP 23/17

Uchwała dla milionów

Nie traci się własnoœci mieszkania tylko dlatego, że wygasło prawo użytkowania gruntu pod blokiem. To sedno uchwały Sšdu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z 25 sierpnia 2017 r. Jest ona ważna dla milionów właœcicieli mieszkań oraz lokali użytkowych w budynkach stojšcych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. SN przesšdził, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaœnięcia prawa odrębnej własnoœci lokalu znajdujšcego się w budynku położonym na tej nieruchomoœci. Uchwała została podjęta na wniosek rzecznika praw obywatelskich. Chodziło o rozstrzygnięcie wštpliwoœci, jak traktować odrębnš własnoœć lokali w budynkach stojšcych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Były w tym zakresie rozbieżnoœci. Sygnatura akt III CZP 11/17

Kłopotliwi najemcy

Nie można bezkarnie pozbawiać sšsiadów snu, wynajmujšc mieszkanie hałaœliwym lokatorom. 19 wrzeœnia br. Sšd Apelacyjny w Warszawie przyznał właœcicielce mieszkania Annie M. (dane zmienione) zadoœćuczynienie w wysokoœci 30 tys. zł. Zapłaci je właœcicielka sšsiedniego mieszkania. Jej najemcy od wielu lat swoim zachowaniem zatruwajš życie Annie M. Chodzi o atrakcyjne mieszkanie w samym centrum Warszawy. Jego właœcicielka mieszka w Białymstoku, a na warszawskim lokalu zarabia. Najpierw wynajmowała je studentom z zagranicy, którzy urzšdzali przez cały tydzień bardzo głoœne imprezy. Potem postanowiła je wynajmować na kilka dni. Nowi lokatorzy również byli bardzo głoœni i agresywni. Anna M. nie mogła normalnie funkcjonować. Ze względu na ucišżliwe sšsiedztwo nie zamieszkała też u niej matka, którš chciała się opiekować. Anna M. postanowiła więc walczyć w sšdzie. Wystšpiła o 50 tys. zł zadoœćuczynienia do Sšdu Okręgowego w Warszawie. Zarzuciła naruszenie jej dóbr osobistych. Chodziło o prawo do prywatnoœci, odpoczynku, poczucia bezpieczeństwa oraz do wykonywania pracy. Sšd nie miał wštpliwoœci, że doszło do naruszenia dóbr osobistych. Przyznał jej zadoœćuczynienie wysokoœci 6 tys. zł. Wówczas Anna M. odwołała się do sšdu apelacyjnego, a ten zwiększył je o 24 tys. zł. Zdaniem SA sšd pierwszej instancji nie wzišł pod uwagę wszystkich czynników naruszajšcych dobra osobiste. Skoncentrował się na prawie do spokojnego mieszkania i prawie do odpoczynku. Anna M. nie mogła prowadzić zaœ w ogóle normalnego życia. Sygnatura akt VI ACa 857/16

Zakaz eksmisji na bruk

Trybunał Konstytucyjny wydał 18 paŸdziernika 2017 r. wyrok istotny dla tysięcy lokatorów. Przesšdził, że nie wolno eksmitować ludzi na bruk na podstawie przepisów o egzekucji w administracji. Nie chroniš one w podstawowy sposób przed bezdomnoœciš. Naruszajš też godnoœć człowieka. Wyrok Trybunału dotyczy mieszkań służb mundurowych, a także właœcicieli lokali, którzy utracili je w zwišzku z realizacjš inwestycji na podstawie specustawy, m.in. drogowej. Sygnatura akt K 27/15

Zwrot nieruchomoœci

Osoby, którym zabrano działkę lub budynek pod przedsięwzięcie publiczne na skutek rokowań, mogš również starać się o jej zwrot. 12 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny otworzył drogę dawnym właœcicielom i ich spadkobiercom do domagania się zwrotu nieruchomoœci zabranej na podstawie umowy cywilnoprawnej pod inwestycje publiczne, których nigdy nie zrealizowano. Stwierdził bowiem niekonstytucyjnoœć przepisu, który tę drogę zamykał. Chodzi konkretnie o art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Trybunał nie miał wštpliwoœci, że przepis narusza zasadę równoœci. Przypomniał, że rokowania z właœcicielem nieruchomoœci poprzedzajš wywłaszczenie. Jeżeli obie strony dojdš do porozumienia, następuje zawarcie umowy, jeżeli nie zostaje wydana decyzja wywłaszczeniowa. W obu jednak wypadkach trudno mówić o dobrowolnoœci. Zawarcie umowy wywołuje takie same skutki jak decyzja wywłaszczeniowa Sygnatura akt 39/15

Ważna umowa warunkowa

Sšd Najwyższy podjšł 15 grudnia 2017 r. uchwałę, która odblokuje transakcje sprzedaży gruntów rolnych. Przesšdził, że jeżeli przed 30 kwietnia 2016 r. doszło do zawarcia umowy warunkowej nabycia ziemi rolnej, to umowę przenoszšcš własnoœć można zawrzeć na zasadach obowišzujšcych przed tš datš. Oznacza to, że kupić grunt może osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym. Sygnatura akt III CZP 83/17 masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL