Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Fundusze ulokowały 7 mld euro w Europie Środkowo-Wschodniej

Centrum Handlowe Wzorcownia we Włocławku trafiło do portfela Echo Polska Properties, sprzedajšcym był fundusz Blackstone.
materiały prasowe
Polska trzecim rynkiem pod względem wartoœci transakcji w I połowie 2017 r.

Jak szacuje firma doradcza Cushman & Wakefield, w I połowie 2017 r. wartoœć transakcji inwestycyjnych w segmencie nieruchomoœci komercyjnych w Europie Œrodkowo-Wschodniej (C&W zalicza do tego regionu także Rosję i Turcję) sięgnęła ponad 7 mld euro. To o 6 proc. mniej niż rok wczeœniej. 3,7 mld euro przypadło na nieruchomoœci handlowe, 2 mld euro na biurowe, 0,8 mld euro na przemysłowe, a 0,6 mld euro na hotele. Najwięcej pieniędzy inwestorzy ulokowali w nieruchomoœciach w Czechach – 2,2 mld euro, i w Rosji – 1,6 mld euro. Polska znalazła się na trzecim miejscu, wartoœć transakcji wyniosła 1,1 mld euro.

Eksperci prognozujš, że w całym 2017 r. poziom inwestycji w Europie Œrodkowo-Wschodniej przekroczy 17 mld euro, a do końca dekady może przekroczyć 20 mld. Motorem wzrostu jest ożywienie gospodarcze w Rosji i Turcji. Polska i Czechy pozostanš głównymi rynkami w regionie, ale największš dynamikę wzrostu będš notować Węgry i Rumunia.

Nowe możliwoœci

W I połowie 2017 r. było dużo transakcji obejmujšcych aktywa zlokalizowane w kilku krajach. To m.in. sprzedaż przez fundusz Blackstone na rzecz China Investment Corporation platformy logistycznej Logicor za ponad 12 mld euro, z czego 1 mld przypada na obiekty w Europie Œrodkowo-Wschodniej (w tym 28 magazynów w Polsce). To także sprzedaż 25 parków handlowych obok sklepów IKEA w oœmiu krajach, w tym czterech obiektów w Polsce. Portfel za 0,9 mld euro od IKEA Centres kupił fundusz Pradera.

Jeœli chodzi o transakcje na polskim rynku, można wymienić m.in. sprzedaż trzech outletów Fashion House przez Peakside Capital na rzecz Deutsche Asset Management, sprzedaż przez Blackstone galerii handlowych na rzecz Echo Polska Properties czy sprzedaż przez fundusze BPH TFI 11 obiektów handlowych i biurowych na rzecz Octava FIZAN.

Według C&W zainteresowanie inwestorów regionem Europy Œrodkowo-Wschodniej będzie rosło i nie będzie już obejmować wyłšcznie klasycznych aktywów – centrów handlowych, biur, magazynów i hoteli. Na znaczeniu majš zyskać inwestycje alternatywne, takie jak mieszkania dla studentów czy obiekty gastronomiczne, a więc obiekty generujšce mniej przewidywalne strumienie gotówki, ale których nie można pominšć z uwagi na zmieniajšce się oczekiwania uczestników rynku, szczególnie w zakresie stylu pracy, zakupów i spędzania wolnego czasu.

Niepewnoœć nad Wisłš

– Ten rok powinien być dobry dla nieruchomoœci komercyjnych w Polsce, patrzšc przez pryzmat wartoœci transakcji na rynku inwestycyjnym. Spodziewamy się, że uda się osišgnšć, a może nawet przekroczyć, ubiegłoroczny wynik, czyli 4,5 mld euro, chociaż I półrocze nie było spektakularne – mówi Marek Paczuski, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego Savills. Według tej firmy w Polsce w I połowie 2017 r. zainwestowano 1,5 mld euro.

– Prognozowany wolumen na koniec roku powinien być w dużej mierze zasługš dużych transakcji portfelowych, w tym transgranicznych, oraz znaczšcych transakcji w sektorze powierzchni handlowych. W tym ostatnim segmencie jest także realna szansa na osišgnięcie rekordowych stóp kapitalizacji – mówi Paczuski. – Żeby nie było aż tak optymistycznie, warto wspomnieć, że wartoœć transakcji w I półroczu była niższa niż w Czechach, co jest swego rodzaju ewenementem, bioršc pod uwagę wielkoœć obu rynków. Zważywszy na fakt, iż inwestorzy na œwiecie operujš w œrodowisku rekordowo niskich stóp procentowych, wydaje się, że Polska mogłaby osišgnšć jeszcze lepszy wynik, niż spodziewany. Z jednej strony dostrzegany jest bardzo wysoki popyt na powierzchnię ze strony najemców w sektorze magazynowym i biurowym. Z drugiej, istotna podaż nowej powierzchni oraz propozycje zmian w przepisach podatkowych powodujš, że nie ma pewnoœci co do przyszłych poziomów rentownoœci inwestycji, a to obniża skłonnoœć do wydawania pieniędzy w naszym kraju – podkreœla ekspert.

W Polsce trwajš prace nad ustawš regulujšcš funkcjonowanie REIT-ów. Czy ta formuła może być atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów kupujšcych nieruchomoœci w naszym kraju? – Generalnie spodziewamy się, że zagraniczny kapitał może być poważnie zainteresowany inwestowaniem w REIT-y w Polsce. O tym, czy tak się stanie, zadecyduje ostateczny kształt ustawy, a więc m.in. kwestie opodatkowania, wysokoœci i dystrybucji dywidendy, klas aktywów, w które dozwolone jest inwestowanie, itd. Ważne jest też, aby konkretne REIT-y miały w swoich portfelach dobre aktywa, dajšce możliwoœć generowania stabilnych przychodów w długim terminie – mówi Paczuski.

– Odnotowujemy cišgłe zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomoœci komercyjnych. Na rynku pojawia się nowy kapitał, odnotowujemy wzrost zainteresowania coraz większymi transakcjami oferujšcymi odpowiedniš masę krytycznš i dywersyfikację geograficznš. Spodziewamy się, że REIT-y również przyczyniš się do poszerzenia puli inwestorów oraz zwiększenia płynnoœci rynku – dodaje Piotr Mirowski, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego i partner w Colliers International.

– Jesteœmy w takim momencie cyklu koniunkturalnego, w którym szczególnym zainteresowaniem nabywców cieszš się dobrze zlokalizowane biurowce, nie tylko w Warszawie, oraz obiekty handlowe dominujšce w regionach – mówi Jędrzej Suchowolec, starszy doradca w Cresa Polska. – Ceny nieruchomoœci sš u nas atrakcyjne w stosunku do oferty Europy Zachodniej. Poza tym w przypadku obiektów najlepszych w swojej klasie poziom ryzyka zwišzany z inwestowaniem w Polsce jest akceptowany przez najbardziej konserwatywnych inwestorów, czyli na przykład niemieckie fundusze emerytalne. Widzimy też wysoki popyt ze strony kapitału i ograniczonš podaż projektów najwyższej jakoœci. W efekcie w ramach formalnych procesów sprzedaży dużych obiektów komercyjnych do drugiej rundy składania ofert przystępuje obecnie nawet kilka pozytywnie zweryfikowanych podmiotów, realnie zainteresowanych nabyciem. Spodziewamy się, że w najbliższych miesišcach osišgnięte zostanš nowe rekordy cenowe – dodaje.

Suchowolec podkreœla, że szczególnym zainteresowaniem inwestorów cieszš się nieruchomoœci majšce możliwoœć rozbudowy lub wprowadzenia nowych najemców do centrum, aby zwiększyć jego wartoœć – zarówno dla klienta, jak i dla inwestora.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.roguski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL