Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

V.Offices najbardziej ekologiczny

Materiały Inwestora
W Krakowie powstaje najbardziej ekologiczny budynek Europy Œrodkowo-Wschodniej.

- Czy architektura może brać udział w walce ze smogiem? Okazuje się, że dobrze zaplanowane rozwišzania mogš znacznie ograniczyć emisję szkodliwych zwišzków do atmosfery, zoptymalizować zużycie wody i energii w budynkach oraz sprawić, że przebywanie w nich będzie po prostu lepsze dla naszego zdrowia i samopoczucia - mówiš przedstawiciele krakowskiej pracowni Iliard Architecture & Project Management, która zaprojektowała biurowiec V.Offices.

Budynek został uznany za najbardziej ekologiczny obiekt w całej Europie Œrodkowo-Wschodniej, otrzymujšc nagrodę dla najbardziej zrównoważonego budynku w naszym regionie. - Nagrody przyznaje BRE Global, organizacja zajmujšca się certyfikacjš inwestycji pod kštem ich proekologicznoœci. To ogromne osišgnięcie, szczególnie że obiekt został zaprojektowany przez polskš pracownię architektonicznš i powstaje w mieœcie, które od lat zmaga się z trudnym problemem smogu - zwracajš uwagę przedstawiciele Iliarda.

Projekt tej pracowni jako jeden z szeœciu na œwiecie walczył o nagrodę w kategorii „Projekt Komercyjny (Design)". Znalazł się również wœród szeœciu kandydatów do Nagrody Regionalnej - miana najlepszego budynku Europy Œrodkowo-Wschodniej. Triumfował właœnie w tej drugiej kategorii. Budynek już na etapie projektowym otrzymał certyfikację BREEAM na poziomie „Outstanding" (dokładnie 90,57 proc.). To najwyższy wynik w historii certyfikacji w Polsce, ale też całej Europie Œrodkowo-Wschodniej.

– Nagroda to ogromne wyróżnienie dla całej inwestycji - komentuje Wojciech Witek, współzałożyciel pracowni architektonicznej Iliard. – Gratulacje należš się wszystkim osobom, których praca przyczyniła się do tej nagrody, w szczególnoœci całemu zespołowi projektowemu. Ciężka praca polegajšca na uzyskaniu najbardziej optymalnych rozwišzań owocuje i oto mamy jeden z najbardziej zrównoważonych budynków na œwiecie. Mamy nadzieje, że ta nagroda przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania inwestycjš i utwierdzi w przekonaniu, ze warto stawiać na rozwišzania ekologiczne , szczególnie w Krakowie - dodaje.

- Globalne ocieplenie, problem smogu, który dotyka coraz więcej miast na całym œwiecie, niedobory wody, czy w końcu chęć ograniczenia negatywnego oddziaływania na œrodowisko. To powody, dla których dbałoœć o ekologię wkracza na coraz szersze pola. Również do architektury - mówiš architekci. - Budynki użytecznoœci publicznej, biurowe czy mieszkalne projektuje się dzisiaj z użyciem technologii i rozwišzań, których celem jest oszczędzanie zarówno portfela właœciciela, jak i przyrody. Nisko- lub wręcz zeroemisyjnoœć biurowców czy domów jest coraz silniejszym trendem. Ocenš jak największej wydajnoœci proekologicznej budynków zajmuje się właœnie międzynarodowy asesor BRE Global. Przyznanie przez organizację wysokiej noty - jeszcze na etapie projektu i póŸniej, po oddaniu budynku do użytku - jest powodem do chluby dla każdego œwiadomego inwestora.

Andrzej Gacek, architekt prowadzšcy projekt z ramienia pracowni Iliard, tak komentuje przyznanie nagrody V.Offices: - Sšdzę, że wysoka ocena uzyskana podczas certyfikacji BREEAM była kluczowa dla naszej wygranej. W budynku stawiamy na ekorozwišzania, między innymi poprzez doskonałš optymalizację instalacji grzewczej, klimatyzacji i wentylacji w budynku. Ważne było też pogodzenie uwarunkowań wynikajšcych z lokalizacji inwestycji, która jest œwietna, ale jednoczeœnie pocišga za sobš koniecznoœć podejmowania odważnych decyzji. Na to wszystko nakładały się m.in. wymogi wynikajšce choćby z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Był to dla nas zdecydowanie wymagajšcy projekt, tym bardziej radoœć z wygranej jest ogromna.

Nazwa V.Offices to nawišzanie do bryły budynku przypominajšcej kształtem literę „V". Ale również do głównego założenia inwestycji, która od poczštku stawia na bycie „very" pod każdym względem: ekologii, elastycznoœci powierzchni czy estetyki. - Już sama lokalizacja budynku była wystarczajšcym powodem, aby w sposób szczególnie odpowiedzialny podejœć do kwestii jego oddziaływania na œrodowisko. V.Offices powstaje w Krakowie przy al. 29 Listopada, w samym centrum jednego z najbardziej dotkniętych smogiem miast w Polsce - opowiadajš przedstawiciele pracowni. - Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie budynku na œrodowisko, zastosowaliœmy wiele innowacyjnych rozwišzań. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek V.Offices odbyło się 17 paŸdziernika 2017. Obiekt ma być gotowy w pierwszej połowie 2019 roku.

Organizatorem londyńskiej gali, podczas której ogłoszono zwycięzców konkursu na najbardziej ekologiczne budynki œwiata jest BRE Global (Building Research Establishment). To organizacja, która opracowała system oceny jakoœci budynków oraz ich wpływu na œrodowisko, stosowany w branży deweloperskiej na całym œwiecie. Międzynarodowe, doroczne nagrody BREEAM honorujš inwestycje zaprojektowane i wybudowane w sposób najbardziej zrównoważony i proekologiczny.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL