Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komercyjne

Banki ostrożniej finansujš inwestycje biurowe

materiały prasowe
Żeby bank wypłacił transzę kredytu, deweloper musi mieć podpisane umowy najmu na częœć powierzchni - mówi Tomasz Trzósło, dyrektor zarzšdzajšcy JLL.

Rz: Kto będzie rzšdził na rynku biur w tym roku? Najemcy stracš uprzywilejowanš pozycję?

Tomasz Trzósło, JLL: Na rynku biurowym wcišż buduje się wiele, ale te najbardziej spektakularne obiekty zostanš oddane dopiero w latach 2019–2020. Rok 2018 powinien być więc dobrze zbilansowany pomiędzy właœcicielem a najemcš. W tym roku nie trafi na rynek żadna z powstajšcych w Warszawie wież.

Jeœli któraœ z firm chciałaby szybko wynajšć wielkš powierzchnię, to jej wybór będzie mniejszy. Nie znaczy to, że układ sił diametralnie się zmieni na niekorzyœć najemców, choć właœciciele wolnych biur rzeczywiœcie będš mogli dyktować nieco wyższe czynsze. Jednak w latach 2019–2020 szala przechyli się zdecydowanie na korzyœć najemców, szczególnie po oddaniu największych projektów, takich jak Varso Tower, Mennica Legacy Tower, The Warsaw Hub czy Generation Park.

A sš puste biura? Duży najemca jest w stanie znaleŸć odpowiedniš siedzibę?

Zapotrzebowanie na duże powierzchnie nie powstaje z dnia na dzień. Jest zazwyczaj poprzedzone wielomiesięcznym planowaniem. Dlatego znalezienie odpowiedniej powierzchni nie jest żadnym problemem. Jeœli jednak zarzšd firmy postanowi w styczniu, że we wrzeœniu spółka powinna się przeprowadzić do nowego biurowca, a nie ma konkretnej opcji przeprowadzki, to w tak krótkim czasie trudno będzie znaleŸć kilka tysięcy metrów. To długie, wielomiesięczne, a czasem nawet kilkuletnie procesy.

Firmy zwalniajš biura, więc wolnej powierzchni można szukać nie tylko w nowo powstajšcych biurowcach.

Osoby œledzšce proces lokowania częœci biznesu w Polsce przez JP Morgan wiedzš, że firma otworzy swoje biuro w budynku przy rondzie ONZ w Warszawie – w obiekcie, z którego niedawno wyprowadziła się firma Deloitte. Innym przykładem powierzchni zwolnionych przez dużego najemcę sš te w biurowcu przy Pięknej, z których wyprowadził się Raiffeisen.

Podobne powierzchnie sš dostępne w wielu budynkach w całej Polsce. Niektóre firmy przenoszš się i będš się przenosić do innych obiektów, czasem ze względu na koszty, ale często z uwagi na lepszš lokalizację, lepszš jakoœć czy rozwój i zapotrzebowanie na większe powierzchnie. Taki właœnie rozwój i potrzeba znacznie większej powierzchni był powodem przeprowadzki JLL z biurowca Saski Crescent do Warsaw Spire.

 

Sš jeszcze biura coworkingowe. Może je wynajšć większa firma?

W biurach coworkingowych odnajdzie się i startup, i duża firma. To nie musi być tak, że przychodzę do takiego biura z laptopem jako freelancer, wynajmuję biurko i siadam obok kogoœ, kogo nie znam. Już powstaje i będzie powstawać coraz więcej biur serwisowanych z powierzchniami dla firm, również tych większych, o bardzo wysokim standardzie, dostępnymi w krótkim terminie. Takie powierzchnie sš dostępne już dzisiaj. Jest oferta choćby Brain Embassy czy wchodzšcego do Polski konceptu Spaces z pierwszš powierzchniš przygotowywanš w Centrum Marszałkowska.

Można w takim biurze zostać na dłużej, czekajšc do 2019 lub 2020 roku na oddanie nowych biurowców?

Można podpisać umowę na wynajem powierzchni tymczasowej, ale moim zdaniem coraz więcej firm będzie takie biura traktować jako docelowe. Korzyœci? Między innymi dużo większa elastycznoœć, pozbycie się problemów typu: mam za dużo lub za mało powierzchni, a co za tym idzie, znaczne zmniejszenie kosztów.

Największym rynkiem biurowym jest Warszawa, gdzie jest ponad 5 mln mkw. biur. Drugie tyle oferujš rynki regionalne. Jak się rozkładajš siły poza Warszawš?

Rynki regionalne sš zrównoważone, nie ma wyraŸnych nadwyżek powierzchni. W większoœci większych miast w Polsce nie ma też wyraŸnych niedoborów. Jak dotšd budowało się tam tyle, ile było trzeba. Częœć nowych inwestycji powstawała z odpowiednim wyprzedzeniem. Tak było na przykład w przypadku Przystanku mBank w Łodzi. Budowa ruszyła dopiero po podpisaniu umowy z najemcš.

Problemem sš stare biurowce. Da się je uratować?

Rynek biur jest specyficzny, inny niż mieszkaniowy. Kamienice mimo upływu czasu nie tracš, a nawet zyskujš na wartoœci, jeœli tylko sš rewitalizowane i dobrze zarzšdzane.

Polskie biurowce z lat 90. i poczštku XXI wieku można porównać z blokami z wielkiej płyty. Zdecydowanie odstajš standardem od budynków biurowych powstałych w tym samym czasie w innych krajach Europy.

Od połowy pierwszej dekady XXI wieku zaczęliœmy jednak budować o wiele lepiej i jakoœć niektórych oddanych wówczas biurowców œwietnie się broni po latach. Najlepszym przykładem jest Warszawskie Centrum Finansowe (WCF).

Budynek ma już 20 lat, a rozwišzaniami technicznymi i jakoœciš nie ustępuje nowo oddawanym obiektom. Jest jednak sporo biurowców, które będš wymagać remontów.

 

Budynki, które nie majš szans na modernizację, będš wyburzane?

Wyburzeń biurowców nie było wiele. Często da się je uratować.
W Warszawie mamy zresztš sporo wolnych terenów do zagospodarowania, choć podaż działek oczywiœcie się kurczy. Mówišc jednak o wyburzeniach budynków, moim zdaniem, miasto powinno jednak lepiej kontrolować to, co może powstać. Nie zawsze powinniœmy budować tak wysoko.

Moim zdaniem zabudowa stolicy w wielu miejscach powinna być niższa, bardziej spójna, ale za to zagospodarowywana bardziej konsekwentnie. Warto, aby przy okazji wydawania pozwoleń budowlanych władze miasta zadbały o różnego rodzaju udogodnienia dla mieszkańców, takie jak parki czy place miejskie, miejsca na spacery, spotkania ze znajomymi.

Bardzo dobrym przykładem takiej wspólnej przestrzeni jest plac Europejski, chętnie odwiedzany przez rodziny z dziećmi, spacerowiczów, lubiany przez pary młode, które chętnie organizujš tu swoje sesje œlubne. Należy przy tym pamiętać, że plac Europejski stworzył deweloper, a jednak kreowanie przestrzeni publicznych powinno być przede wszystkim w gestii władz miasta. Prywatni inwestorzy tego za miasto nie zrobiš.

Warszawski Służewiec przegrał właœnie z powodu braku obiektów o zróżnicowanej funkcji. Da się jeszcze uratować tę biznesowš dzielnicę?

Mokotów jeszcze nie przegrał, szczególnie bioršc pod uwagę jego biznesowy potencjał. Byłem kiedyœ pod Frankfurtem w Niemczech w podmiejskiej dzielnicy pełnej starych, częœciowo opustoszałych budynków biurowych, z których najemcy uciekali. Po wielu latach miasto bardzo poprawiło infrastrukturę komunikacyjnš i do tych obszarów wróciło życie.

Taki los nie musi być udziałem Służewca, któremu pomogłyby dodatkowe stacje metra, np odnoga linii na Kabaty z dwoma stacjami na Służewcu i stacjš końcowš na lotnisku, albo chociażby tramwaj, który jeŸdziłby co parę minut. Bardzo przeszkadza też kwestia dróg, powodujšca chaos komunikacyjny. Plan remontów tej częœci Warszawy powinien być kompleksowy i długofalowy. A nie taki, że najpierw modernizujemy jedno, potem drugie i trzecie, co oznacza, że dzielnica jest nieustajšco rozkopana. Z punktu widzenia najemców taka sytuacja rozczarowuje w stosunku do dzielnicy.

Najemcy przeprowadzajš się z Mokotowa na Wolę. A sš przeprowadzki z Woli na Mokotów?

Pewnie się zdarzajš. Służewiec jest tańszy, co dla wielu firm jest argumentem nie do przeceniania. Na Mokotowie czynsze wynoszš 13 - 14 euro za mkw. biura, na Woli - 17 - 19 euro i więcej.

Banki chętnie pożyczajš na budowę biurowców?

Tak, deweloperzy dostajš kredyty, jednak banki sš bardzo ostrożne. Inwestycję trzeba rozpoczšć za własne pienišdze.

Żeby bank wypłacił transzę kredytu, deweloper musi mieć podpisane umowy najmu na częœć powierzchni. Jeœli ich nie ma, musi znaleŸć własne œrodki na dokończenie budowy, inaczej może zostać z niedokończonš inwestycjš.

 

Czeka nas dobry rok na rynku komercyjnym?

Mam nadzieję, że tak. Jeœli chodzi o popyt na powierzchnie, w roku 2017 rekordy pobili deweloperzy mieszkaniowi, ale był to też bardzo dobry rok na rynku biur i magazynów, nie najgorszy również dla centrów handlowych.

W tym roku spodziewamy się, że koniunktura wcišż będzie sprzyjajšca dla większoœci sektorów rynku, ale będziemy też obserwować z pewnoœciš negatywne z punktu widzenia właœcicieli centrów handlowych konsekwencje wprowadzenia wolnych niedziel. Życzę nam wszystkim, abyœmy za 12 miesięcy cieszyli się z kolejnego dobrego roku.

 

CV

Tomasz Trzósło od pięciu lat zarzšdza firmš doradczš JLL w Polsce. Wczeœniej przez kilkanaœcie lat pełnił funkcję szefa działu doradztwa inwestycyjnego JLL w Polsce i Europie Œrodkowo-Wschodniej. Doradzał w transakcjach inwestycyjnych i finansowych, negocjowaniu kredytów oraz strukturyzacji i pozyskiwaniu kapitału na rzecz największych deweloperów i globalnych funduszy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL