Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Deweloperzy nie bojš się niedzielnego zakazu

Inwestycja Multitower w Tychach – połšczenie funkcji handlowej z usługowš.
materiały prasowe
Sieci spożywcze nie zrezygnujš z ekspansji – uważajš firmy budujšce sklepy.
Zakaz handlu w marcu objšł dwie niedziele, za to w kwietniu będzie obowišzywał przez aż cztery niedziele z pięciu, jakie wypadajš w tym miesišcu. Często mówi się o wyzwaniach stojšcych przed zarzšdcami dużych galerii handlowych, ale restrykcjami objęty jest znacznie szerszy zakres nieruchomoœci komercyjnych. Ważnym segmentem rynku sš sklepy budowane dla dużych sieci spożywczych – chodzi zarówno o obiekty stanowišce własnoœć tych sieci, jak i wynajmowane. Na warszawskiej giełdzie notowane sš dwie firmy deweloperskie specjalizujšce się w dostarczaniu takich produktów – Tower Investments i PA Nova. Tš pierwszš kieruje Bartosz Kazimierczuk, wczeœniej wieloletni członek zarzšdu Kaufland Polska odpowiedzialny za rozwój sieci w naszym kraju. Tš drugš od niedawna zarzšdza Piotr Korek, wczeœniej członek zarzšdu Tesco odpowiedzialny za ekspansję nie tylko w Polsce, ale całym regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej.

Do nasycenia daleko

– Zakaz handlu w niedzielę na pewno stał się pretekstem do renegocjowania umów. Wiem, że jedna z dużych sieci handlowych zarzšdziła, by w przypadku wszystkich wynajmowanych sklepów przystšpić do rozmów z właœcicielami. Zapisy umów raczej nie umożliwiajš „automatycznych" zmian zasad w trakcie obowišzywania, niemniej sytuacja skłania do podjęcia negocjacji – mówi Kazimierczuk. O ile w przypadku galerii handlowych umowy często wišżš stawki czynszów z osišganymi przez najemców obrotami, o tyle w przypadku sieci handlowych wynajmujšcych wolno stojšce sklepy tak nie jest. – Nie sšdzę jednak, by sieci spożywcze notowały spadek obrotów z uwagi na niedzielny zakaz, negatywny efekt przepisu jest minimalny dzięki wzmożonym zakupom w pozostałe dni tygodnia, szczególnie pištki i soboty. Największy problem w tym zakresie majš oczywiœcie galerie handlowe czy outlety – ocenia Kazimierczuk. Jak pisaliœmy wczeœniej, galerie zanotowały mocny spadek liczby odwiedzin, rynek czeka jednak na dane dotyczšce obrotów. Kazimierczuk zaznacza, że niedzielne ograniczenie nie ma wpływu na plany ekspansji sieci i rynek w Polsce jest jeszcze daleki od nasycenia. Podkreœla, że w cišgu ostatnich 25 lat rynek systematycznie roœnie w tempie œrednio 1,5 proc. rocznie. Jest i druga strona medalu. Jak podkreœla Kazimierczuk, sieci fast food czy stacje benzynowe korzystajš na restrykcjach dla sklepów, a to również klienci Tower Investments. – Spodziewamy się presji na większš liczbę tego typu inwestycji – mówi menedżer.

Ważna lokalizacja

Spółka realizuje również projekty pod szyldem Shopin – to niewielkie parki handlowe złożone z kilku punktów (ubrania, obuwie, drogeria itp.) skupionych wokół sklepu którejœ z dużych sieci spożywczych. – W tych obiektach możemy mieć do czynienia z presjš na renegocjację czynszów. Nie spodziewałbym się jednak spadku tempa powstawania takich parków czy trudnoœci z pozyskiwaniem najemców. Najważniejsza jest lokalizacja. Zarzšdzane przez nas obiekty powstajš w miejscach, gdzie codziennie ruch jest duży, a z biegiem czasu przyzwyczajenia zakupowe Polaków dostosujš się do nowego rytmu. Najbardziej poszkodowane sš obiekty postawione w oddaleniu od osiedli, do których klienci muszš specjalnie dojechać – mówi Kazimierczuk. Strategia Tower Investments zakłada rozwijanie marki Multitower – czyli obiektów łšczšcych funkcję handlowš z mieszkaniowš, usługowš czy biurowš. Pierwsza taka inwestycja powstaje w Tychach. Druga, w Warszawie, planowana jest do spółki z fińskim deweloperem mieszkaniowym YIT. Szef PA Nova również nie spodziewa się, że biznes firmy ucierpi, wręcz przeciwnie. – Dotychczas budowaliœmy sklepy dla sieci spożywczych, a przy niektórych lokalizowaliœmy małe parki handlowe. To wcišż interesujšcy produkt, ale chcemy odwrócić proporcje i budować parki, do których będziemy zapraszać sieci – mówi prezes Korek. PA Nova planuje zaprosić do współpracy zagranicznego partnera, który jeszcze nie jest obecny w Polsce. – To firma działajšca na podobnej zasadzie jak PA Nova, chcemy współpracować na zasadzie joint venture. To przyspieszy naszš ekspansję, niebawem zakończymy rozmowy – mówi Korek. Spółka, poza tym, że jest deweloperem, ma portfel nieruchomoœci na wynajem – parków handlowych, większych galerii oraz hal przemysłowych. Strategia przewiduje spieniężenie częœci portfela. – Nasze obiekty przynoszš dobre przychody z najmu i cieszš się zainteresowaniem inwestorów. To najlepszy moment, by uzyskać dobry zwrot i zastrzyk finansowy na dalszy rozwój – podkreœla prezes. Firma dostrzega także kilka nisz, które warto wykorzystać. – Sieci borykajš się z gwałtownym procesem starzenia się sklepów. Klienci majš dziœ bardzo wysokie wymagania i otwiera się rynek modernizacji. Mamy kompetencje jako jeden z niewielu graczy, by przebudowywać sklepy bez potrzeby ich zamykania – mówi Korek. Menedżer jest sceptyczny, jeœli chodzi o trwałoœć wprowadzonych w marcu restrykcji. – Zakaz handlu w niedziele to projekt ideologiczny. Problemem pracowników sieci nie jest koniecznoœć pracy w niedziele, lecz raczej niedobory obsady. Ustawa ma liczne mankamenty i moim zdaniem wszystko skończy się tak, jak na Węgrzech, czyli przepis zostanie w końcu zniesiony – mówi Korek. – Przełożenia na obroty sieci spożywczych bym się nie spodziewał, ponieważ kompensacja w czwartek, pištek i sobotę jest olbrzymia – dodaje. Jednoczeœnie prezes przyznaje, że coraz mocniej rozwija się e-commerce i choć na razie nie zagraża ekspansji sieci spożywczych, to warto w jakiœ sposób wpisać się w trend. PA Nova planuje wejœć w segment kompaktowych magazynów z powierzchniami coworkingowymi dla startupów działajšcych w segmencie handlu internetowego. W cišgu 18 miesięcy spółka ma przygotować jednš lub dwie testowe tego rodzaju inwestycje.

Czas hipermarketów?

W pištki i soboty przed „zakazanymi" niedzielami większy napływ klientów był wyraŸnie widoczny. Sklepy wydłużyły czas otwarcia, mobilizujš też większš obsadę pracowników, by sprostać tłumom. – Klienci nie przestanš kupować artykułów spożywczych w wyniku zakazu handlu w niedzielę. Dopiero teraz rozpoczšł się proces zmiany przyzwyczajeń konsumentów. Ciężko jest oszacować, na ile będzie on oznaczał wybór innego dnia tygodnia do robienia większych zakupów spożywczych, a na ile zamawianie produktów przez internet. Analizujemy również ruchy na rynku operatorów spożywczych. Do łask mogš wrócić hipermarkety, które dzięki dużej liczbie kas sš lepiej przystosowane do obsługi zwiększonego ruchu w pištki i soboty niż popularne w ostatnich latach dyskonty – mówi Marta Mikołajczyk-Pyrć, dyrektor pionu nieruchomoœci handlowych w dziale zarzšdzania nieruchomoœciami i aktywami w Savills. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.roguski@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL