Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Miliardy euro wcišż płynš nad Wisłę

Gdański biurowiec Tryton został kupiony przez Griffin Premium RE, a sama spółka przejęta przez fundusz Globalworth
materiały prasowe
Polski rynek to silna gospodarka i atrakcyjne aktywa, ale też niestabilne prawo.
Nieruchomoœci komercyjne w Polsce cieszš się niesłabnšcym zainteresowaniem inwestorów. Według szacunków firmy Knight Frank wartoœć transakcji wyniosła 4,7 mld euro (19,5 mld zł). Tym samym nastšpił powrót do rekordowego poziomu sprzed dekady.

Na fali wznoszšcej

Rynek rozwija się dynamicznie od wejœcia Polski do UE. Wartoœć transakcji rosła skokowo z 0,36 mld euro w 2003 r. do 4,69 mld trzy lata póŸniej. Kryzys finansowy spowodował, że w 2009 r. zawarto transakcje o wartoœci tylko 0,61 mld euro, jednak w kolejnych latach sytuacja sukcesywnie się poprawiała. Bardzo dobry wynik w 2017 r. nie był wcale przesšdzony – po trzech kwartałach szacowano, że inwestorzy ulokowali w nieruchomoœci nad Wisłš 2,4 mld euro. Mnóstwo transakcji zostało zamkniętych tuż przed końcem roku. Choć warunki makro sprzyjajš, to na skutek znaczšcych zmian legislacyjnych dokonanych w Polsce proces sprzedaży nieruchomoœci komercyjnych mocno się wydłużył.
Częœć transakcji ma charakter zakupu udziałów w spółce będšcej właœcicielem obiektu lub nawet całego portfela nieruchomoœci. Jak wynika z obliczeń CMS, to właœnie sektor nieruchomoœci w 2017 r. królował w zakresie M&A (fuzje i przejęcia) w Polsce. Nie tylko odpowiadał za jednš czwartš wszystkich transakcji, ale też zawarto tu dziesięć z dwudziestu największych w 2017 r. przejęć. Jest to zbieżne z trendem obserwowanym w całym regionie Europy Œrodkowo–Wschodniej, przejęcia w segmencie nieruchomoœci stanowiły 20 proc. transakcji M&A. Inwestorzy ulokowali w udziałach podmiotów z tego segmentu 16,9 mld euro. W Polsce największš transakcjš było przejęcie portfela 28 obiektów przez Chariot Top Group (wehikuł Griffin Real Estate i funduszy PIMCO, Oaktree oraz Redefine Properties) od funduszy AXA, Ares i Apollo Rida. Chodzi o hipermarkety i centra handlowe – m.in. M1 i Power Park – oraz markety budowlane o łšcznej powierzchni ponad 704 tys. mkw. Wartoœć transakcji wyniosła 1 mld euro (4,15 mld zł). Jeœli chodzi o pojedynczy obiekt, największš transakcjš był zakup centrum handlowego Magnolia Park we Wrocławiu za 380 mln euro (1,58 mld zł) przez Union Investment Real Estate od funduszu Blackstone. – Ostanie dwa, trzy lata na rynku nieruchomoœci przyniosły znaczne ożywienie transakcyjne. Zauważyć można nowy trend – sprzedaż całego portfolio nieruchomoœci, co wišże się z koniecznoœciš posiadania dostępu do dużego kapitału, ale też z innš strukturš przejęć – komentuje Katarzyna Dębińska, counsel w zespole nieruchomoœci i budownictwa kancelarii CMS. – Co również istotne, Polska jako jeden z nielicznych krajów regionu skutecznie przycišgała inwestorów nie tylko do stolicy, ale również do mniejszych oœrodków, w szczególnoœci Krakowa, Katowic czy Wrocławia – dodaje. Ekspertka zaznacza, że wzrost PKB w Polsce, ale również wzrost płac i siły nabywczej pozwalajš przypuszczać, że w najbliższym czasie należy spodziewać się utrzymania trendu i ożywienia na rynku nieruchomoœci komercyjnych. Deweloperzy sš aktywni, atrakcyjnych aktywów nie brakuje, ale warunkiem podtrzymania sukcesu sektora nieruchomoœci jest odpowiedni klimat inwestycyjny. – Biznes musi działać w ramach rozwišzań prawnych danego systemu, dlatego tak ważna jest przewidywalnoœć i stabilnoœć samego prawa. W tym przypadku zalecane jest uważne œledzenie zmian legislacyjnych i właœciwe reagowanie na proponowane rozwišzania – chociażby z perspektywy nowych przepisów o podatku od nieruchomoœci komercyjnych czy zakazu handlu w niedzielę – mówi Dębińska. Ekspertka wskazuje, że Warszawa pozostaje atrakcyjnym miastem dla inwestorów i najemców powierzchni biurowych, podobnie jak Wrocław czy Kraków. – Pomimo znacznej dostępnoœci powierzchni biurowych stale obserwujemy ożywienie. Otwarte pozostaje pytanie o wpływ brexitu na rynki Europy Œrodkowo-Wschodniej i to, na ile uda się zachęcić międzynarodowe instytucje i korporacje do przeniesienia działalnoœci na polski rynek – mówi Dębińska. Dodaje, że rosnšce ceny nieruchomoœci handlowych w Polsce i regionie, w połšczeniu z niestabilnoœciš w popularnych turystycznie lokalizacjach, zachęcajš inwestorów do poszukiwania ciekawych okazji w segmencie hotelarskim. – W tym roku nie przewidywałabym większych zmian tendencji na rynku nieruchomoœci magazynowych. Wcišż obserwujemy rozwój branży motoryzacyjnej i AGD oraz rosnšcš popularnoœć e-commerce, na którš wpływajš m.in. korzystna sytuacja ekonomiczna i rozwój infrastruktury tak istotny dla branży logistycznej. Pojawia się oczywiœcie pytanie, jak nowa regulacja w postaci wprowadzenia podatku handlowego wpłynie na branżę logistycznš i atrakcyjnoœć naszego kraju dla nowych inwestorów z tego sektora, a z drugiej strony na ile zmiany prawne przyczyniš się do rozwoju handlu internetowego w Polsce – mówi Dębińska.

Zagraniczny kapitał

Według szacunków Knight Frank w 2017 r. najwięcej – 1,86 mld euro – inwestorzy ulokowali w nieruchomoœci handlowe. W biurowce 1,6 mld, magazyny 880 mln, a hotele 380 mln. Cechš charakterystycznš naszego rynku jest to, że inwestycji dokonujš prawie wyłšcznie zagraniczne podmioty. Ten stan rzeczy miała zmienić ustawa o polskich REIT-ach, pozwalajšca zaktywizować rodzimy kapitał. Ten wštek został poruszony podczas niedawnego spotkania liderów branży nieruchomoœci zorganizowanego przez „Rzeczpospolitš". Zdaniem ekspertów sytuacja nie poprawi się, jeœli rynek nie zostanie maksymalnie otwarty – inwestowanie w nieruchomoœci powinno zostać umożliwione m.in. otwartym funduszom emerytalnym (OFE) i funduszom inwestycyjnym (TFI). ©?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL