Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Zakaz handlu może doprowadzić do zmian umów

Bartosz Clemenz, kieruje zespołem nieruchomoœci w kancelarii Hogan Lovells.
materiały prasowe
Zmiana będzie dotkliwa dla tych najemców, którzy odnotowujš najwyższe obroty w weekendy - mówi Bartosz Clemenz, który kieruje zespołem nieruchomoœci w kancelarii Hogan Lovells.
Rz: Zakaz handlu w niedzielę będzie miał wpływ na umowy najmu lokali użytkowych? Mec. Bartosz Clemenz: W wypadku nowych umów sprawa jest prosta. Możliwoœci najemców zawsze muszš być brane pod uwagę przy negocjowaniu czynszów. Jeżeli chodzi o umowy zawarte przed zmianš przepisów nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektóre sklepy ze względu na rodzaj sprzedawanych produktów lub lokalizację mogš mieć mniejsze obroty. Częœć z nich uratuje wydłużenie czasu pracy galerii handlowych. Przewiduje się, że zmiana będzie dotkliwa dla tych najemców, którzy odnotowujš najwyższe obroty w weekendy. Wymienia się tu punkty gastronomiczne i restauracje położone w centrach handlowych oraz centra położone na obrzeżach miast. Natomiast supermarkety spożywcze prawdopodobnie będš mniej poszkodowane, ponieważ klienci zrobiš potrzebne zakupy w inne dni tygodnia. Podobnie będzie w wypadku centr handlowych w miastach.
Trzeba poczekać kilka miesięcy i zobaczyć, czy i jak zakaz handlu wpłynie na sytuację ekonomicznš najemców. Wówczas będzie można ocenić, czy z nowych przepisów dla danego najemcy wynika problem ekonomiczny, stanowišcy argument do zmiany czynszu. Większoœć umów jest zawarta na czas okreœlony. Tego rodzaju umów nie wypowiada i nie zmienia się przed upływem okresu na jaki je zawarto. Czy istnieje w ogóle szansa na ich renegocjacje? To prawda, umowy najmu w galeriach handlowych zawierane sš z reguły na okres od pięciu do dziesięciu lat. Taka umowa z zasady obowišzuje przez okres na jaki została zawarta. Nie oznacza to, że wynajmujšcy i najemca majš zwišzane ręce i nic nie mogš zrobić. Można rozważać dwie œcieżki działania: dobrowolne negocjacje albo drogę sšdowš. Negocjacje będš wchodziły w grę, jeżeli zmieni się sytuacja ekonomiczna najemców, na których zależy zarzšdzajšcym galeriami albo takich, którzy majš mocne argumenty prawne i mogš wygrać w sšdzie. Masowych zmian umów nie należy się jednak spodziewać. Gdyby najemca decydował się na drogę sšdowš, mógłby rozważać wniesienie pozwu na podstawie art. 357 {ze zn1} kodeksu cywilnego. Przepis mówi, że sšd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego zmienić umowę, wysokoœć czynszu, a nawet orzec o rozwišzaniu umowy. Pod warunkiem jednak, że doszło do nadzwyczajnej zmiany stosunków, a spełnienie œwiadczenia byłoby połšczone z nadmiernymi trudnoœciami albo groziłoby jednej ze stron rażšcš stratš, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Co to oznacza w praktyce? Z tych przepisów można skorzystać w przypadkach wyjštkowych. Po pierwsze sytuacja musi być nadzwyczajna, a po drugie powodować nadmierne trudnoœci w spełnieniu œwiadczenia albo grozić rażšcš stratš. Po trzecie ma to być zmiana, której strony nie przewidywały w ogóle lub nie przewidywały jej wpływu na zobowišzanie. Zasada ta stanowi wyjštek od zasady „pacta sunt servanda" – zawartej umowy należy dotrzymać. Dlatego nie można jej interpretować rozszerzajšco. Czy wprowadzenie zakazu handlu może być podstawš do wniesienia pozwu do sšdu z żšdaniem zmian warunków umowy i obniżenia czynszu? W sšdzie trzeba będzie udowodnić przesłanki zastosowania tego przepisu. Moim zdaniem o drodze sšdowej mogliby myœleć najemcy, którzy rzeczywiœcie poniosš takie straty obrotów i będš mogli wykazać, że z tego powodu grozi im utrata płynnoœci, skutkujšca brakiem możliwoœci zapłaty czynszu, i że nie byli w stanie przewidzieć tej zmiany, gdy umowę zawierano. Tymczasem o zakazie mówi się od wielu lat. Można twierdzić, że strony umów najmu mogły przewidzieć, że tego rodzaju przepisy zostanš wprowadzone. Ale to, że od lat politycy i zwišzkowcy mówiš o zakazie, jeszcze nic nie oznacza. Dopiero jak pojawił się projekt i rozpoczęto nad nim prace, pojawił się konkretny sygnał dla rynku, że zmiana ma realne szanse na wejœcie w życie. Ma pani rację, wiele zależeć będzie od tego, kiedy dana umowa najmu była zawarta. Przesłanka „nieprzewidywalnoœci" może mieć zastosowanie do niektórych umów, np. tych które zostały zawarte przed rozpoczęciem prac nad projektem w Sejmie. Jednak trudno będzie takš sprawę wygrać w sšdzie. Zdecydowanie lepiej jest usišœć przy stole z właœcicielem galerii i spróbować renegocjować. Powiedział pan, że zarzšdzajšcy będš renegocjować z najemcami, na którym im zależy. A co z innymi – jakie majš szanse na obniżenie czynszu? Właœcicielowi galerii zależy na bardzo wielu najemcach i to nie tylko na tych, którzy przynoszš największe zyski z czynszu. Właœciciel galerii handlowej dba o to, żeby mogły w niej funkcjonować wszystkie rodzaje sklepów, bo tylko wtedy galeria będzie tłumnie odwiedzana. To dlatego supermarkety płacš niższe czynsze. Jeżeli pewne kategorie sklepów ucierpiš bardzo poważnie na zakazie handlu w niedziele, ich właœciciele mogš liczyć na obniżki czynszu, aby te sklepy mogły się utrzymać w galeriach handlowych. Poza tym wiele będzie zależało od treœci umowy najmu. Przykładowo w galeriach występujš umowy, w których wysokoœć czynszu zależy w pewnej częœci od obrotu. Takie umowy będš regulować się same. Jak niższy obrót, to niższy czynsz. Ale właœciciel galerii może być z takiego obrotu sprawy niezadowolony. Myœli pan, że będzie chciał się pozbyć najemcy, który przynosi zbyt niskie dochody? Nie będzie mógł tego zrobić w okresie obowišzywania umowy zawartej na czas okreœlony. To również konsekwencja zasady pacta sunt servanda. Jeżeli strony umowy ustaliły, że częœć czynszu zależy od obrotu i zawarły na tych zasadach umowę na czas okreœlony, to wynajmujšcy nie może jej wypowiedzieć tylko dlatego że czynsze od obrotu sš niższe niżby to sobie życzył. Kilka lat temu podobny zakaz wprowadzono na Węgrzech, potem się z niego wycofano. Czy węgierskich galeriach były problemy z umowami najmu? To ciekawy przykład. Gdy w marcu 2015 roku wprowadzono na Węgrzech podobny zakaz, również toczyła się debata, czy daje on podstawy do żšdania obniżenia czynszu. I również tam wskazano na trudnoœci w sšdowym dochodzeniu takich obniżek. Jednoczeœnie była mowa o tym, że zmiany w czynszach mogš mieć miejsce, ale na skutek negocjacji. Faktem jest że zakaz na Węgrzech zbiegł się w czasie z niezłymi wynikami gospodarczymi i być może dlatego nie słyszeliœmy o drastycznym pogorszeniu się sytuacji najemców w centrach handlowych. Oficjalnie mówi się, że głównš przyczynš wycofania się z zakazu handlu w niedzielę na Węgrzech był fakt, że zakaz stanowił niedogodnoœć dla konsumentów którzy domagali się przywrócenia handlu w niedzielę i tak też się stało.

CV

Bartosz Clemenz jest radcš prawnym z 18-letniš praktykš w dziedzinie nieruchomoœci komercyjnych. Współpracuje z kancelariš Hogan Lovells, w której kieruje zespołem nieruchomoœci. Przeprowadził kilkadziesišt transakcji, których przedmiotem była budowa, kupno lub wynajem nieruchomoœci komercyjnych, takich jak galerie handlowe, biurowce i centra logistyczne.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL