Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koleje

Drugie dno dymisji Wojciecha Balczuna

Wojciech Balczun
Foto: Andrzej Cynka
Dymisja polskiego menadżera ze stanowiska szefa ukraińskich kolei państwowych może mieć drugie dno. Oficjalnš przyczynš sš sprawy osobiste Wojciecha Balczuna.

Balczun złożył dymisję w miesišc po przedłużeniu na dwa lata kontraktu na stanowisko prezesa ukraińskich kolei (Ukrżaliznytsia). Od czasu ostrego konfliktu ministra transportu Wołodymyra Omeliana z prezesem Balczunem, ukraińskie koleje podlegajš bezpoœrednio radzie ministrów.

„Dziœ rozpatrzymy wniosek Wojciecha Balczuna o dymisję. On podjšł tę decyzję absolutnie samodzielnie i ja to szanuję. Chcę podkreœlić, że za ten rok, co by ktoœ na ten temat nieopowiadał (chodzi o rok kierowania przez Balczuna ukraińskimi kolejami -red), miały miejsce pozytywne zmiany. Chcę podziękować panu Balczunowi za jego pracę i zapewnić, że rozumiem, w jak trudnych warunkach pracował. Dzisiaj rozpatrzymy też powołanie na stanowisko pełnišcego obowišzki nowego szefa kolei Jewgienija Krawcowa. Podkreœlam, że chodzi o czasowš nominację. Musimy ogłosić nowy konkurs na nowego, lepszego kandydata” - cytuje premiera Wołodymyra Hrojsmana agencja Unian.

Dymisja Balczuna nastšpiła trzy dni po tym jak miał miejsce skandal z niesprawnš klimatyzacjš w pocišgu Cherson-Kijów, którym podróżowała ukraińska wicepremier - Iwanna Klimpusz-Cyncadze (odpowiada za integrację europejskš i euroatlantyckš). Według wicepremier w pocišgu panował tak wielki upał, że m.in. szef pocišgu stracił przytomnoœć.

Dziœ ukraińskie koleje oficjalnie przeprosiły pasażerów za „niewłaœciwe warunki podróży”. Spółka wyjaœnia, że „ w wagonie nr 12 (czyli tym w który podróżowała wicepremier-red) nie działała klimatyzacja za co winę ponosi firma Dnieprowagonremontstroj - wykonujšca remont instalacji. Wagon został wycofany z ruchu. Koleje rozpoczęły działania, by zakończyć współpracę w firmš, która nie wykonuje usług w odpowiedniej jakoœci” - głosi komunikat firmy.

Poleciały też głowy w samej firmie kolejowej. Władze kolei poinformowały także, że zwalniajš ze stanowisk naczelnika, zastępcę i głównego inżyniera pasażerskiej zajezdni dworca Kijów Pasażerski.

Jak zwracajš uwagę znawcy tematu, ostatni skandal mógł być przysłowiowš kroplš, która przepełniła dzban. Działalnoœć Wojciecha Balczuna i jego polskiej ekipy od poczštku napotykała na ogromny opór i destrukcyjne działania mafijnych układów, które od lat dzieliły i rzšdziły w ukraińskich kolejach państwowych.

Przypomnijmy: Koleje sš spółkš publicznš wchodzšcš do dziesištki największych przedsiębiorstw Ukrainy; majš 6 regionalnych kolei oraz 140 różnego rodzaju zakładów. Magistrale kolejowe sš strategicznym aktywem Ukrainy i kluczowym elementem połšczeń kolejowych Unii z Rosjš i Azjš Centralnš. Przez Ukrainę przebiegajš 4 z 10 głównych korytarzy paneuropejskiego transportu kolejowego.

Firma zarzšdza 21,5 tys. km torów kolejowych (47 proc. z nich jest zelektryfikowanych), 4 tys. lokomotyw i 123 tys. wagonów. „Ukrżaliznytsia” ma 60 proc. udział w przewozach towarowych i 38 proc. w pasażerskich.

Sytuacja w państwowej spółce była tak zła (16 mld hrywien start w 2015 r), że na poczštku 2016 roku resort gospodarki kierowany przez litewskiego specjalistę Ajwarasa Abramowiczjusa (też już w rzšdzie nie pracuje), ogłosił konkurs na nowego szefa. Na rozpisany w lutym 2016 r konkurs zgłosiło się 31 chętnych w tym 8 cudzoziemców. Komisja na czele z ministrem Abramowiczjusem wybrała Polaka - Wojciecha Balczuna.

- Wojciech jest młody, ale to nadzwyczaj skuteczny szef największych polskich firm. Najpierw kierował największym polskim bankiem PKO BP, a potem sięgnšł wyżej - kierujšc PKP Cargo. Tam przeprowadził wielkš reorganizację systemu zarzšdzania, przekształcił PKP Cargo w prawdziwš konkurencję dla Deutsche Bahn, doprowadził firmę do IPO (na giełdzie warszawskiej - 2013 r -red) i odszedł na zasłużony urlop. Człowiek sukcesu osišga sukcesy we wszystkim. Jest liderem grupy rockowej (Chemia -red) w Polsce. Już cztery lata stoi też na czele rady nadzorczej LOT - argumentował minister i podał ile zarobi Polak:

- Pensja stała stanowi 25 proc. tej kwoty (375 tys. dol.); pozostała częœć zależy od wyników. Jeżeli będš to dyrektor Bałczun zarobi do 1,5 mln dol. - wyjaœnił Litwin.

Wojciech Balczun rozpoczšł pracę w kwietniu 2016 r, a w grudniu doszło do kilkunastu ataków hakerskich na system ukraińskich kolei i gróŸb wobec prezesa i jego zastępców. Premier Wołodymyr Hrojsman oœwiadczył wtedy, że wydarzenia w kolejowej firmie majš zwišzek z istnieniem „okreœlonej opozycji w tej i innych państwowych firmach ukraińskich”.

- Ataki hakerskie miały za zadanie skompromitować nowy system rozdziału wagonów - dodał premier.

„Z całš odpowiedzialnoœciš i obawš oœwiadczam: obecnie ma miejsce silne torpedowanie wszystkich naszych ostatnich decyzji, szczególnie w sferze kadrowej. Nowe kierownictwo zetknęło się z realnymi groŸbami użycia siły fizycznej…Pojawiły się też ataki hakerskie na nasze serwery i systemy; została zablokowana strona firmy” - mówił Balczun.

Prezes kolei wyjaœnił, że groŸby pochodzš od „konkretnych osób, powišzanych z urzędnikami na wysokich szczeblach władzy”. A jeżeli chodzi o ataki hakerskie, to dotyczš one wprowadzenia automatycznego systemu rozdziału pustych wagonów.

„To spotkało się z ostrš reakcjš starego systemu” - przyznał Polak. Dodał, że choć urzšd objšł w kwietniu, to dopiero po pół roku - w grudniu rozpoczšć można było reformy, w tym zmiany kadrowe. Balczun wymienił m.in.dyrektora finansowego, dyrektora ds strategii, dyrektora ds marketingu i naczelnika Centrum Logistyki Transportowej.

Koleje zamknęły 2016 rok zyskiem 303 mln hrywien (wg ukraińskich standardów księgowych). W tym roku firma przeszła na standardy księgowoœci międzynarodowej. Ma wypracować 15 mln hrywien zysku.

- Oczekiwałem dużo lepszych wyników - komentował minister Omelian. Wczeœniej resort zatwierdził plan finansów kolei na 2017 r., ale Omelian nazwał go „słabym”.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL