Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

W jaki segment rynku wierzš dziś inwestorzy?

Warszawa jest – według „Financial Times” – czwartym w Europie najbardziej przyjaznym miastem dla biznesu.
materiały prasowe
Perspektywy nieruchomoœci komercyjnych w Europie.

Zawirowania polityczne na œwiecie i wiele niewiadomych zwišzanych z Brexitem oraz zbliżajšce się wybory w krajach Europy Zachodniej – te wydarzenia nie ułatwiajš inwestorom lokowania kapitału na rynku nieruchomoœci w najbliższym czasie.

Mimo to Polska i region Europy Œrodkowo-Wschodniej odnotowujš najlepsze od dekady wyniki, bo wartoœć transakcji na rynku nieruchomoœci komercyjnych przekroczyła 11 mld euro w 2016 r. – wynika z raportu „European Property Market Brief" przygotowanego przez AXI IMMO Group i Gerald Eve International.

Czynsze w górę, ale nie w Warszawie

Raport „European Property Market Brief" to efekt pracy ponad 800 specjalistów zrzeszonych w ramach Gerald Eve International, aktywnych na lokalnych rynkach nieruchomoœci komercyjnych w Europie. Przeanalizowali oni uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynków w 12 krajach i 24 różnych miastach.

– Eksperci zgodnie przyznajš, że sytuacja geopolityczna wpływa na decyzje inwestorów, ale dobra koniunktura gospodarcza i wzrosty na rynku najmu, zwłaszcza w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej, niwelujš ryzyka. Stabilne przychody z wynajmu nieruchomoœci komercyjnych w Europie kuszš inwestorów z całego œwiata – komentuje Renata Osiecka, partner zarzšdzajšca AXI IMMO.

„European Property Market Brief" pokazuje trendy na rynku najmu oraz aktywnoœć inwestycyjnš w sektorze biurowym i magazynowym. Na rynku biur w 17 na 24 badane miasta spodziewany jest wzrost czynszów lub utrzymanie się stawek za powierzchnie biurowe na dotychczasowym poziomie. Powód? Ograniczona liczba biurowców w budowie oraz rosnšcy popyt na nowe siedziby zwišzany z ekspansjami firm. Tak dobra sytuacja nie panuje jednak na polskim rynku. Spadki czynszów za biura prognozowane sš w Warszawie i Stambule.

Wœród badanych miast najwyższe œrednie czynsze za biura – na poziomie 1365 euro za 1 mkw. za rok – występujš w Londynie, a najniższe – w Antwerpii (155 euro za 1 mkw. za rok), na Górnym Œlšsku (162 euro za 1 mkw. za rok) i w Brnie (167 euro za 1 mkw. za rok).

Magazyny – dobra passa trwa

Na rynku magazynowym eksperci Gerald Eve International przewidujš wzrost czynszów za najlepsze powierzchnie w 10 miastach, w tym m.in. w Pradze, Brnie, Barcelonie oraz na Górnym Œlšsku.

Wœród badanych regionów nie ma miejsca, gdzie w 2017 r. oczekiwany jest spadek czynszów za magazyny.

Najwyższe stawki najmu utrzymujš się, podobnie jak w sektorze biurowym, w Londynie (179,90 euro za 1 mkw. za rok), następnie w Dublinie (102 euro za 1 mkw. za rok). Najniższe czynsze za hale i powierzchnie przemysłowe sš notowane na Górnym Œlšsku (43,20 euro za 1 mkw. za rok) oraz we wschodnim Lyonie i w Belfaœcie (46 euro za 1 mkw. za rok).

Inwestorzy z daleka, nie tylko po biura

– Ze względu na utrzymujšcš się dużš aktywnoœć najemców i perspektywy wzrostu stawek czynszów za wynajem powierzchni roœnie aktywnoœć inwestorów na rynkach nieruchomoœci komercyjnych w większoœci badanych krajów. I to pomimo atmosfery niepewnoœci politycznej zwišzanej z wdrożeniem procedury wyjœcia Wielkiej Brytanii z UE oraz wyborów we Francji i Niemczech – podkreœla Renata Osiecka.

W 22 – spoœród 24 analizowanych miast – spodziewany jest wzrost zainteresowania inwestorów centrami logistycznymi. Na wszystkich badanych rynkach stopy zwrotu z inwestycji w najlepszych lokalizacjach wykazujš tendencję zniżkowš lub utrzymujš się na stabilnym poziomie. Autorzy raportu zwracajš uwagę, że poza kapitałem ze starego kontynentu oraz USA, na rynku inwestycyjnym widoczne sš fundusze z Azji i Bliskiego Wschodu.

Także z analiz agentów Cushman & Wakefield wynika, że rynek inwestycyjny w Europie Œrodkowo-Wschodniej nabiera coraz bardziej międzynarodowego charakteru, o czym œwiadczy napływ kapitału z Dalekiego i Bliskiego Wschodu, Ameryki, a także innych krajów. Lokaty kapitału szukajš nie tylko fundusze zainteresowane biurami czy magazynami, ale również rynkiem hotelowym.

– W ostatnich kilku latach Europa Œrodkowo-Wschodnia odnotowuje znaczny napływ kapitału, który chce wykorzystać dobrš kondycję lokalnego sektora hotelowego. Do głównych czynników wpływajšcych na coraz lepsze wskaŸniki tej branży należy zaliczyć dużš liczbę turystów zagranicznych przyjeżdżajšcych do Europy Œrodkowo-Wschodniej, w tym osób z Azji, a także zmianę nastawienia do takich kierunków turystycznych, jak Afryka Północna i Europa Zachodnia. Ponadto banki chętnie udzielajš finansowania na inwestycje hotelowe, co w znacznym stopniu zachęca inwestorów do większej aktywnoœci na rynku – tłumaczy David Nath, dyrektor działu hotelowego na Europę Œrodkowo-Wschodniš w firmie Cushman & Wakefield.

Dodaje, że zainteresowanie banków udzielaniem kredytów przekłada się na wzrost aktywnoœci deweloperskiej na rynku hotelowym. W 2017 r. może powstać 4 tysięcy nowych pokoi w hotelach w stolicach Europy Œrodkowo-Wschodniej. Najlepsze perspektywy pod tym względem majš Warszawa i Budapeszt w przeciwieństwie do Pragi, gdzie ograniczenia dotyczšce zagospodarowania przestrzennego i niewielka podaż terenów pod inwestycje hotelowe przekładajš się na ograniczonš liczbę projektów w przygotowaniu.

Warto przypomnieć, że Warszawa od lat ma najwyższš możliwš zagranicznš ocenę wiarygodnoœci kredytowej. Według Financial Times jest czwartym w Europie najbardziej przyjaznym miastem dla biznesu.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: g.blaszczak@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL