Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Zatrudnianie cudzoziemców po 1 stycznia 2018 - odpowiedzi na pytania

Œrednia pensja nad Dnieprem wynosi dziœ zaledwie około 600 zł. W Polsce Ukraińcy zarabiajš przeciętnie ok. 2 tys. złotych miesięczne na rękę. Co pišty z nich pracuje w rolnictwie.
AFP
Zmiany w przepisach dotyczšcych zezwoleń na pracę sezonowš i „nowe” oœwiadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi wcišż budzš wštpliwoœci. Ministerstwo Pracy opublikowało odpowiedzi na pytania o zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na cztery tematyczne częœci: pytania przekrojowe, zezwolenie na pracę sezonowš, oœwiadczenia, opłaty za oœwiadczenia.

Przywołane przepisy prawne to artykuły ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowišzujšcym od 1 stycznia 2018 r., chyba że wyraŸnie wskazano przepisy innych ustaw.

Pytania przekrojowe

Procedura

1. Rozporzšdzenie w sprawie zezwoleń na pracę okreœla 1) dokumenty, które pracodawca składa razem z wnioskiem i 2) takie dokumenty, które składa w toku postępowania. Czy dokumenty z 1 muszš być dołšczone do wniosku, a z 2 mogš być dołšczone? Czy o dokumenty wymienione w punkcie 1 wzywam z art. 64 par 2 kpa, a o pozostałe, czyli wymienione w punkcie 2, z art. 50 kpa?

OdpowiedŸ na wszystkie pytania: tak.

2. Jaka będzie procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonowš: czy pracodawca najpierw powinien wystšpić o wydanie informacji starosty , a po jej otrzymaniu złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonowš? Czy będzie mógł złożyć wniosek o wydanie informacji starosty, równolegle składajšc wniosek o wydanie zezwolenia?

Jeżeli informacja starosty będzie wymagana (co w przypadku zezwoleń na pracę sezonowš nie dotyczy obywateli 6 państw), pracodawca w pierwszej kolejnoœci powinien złożyć ofertę pracy, po czym urzšd powinien wydać informację starosty. Informacja powinna być dołšczona do wniosku. Termin rozpatrzenia wniosku o zezwolenie biegnie od dnia złożenia kompletnego wniosku.

3. Czy pracodawca będzie informował urzšd, jaki jest cel uzyskania informacji starosty? Dla urzędu ma to istotne znaczenie ze względu na koniecznoœć ustalenia czy wymagania stawiane w ofercie sš zgodne z kwalifikacjami kandydatów.

Zgodnie z rozporzšdzeniem wykonawczym pracodawca powinien poinformować, że oferta pracy jest składana w zwišzku z procedurš uzyskania zezwolenia na pracę. Niezależnie od tego przy doborze należy uwzględniać kwalifikacje kandydatów.

4. Dotyczy aktualnie wydawanych informacji starosty: czy jeœli pracodawca przedstawia niekorzystne warunki zatrudnienia typu umowa o dzieło czy niepełny etat – czy urzšd ma obowišzek informować potencjalnych kandydatów o zgłoszonej ofercie pracy (w myœl ustawy osoby zarejestrowane nie muszš przyjmować takich ofert pracy)?

PUP powinien informować bezrobotnych i poszukujšcych pracy o ofertach pracy odpowiadajšcych ich kwalifikacjom, chyba że pracodawca nie wyraził zgody na kierowanie do niego kandydatów (jeœli nie jest to uzasadnione, może spowodować wydanie informacji o możliwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy). Odmowa przyjęcia oferty „nieodpowiedniej" w rozumieniu ustawy nie wišże się z negatywnymi konsekwencjami dla bezrobotnego.

5. Jaka będzie procedura weryfikacji dokumentów potwierdzajšcych zgodnoœć kwalifikacji zawodowych zawartych w ofercie z kwalifikacjami kandydatów? W którym momencie dochodzi do takiej weryfikacji? Czy dokumenty posiadane przez kandydatów muszš być tłumaczone ( jeœli tak, to czy przez tłumacza przysięgłego)? Czy konieczna jest nostryfikacja dyplomu?

Weryfikacja kwalifikacji cudzoziemców następuje w postępowaniu dowodowym, w trakcie rozpatrywania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

W postępowaniu administracyjnym dokumenty sporzšdzone w języku obcym wymagajš w zasadzie tłumaczenia. Nostryfikacja dyplomu nie jest potrzebna w celu zatrudnienia, jeœli nie wymagajš tego przepisy o zawodzie regulowanym.

6. Dlaczego osoba fizyczna chcšca zatrudnić cudzoziemca musi podać kod PKD, jeœli się na tym nie zna (nie prowadzi działalnoœci gospodarczej)?

Osoba nieprowadzšca działalnoœci gospodarczej, rolniczej itp. może zatrudnić cudzoziemca dla potrzeb swojego gospodarstwa domowego. Powinna wtedy podać podklasę działalnoœci 97.00. Z (gospodarstwa domowe zatrudniajšce pracowników). Podklasę działalnoœci należy okreœlić m.in. w celu ustalenia właœciwej procedury (czy wymagane jest zezwolenie na pracę sezonowš, czy zezwolenie na pracę, ewentualnie oœwiadczenie).

7. W jakiej formie ma być złożone oœwiadczenie o niekaralnoœci? Co w przypadku, kiedy dokumenty za pracodawcę składa elektronicznie pełnomocnik?

W projekcie rozporzšdzenia przygotowanym na podstawie art. 90 ust. 1 przewiduje się odrębne oœwiadczenia o niekaralnoœci podpisywane przez osobę fizycznš będšcš podmiotem powierzajšcym wykonywanie pracy bšdŸ działajšcš jako organ jednostki organizacyjnej będšcej podmiotem powierzajšcym wykonywanie pracy.

8. Czy przesłanki fakultatywne odmowy zawsze musimy badać czy możemy badać?

W praktyce zdarzajš się przypadki, w których organ prowadzšcy postępowanie ma uzasadnione podejrzenie, że pracodawca nie ma zamiaru powierzenia pracy danemu cudzoziemcowi lub że cudzoziemiec nie ma zamiaru wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy, lub że pracodawca nie dopełnia swoich obowišzków. Tylko wtedy organ powinien prowadzić postępowanie dowodowe w celu dokonania oceny, czy takie podejrzenia sš słuszne, uwzględniajšc m.in. okolicznoœci okreœlone w art. 88j ust. 2b pkt 1-5 albo art. 88z ust. 5 pkt 1-5.

9. Czy starostowie będš sprawdzać cudzoziemców w wykazie osób niepożšdanych?

Starostowie będš mieli dostęp do wykazu osób niepożšdanych na zasadach okreœlonych w art. 450, 452 i 453 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

10. Czy wydanie decyzji ma nastšpić w cišgu 7 dni kalendarzowych czy roboczych?

Art. 88p ust. 3 i 4, podobnie art. 88z ust. 4: wydanie decyzji niewymagajšcych postępowania wyjaœniajšcego powinno nastšpić w cišgu 7 dni roboczych, a w pozostałych sprawach w cišgu 30 dni kalendarzowych.

11. Jak liczyć termin rozpatrzenia sprawy – 30 dni (7 dni) od dnia złożenia kompletnego wniosku? Czy to oznacza, że jak pracodawca złożył wniosek 1 czerwca, ale uzupełnił dokumenty 20 czerwca – to liczę 30 dni od 20 czerwca? Co z przedłużeniem terminu z art. 36 kpa – przedłużam po 1 miesišcu liczšc od 1 czerwca czy od 20 czerwca? Co to znaczy „kompletny wniosek?

Jeżeli pracodawca złożył wniosek niekompletny – niezawierajšcy wszystkich wymaganych informacji lub załšczników, organ prowadzšcy postępowanie powinien wezwać go do uzupełnienia braków formalnych zgodnie z art. 64 § 2 K.p.a., tj. wyznaczajšc termin nie krótszy niż 7 dni. Jeżeli braki zostały usunięte w wyznaczonym terminie, sprawę uważa się za wszczętš w dniu złożenia wniosku, z tym że do terminu nie wlicza się okresu oczekiwania na uzupełnienie braków (od dnia wezwania; art. 35 § 5 K.p.a.). Jeżeli braki zostały uzupełnione po terminie, a wniosek nie został jeszcze pozostawiony bez rozpoznania, sprawa ulega wszczęciu w dniu uzupełnienia wniosku i od tego dnia liczy się termin jej załatwienia.

12. Dlaczego dla pracy sezonowej jest wzór potwierdzenia zgłoszenia się cudzoziemca do pracy, a nie ma dla oœwiadczenia?

Art. 88z ust. 13: informacja o podjęciu pracy w zwišzku z oœwiadczeniem (dowolny, ale zrozumiały tekst) może być dokonana pisemnie lub w formie elektronicznej zrównanej z pisemnš.

Art. 88p ust.7 i projekt rozporzšdzenia wykonawczego: forma oœwiadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (po wpisie wniosku do ewidencji), jest okreœlona, aby wskazywało ono datę wjazdu i planowany dzień zakończenia pracy oraz adres zakwaterowania cudzoziemca.

W przypadku zezwolenia na pracę sezonowš wydanego dla cudzoziemca, który przebywał w Polsce, oddzielna informacja o zgłoszeniu się cudzoziemca nie jest wymagana.

Zakres przedmiotowy

13. Czy PKD z rozporzšdzenia ministrów dotyczš działalnoœci podmiotu-pracodawcy czy wskazanego stanowiska pracy?

Rozporzšdzenie w sprawie podklas działalnoœci według PKD, w których sš wydawane zezwolenia na pracę sezonowš, dotyczy działalnoœci podmiotu powierzajšcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jednak podmiot powierzajšcy wykonywanie pracy może prowadzić działalnoœć w ramach różnych podklas działalnoœci. Jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w zwišzku z działalnoœciš nieobjętš rozporzšdzeniem, należy wydać "klasyczne" zezwolenie na pracę (albo zarejestrować oœwiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeżeli spełnione sš odpowiednie warunki).

Zezwolenie na pracę sezonowš może być wydane wyłšcznie na wniosek podmiotu prowadzšcego działalnoœć w zakresie podklas „sezonowych". Natomiast „klasyczne" zezwolenie na pracę i oœwiadczenie może dotyczyć pracy, która nie jest integralnym i charakterystycznym elementem działalnoœci w zakresie podklas „sezonowych", a jedynie wspiera podmiot prowadzšcy takš działalnoœć. Należy więc uwzględnić również charakter pracy okreœlonej we wniosku lub oœwiadczeniu.

14. Iza ma ogródek i chce zatrudnić Ukraińca do pracy w ogrodzie – czy może, jak nie prowadzi działalnoœci gospodarczej?

Jeżeli Iza nie prowadzi działalnoœci rolniczej, ale potrzebuje pracownika z Ukrainy do pracy w ogrodzie, zatrudnienie będzie miało miejsce prawdopodobnie w ramach podklasy PKD 97.00.Z (gospodarstwa domowe zatrudniajšce pracowników). W takim przypadku Iza powinna złożyć oœwiadczenie lub wniosek o zezwolenie na pracę.

15. Czy w branżach sezonowych, np. do hotelu, można wystšpić do wojewody o zezwolenie na pracę na dłuższy okres czasu, np. na 12 miesięcy?

Tak, o ile nie jest integralnym i charakterystycznym elementem działalnoœci w zakresie podklas „sezonowych", a jedynie wspiera podmiot prowadzšcy takš działalnoœć.

16. Czy pracodawca będšcy agencjš pracy tymczasowej powinien podawać przy okazji składania wniosku o zezwolenie na pracę sezonowš podawać podklasę PKD swojš jako prowadzšcego usługę udostępniania pracowników czy podklasę PKD pracodawcy użytkownika?

Zgodnie z przepisami ustawy oraz projektem rozporzšdzenia należy podać podklasę PKD pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy, pomimo zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, wykonuje pracę w zakresie działalnoœci pracodawcy użytkownika (na jego rzecz i pod jego kierownictwem).

Wykonywanie pracy u innego pracodawcy

17. Czy cudzoziemiec wykonujšcy pracę sezonowš może jednoczeœnie na np. oœwiadczeniu lub zezwoleniu na pracę wykonywać innš pracę?

Tak, o ile posiada zezwolenie, oœwiadczenie lub spełni inne warunki zwolnienia z wymogu posiadania zezwolenia na pracę.

18. Czy cudzoziemiec wykonujšcy pracę sezonowš może jš przerwać i wykonywać innš pracę poza sezonowš na np. oœwiadczeniu lub zezwoleniu na pracę – oczywiœcie zakładajšc, że ma jeszcze ważnš wizę 05a?

Tak, o ile będzie miał zezwolenie na pracę, oœwiadczenie lub spełni inne warunki zwolnienia z wymogu posiadania zezwolenia na pracę.

19. Czy cudzoziemiec będzie mógł podejmować kolejno pracę na podstawie zezwolenia na pracę sezonowš oraz na podstawie „nowego" oœwiadczenia, u tego samego pracodawcy, jeœli prowadzi on działalnoœć jednoczeœnie w podklasie PKD sezonowej i niesezonowej, np. styczeń-wrzesień – praca sezonowa, paŸdziernik-grudzień – praca na podstawie „nowego" oœwiadczenia? Czy w kolejnym roku może zrobić tak samo?

Tak – oczywiœcie, o ile przebywa legalnie na terytorium RP (w praktyce może to być trudne, zwłaszcza gdy cudzoziemiec najpierw wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (po wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonowš do ewidencji), gdyż w takim przypadku przedłużenie pobytu może nastšpić tylko w drodze zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonowš, udzielonego w zwišzku z przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonowš).

20. Czy pracodawca będšcy agencjš pracy tymczasowej musi uzyskać osobne zezwolenia na pracę sezonowš oraz „nowe" oœwiadczenia dla każdego nowego pracodawcy użytkownika?

Agencja pracy tymczasowej musi uzyskać zezwolenia na pracę sezonowš dla każdego pracodawcy użytkownika. Natomiast nie jest wymagane złożenie nowego oœwiadczenia, jeżeli dane dotyczšce pracy oferowanej cudzoziemcowi okreœlone w oœwiadczeniu, z wyjštkiem pracodawcy użytkownika i miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Zezwolenie na pracę sezonowš

Zakres podmiotowy

21. Czy można zatrudnić do prac sezonowych obywatela Wietnamu?

Tak. Przepisy dot. pracy sezonowej dotyczš w zasadzie obywateli wszystkich państw trzecich. Tylko kilka przepisów upraszczajšcych procedurę dotyczy obywateli 6 państw z obszaru b. ZSRR.

22. Czy można zatrudnić do prac sezonowych obywatela Korei Północnej?

W 2017 r. przyjęto międzynarodowe sankcje zmierzajšce do eliminacji zatrudnienia obywateli KRLD wysyłanych przez reżim z wyjštkiem szczególnych przypadków. Sankcje te wymagajš przyjęcia zmian w prawie krajowym. W zwišzku z tym, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach (druk sejmowy nr 1780, art. 4) przewidziano wprowadzenie dodatkowej przesłanki odmowy wydania zezwolenia na pracę, gdy wymagajš tego zobowišzania wynikajšce z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowišzujšcych Rzeczpospolitš Polskš.

Postępowanie

23. Czy można złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonowš dla cudzoziemca, który jest już w Polsce, ponieważ wczeœniej wjechał w ramach ruchu bezwizowego?

Tak. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego, ale w celu innym niż wykonywanie pracy sezonowej (nie posiadał zaœwiadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków) podmiot powierzajšcy pracę może wystšpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonowš. W takim przypadku zezwolenie może być wydane tylko na okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jaki pozostał cudzoziemcowi do wykorzystania. W takim przypadku nie ma możliwoœci przedłużenia pobytu w zwišzku z wykonywaniem pracy sezonowej. Natomiast w przypadku gdy cudzoziemiec wjechał do Polski w ramach ruchu bezwizowego w zwišzku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prace sezonowš, ale nie podjšł pracy u wnioskodawcy, inny podmiot powierzajšcy wykonywanie pracy występuje z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na prace sezonowš. W celu przedłużenia pobytu cudzoziemiec może wystšpić o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonowš.

24. Starosta ma rozpatrywać wnioski o zezwolenia na pracę sezonowš z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy w okresie 5 lat wykonywali pracę u tego pracodawcy. Jak należy rozumieć „pierwszeństwo"?

Pierwszeństwo przewidziane w art. 88p ust. 2 ma oznaczać rozpatrywanie okreœlonych wniosków o zezwolenie na pracę sezonowš przed pozostałymi wnioskami w tych sprawach. Może to uzasadniać wyznaczanie póŸniejszych terminów rozpatrywania innych wniosków.

25. Pracodawca złożył wniosek o zezwolenie na pracę sezonowš, w której zawarł kwotę wynagrodzenia 2000 zł. W informacji starosty, do przedłożenia której pracodawca był zobligowany, wynagrodzeniem uznanym za odpowiednie była kwota 2300 zł. Czy informacja starosty jest wišżšca? Co z wnioskiem o wydanie zezwolenia o pracę sezonowš – czy pracodawca może dokonać korekty, czy musi złożyć nowy wniosek z poprawionš kwotš? Co z pierwotnym wnioskiem – czy wydajemy odmowę wydania zezwolenia?

Przesłankš wydania zezwolenia na pracę sezonowš jest wysokoœć wynagrodzenia nie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujšcych w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (art. 88o ust. 1 pkt 1). Wysokoœć wynagrodzenia podanš przez pracodawcę we wniosku ocenia pod kštem porównywalnoœci starosta, bioršc pod uwagę oœwiadczenie pracodawcy oraz np. dane statystyczne posiadane przez urzšd. Wynagrodzenie podane w informacji starosty na podstawie oferty pracy oraz ocenione w tejże informacji pełni rolę pomocniczš przy wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na pracę sezonowš.

Można przyjšć, że jeœli powiatowy urzšd pracy nie ma możliwoœci zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy przy wynagrodzeniu na poziomie 2300 zł, to nie ma jej również przy wynagrodzeniu na poziomie 2000 zł.

Zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego wnioskodawca ma możliwoœć korekty wniosku w trakcie postępowania, tj. przed wydaniem decyzji, m.in. gdy organ prowadzšcy postępowanie powiadomi go, iż nie sš spełnione warunki pozytywnego załatwienia sprawy. W razie korekty wniosku nie jest możliwe wydanie decyzji odmownej dotyczšcej wniosku w pierwotnym brzmieniu – wydanie decyzji w zasadzie kończy postępowanie w pierwszej instancji. Należy wydać decyzję dotyczšcš wniosku w brzmieniu ostatecznym.

26. Kwestia zakwaterowania cudzoziemca – czy jest wymagana umowa?

Wymóg podania miejsca zakwaterowania (art. 88p ust. 7) i ew. zawarcia umowy najmu lub użyczenia (art. 88w) dotyczy tylko sytuacji, gdy zezwolenie na pracę sezonowš ma być wydane dla cudzoziemca, który wjedzie na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (po wpisie wniosku do ewidencji).

Umowa najmu lub użyczenia miejsca zakwaterowania z tłumaczeniem zrozumiałym dla cudzoziemca jest wymagana tylko w przypadku, gdy podmiot powierzajšcy wykonywanie pracy zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie (podmiot zaznaczy to we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonowš). Niezawarcie umowy i brak tłumaczenia będš wykroczeniami pracodawcy (art. 120 ust. 9).

27. Czy jest procedura odwoławcza od wydania zezwolenia na pracę sezonowš?

Tak – od decyzji przysługuje odwołanie na podstawie art. 127 § 1 K.p.a. Zezwolenie na pracę (w tym zezwolenie na pracę sezonowš) jest decyzjš (art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy). Odmowa wydania zezwolenia na pracę następuje również w drodze decyzji.

Przesłanki fakultatywnej odmowy

28. Jak rolnik indywidualny ma wskazać PKD, jak ma wykazać œrodki finansowe na zatrudnienie, jak ma wykazać dochody, gdy nie płaci podatku dochodowego? Jeœli nikogo dotychczas nie zatrudniał, to ma tylko KRUS. Jak badać przesłanki fakultatywne w przypadku rolnika?

Rolnik powinien wskazać podklasę prowadzonej przez siebie działalnoœci, zwišzanej z powierzeniem pracy cudzoziemcowi. W przypadku prac sezonowych mogš to być podklasy w ramach upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierzšt.

Ponieważ art. 88j ust. 2a przewiduje tylko możliwoœć, a nie obowišzek odmowy wydania zezwolenia na pracę w okreœlonych okolicznoœciach, organ prowadzšcy postępowanie nie ma obowišzku badania dochodów rolnika w każdym przypadku. Powinien jednak przeprowadzić postępowanie wyjaœniajšce w każdym przypadku, gdy ma uzasadnione podejrzenie, że zachodzš okolicznoœci uzasadniajšce odmowę wydania zezwolenia na prace sezonowš.

Wpis do ewidencji

29. Czy pracodawca przekazuje zaœwiadczenie cudzoziemcowi, gdy będzie wjeżdżał do Polski w ruchu bezwizowym?

Zgodnie z art. 88p ust. 6 ustawy podmiot powierzajšcy wykonywanie pracy ma obowišzek przekazania cudzoziemcowi zaœwiadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. Zaœwiadczenie jest podstawš do wydania wizy w celu pracy sezonowej, a przy przekroczeniu granicy potwierdza cel wjazdu cudzoziemca. Z tego względu zaœwiadczenie powinno być przekazane cudzoziemcowi przed przyjazdem do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej.

30. Ile egzemplarzy zaœwiadczenia o wpisie wniosku wydaje się pracodawcy, gdy wpis jest dokonany na 3 lata – czy zaœwiadczenie wydaje się 1 raz czy co roku?

Zaœwiadczenie stanowi potwierdzenie wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, który może dotyczyć 1, 2 lub 3 lat. Ustawa nie okreœla liczby egzemplarzy zaœwiadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. W zwišzku z tym należy przyjšć, że urzšd wydaje 1 egz. zarówno w przypadku gdy wpis dotyczy jednego roku, jak i 2 lub 3 lat. Zgodnie z treœciš art. 64 ust. 1b ustawy o cudzoziemcach zaœwiadczenie wydane na okresy przypadajšce w cišgu 2 i 3 kolejnych lat jest ważne do końca ostatniego okresu pracy wskazanego w tym zaœwiadczeniu. W praktyce oznacza to, że cudzoziemiec będzie obowišzany do przedstawienia konsulowi w celu wydania wizy lub Straży Granicznej w celu potwierdzenia celu pobytu w ramach ruchu bezwizowego tego samego zaœwiadczenia w każdym kolejnym roku kalendarzowym. W razie potrzeby (np. zagubienia zaœwiadczenia) można wystawić duplikat.

31. W procedurze wielosezonowej na jaki okres wydajemy zezwolenie na pracę sezonowš – czy od razu na trzy lata, czy po wjeŸdzie cudzoziemca i dopełnieniu formalnoœć przez pracodawcę w każdym roku drugim i trzecim?

Poprawna jest druga odpowiedŸ. Art. 88q dotyczy jedynie wpisu wniosku do ewidencji na kolejne 3 lata. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonowš został wpisany do ewidencji, zezwolenie na pracę sezonowš wydaje się po wjeŸdzie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawieniu przez pracodawcę m.in. kopii dokumentu uprawniajšcego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP (art. 88p ust. 7). W pierwszym roku cudzoziemiec, który wjechał do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej, nie będzie posiadał dokumentu uprawniajšcego do pobytu w drugim i trzecim roku. Tak więc nie można od razu wydać zezwolenia na pracę w drugim i trzecim roku.

32. W przypadku wpisu wielosezonowego na 3 lata (2018, 2019, 2020) oraz wydania zaœwiadczenia na wskazany okres u podmiotu A, w dwóch kolejnych latach cudzoziemiec się zgłosił do podmiotu A, ale w trzecim roku już nie przyjechał. W tym trzecim roku (2020) podmiot B ubiega się o tego cudzoziemca. Czy w takim przypadku, podmiot B występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonowš, czy występuje o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonowš?

„Wpis wielosezonowy" jest dokonany na wniosek okreœlonego pracodawcy i jest podstawš wydania zezwoleń na prac sezonowš temu pracodawcy. Inny pracodawca może złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonowš, jeżeli dany cudzoziemiec wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (w zwišzku z wpisem wniosku do ewidencji). Jeżeli natomiast cudzoziemiec przebywa za granicš albo jeżeli przebywa na terytorium RP w innym celu (np. nauki lub pracy „niesezonowej"), ten drugi pracodawca może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonowš.

33. Firma X otrzymała zezwolenie wielosezonowe (2018-2020) na Ukraińca, który w pierwszym roku wykonuje pracę przez 9 miesięcy, a w drugim przekracza granicę na podstawie "zaœwiadczenia o wpisie wniosku", ale nie trafia do pracodawcy X, lecz do pracodawcy Y. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracodawca – złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonowš czy o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonowš? Czy tego cudzoziemca traktujemy jako krajowego czy „dyrektywowego"?

Cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP w celu wykonywania pracy sezonowej (w zwišzku z wpisem do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej), traktujemy jako „dyrektywowego" – dyrektywa 20014/36/UE obliguje państwa członkowskie, by umożliwiły cudzoziemcowi przyjętemu w charakterze pracownika sezonowego przynajmniej jednokrotnš zmianę pracodawcy. Pracodawca powinien złożyć wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonowš (art. 88u ust.1), nawet jeœli w danym roku cudzoziemiec nie wykonywał pracy sezonowej.

34. Czy po przedstawieniu dokumentów, o których mowa w art. 88p ust. 7 pkt 1 i 2, w jakiœ sposób mamy potwierdzać legalnš pracę cudzoziemca podczas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pracę sezonowš? Problem dotyczy ewentualnej kontroli pracodawcy ze strony odpowiednich organów.

Przepisy nie przewidujš szczególnej formy potwierdzenia, iż w zwišzku ze złożeniem wymaganych dokumentów pracę cudzoziemca uważa się za legalnš. Dobrš praktykš może być np. potwierdzenie przez urzšd złożenia wymaganych dokumentów na kopii oœwiadczenia pracodawcy o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.

Okres ważnoœci i przedłużenie zezwolenia; powierzenie innej pracy; zmiana pracodawcy

35. Na jaki okres będzie wydane zezwolenie na pracę sezonowš, jeœli np. wniosek był wpisany na 3 miesišce np. od 1 maja do 1 sierpnia , wiza wydana od 1 czerwca do 1 sierpnia, a wjazd do Polski nastšpił 1 lipca? Czy wolno dać zezwolenie na inny okres niż podany we wniosku, np. gdy pracodawca chciałby do 1 paŸdziernika, ale cudzoziemiec ma wizę na okres krótszy?

Jak wynika z treœci art. 88p ust. 7 ustawy o promocji (...) w przypadku cudzoziemca, który przybył do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w zwišzku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków, decyzja w sprawie zezwolenia na pracę sezonowš zostanie wydana po zgłoszeniu się cudzoziemca do podmiotu powierzajšcego pracę. Do czasu wydania decyzji podmiot, którego wniosek został wpisany do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, będzie miał możliwoœć aktualizacji deklarowanych we wniosku okresów powierzenia pracy sezonowej. A zatem w przypadku, gdy przyjazd cudzoziemca przypadnie w okresie póŸniejszym niż pierwotnie deklarowany, starosta na wniosek podmiotu powierzajšcego pracę będzie mógł dostosować terminy ważnoœci zezwolenia do aktualnej sytuacji dotyczšcej pracy cudzoziemca w ramach 9–miesięcznego okresu, o którym mowa w art. 88t ust. 1 i 2 ustawy o promocji (...). W sytuacji, gdy wydane zezwolenie na pracę sezonowš będzie ważne w okresie przekraczajšcym okres pobytu okreœlony w wizie albo w ramach ruchu bezwizowego, cudzoziemiec będzie mógł przedłużyć legalny pobyt, występujšc o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonowš. Zasady wydania zezwolenia na pobyt czasowy okreœla ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

36. Jak liczyć termin 9 miesięcy od wjazdu do Strefy Schengen, gdy cudzoziemiec wjechał 1 marca, był w Polsce 3 miesišce, wyjechał na 1,5 miesišca do swojego państwa i potem znów wjechał – czy okres wyjazdu z Polski do swojego kraju liczy się mu jako praca sezonowa?

Jak wynika z art. 88t ust. 2 ustawy, w przypadku gdy wniosek dotyczy cudzoziemca, który wjechał na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w zwišzku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, okres 9 miesięcy, o którym mowa w art. 88t ust. 1 ustawy, należy liczyć od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym. Takie ukształtowanie przepisów dotyczšcych ustalania terminu ważnoœci zezwolenia na pracę sezonowš oznacza brak możliwoœci odliczenia okresów, w których cudzoziemiec przebywał poza granicami RP.

Jednoczeœnie należy zwrócić uwagę, że w przypadku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie pobytowej, z którš może wišzać się uprawnienie do wykonywania pracy, zezwolenie na pracę sezonowš może być wydane na okres legalnego pobytu tego cudzoziemca w Polsce. W takiej sytuacji zastosowanie majš przepisy art. 88t ust. 3 ustawy, zgodnie z którymi do 9–miesięcznego okresu wykonywania pracy sezonowej w cišgu roku kalendarzowego należy wliczyć okresy ważnoœci poprzednio wydanych zezwoleń na pracę sezonowš dla tego cudzoziemca.

37. Na ile dać zezwolenie na pracę sezonowš, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie stempla?

Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium RP w celu innym niż wykonywanie pracy sezonowej oraz przebywa na tym terytorium na podstawie stempla potwierdzajšcego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, a jednoczeœnie bezpoœrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy w Polsce, starosta może wydać zezwolenie na pracę sezonowš na okres legalnego pobytu tego cudzoziemca w Polsce, nie dłuższy jednak niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. W takiej sytuacji zastosowanie majš przepisy art. 88t ust. 3 ustawy, zgodnie z którymi do 9– miesięcznego okresu wykonywania pracy sezonowej w cišgu roku kalendarzowego należy wliczyć okresy ważnoœci poprzednio wydanych zezwoleń na pracę sezonowš dla tego cudzoziemca.

38. Czy przy przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonowš u tego samego pracodawcy od nowa badamy wszystkie przesłanki wydania zezwolenia? Czy znów żšdamy informacji starosty?

Zgodnie z art. 88v ustawy, do przedłużenia zezwolenia na pracę sezonowš stosuje się odpowiednio przepisy dotyczšce zezwolenia na pracę sezonowš. W praktyce oznacza to wymóg ponownego rozpatrzenia sprawy w oparciu o wszystkie przesłanki, które majš zastosowanie w przypadku wydania zezwolenia, w tym uwzględnienia wymogu przedłożenia informacji starosty, gdy była wymagana. Wymóg zbadania sprawy od poczštku jest niezależny od tego, czy z wnioskiem wystšpi ten sam, czy inny podmiot powierzajšcy wykonywanie pracy.

39. Ile razy można przedłużyć zezwolenie na pracę sezonowš?

Bez ograniczeń w ramach 9–miesięcznego okresu w cišgu roku kalendarzowego liczonego od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

40. Ile razy można wydać zezwolenie na pracę sezonowš cudzoziemcowi będšcemu w RP?

Nie ma ograniczeń, o ile okres, na jaki wydano zezwolenia, liczony łšcznie z okresami okreœlonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach i przedłużeniach zezwoleń na pracę sezonowš dla danego cudzoziemca, nie przekroczy 9 miesięcy w cišgu roku kalendarzowego.

41. Cudzoziemiec pracuje na zezwoleniu na prace sezonowš u pracodawcy A, w okresie trwania tego zezwolenia podmiot B składa przedłużenie o pracę sezonowš dla tego samego cudzoziemca. Co w przypadku kiedy pracodawca A, zgłasza nam wczeœniejsze zakończenie pracy w ramach zezwolenia o pracę sezonowš? Czy uchylamy decyzję o zezwoleniu na pracę sezonowš wydanš dla podmiotu A? Czy w ogóle odnotowujemy ten fakt w dokumentach w przypadku pozyskania takiej informacji o wczeœniejszym zakończeniu pracy?

Ustanie przyczyny udzielenia zezwolenia na pracę sezonowš jest przesłankš uchylenia zezwolenia na pracę sezonowš (art. 88y ust. 1 pkt 2). W razie otrzymania informacji o zakończeniu pracy przez cudzoziemca (np. od pracodawcy) należy wszczšć postępowanie z urzędu, zawiadamiajšc o tym pracodawcę (art. 61 § 4 K.p.a.) i ew. wydać decyzję o uchyleniu zezwolenia. Zawiadomienia pracodawcy o postępowaniu ws. uchylenia jest bardzo ważne – zdarza się, że cudzoziemiec powraca do pracodawcy i kontynuuje pracę; w takim przypadku uchylenie zezwolenia bez potwierdzenia informacji ze strony pracodawcy powoduje duże komplikacje.

42. Co oznacza oddelegowanie pracownika na 30 dni – czy oddelegowanie do innego pracodawcy, czy powierzenie pracownikowi innej pracy przez danego pracodawcę? Bo jeœli można go odesłać do kogoœ innego, innego pracodawcy to kto wtedy go np. ubezpiecza?

Art. 88s ust. 1 dotyczy powierzenia pracy cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pracę sezonowš, poza zakresem „prac sezonowych". Cudzoziemiec może wykonywać pracę na warunkach okreœlonych w tym przepisie wyłšcznie na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, który uzyskał dla niego zezwolenie na pracę sezonowš.

Zmiana celu pobytu

43. Czy po zakończeniu pracy sezonowej cudzoziemiec może zostać w Polsce, ubiegajšc się o zezwolenie na pobyt czasowy w innym celu, niż wykonywanie pracy (gdyż nie dostanie zezwolenia na podstawie na pobyt na podstawie art. 114 i 127 ustawy o cudzoziemcach), np. w celu kształcenia się na studiach?

Tak, o ile pozwalajš na to przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

44. Czy możliwa jest rejestracja oœwiadczenia lub wydanie zezwolenia na pracę, gdy cudzoziemiec wjechał do Polski w celu pracy sezonowej na wizie 05a lub w ruchu bezwizowym, ale po wjeŸdzie do Polski okazało się, że nie ma tej pracy lub sam cudzoziemiec z niej zrezygnował? Czy w takiej sytuacji cudzoziemiec może podjšć pracę sezonowš u innego pracodawcy albo innš pracę (niesezonowš) u innego pracodawcy? Czy w tym celu można wydać nowe zezwolenie albo przedłużenie? Czy traktuje się go jak cudzoziemca przebywajšcego w Polsce, czy jak cudzoziemca, który wjechał do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej? Jak przedłużyć zezwolenie, które nie zostało wydane (był tylko zarejestrowany wniosek)?

Zgodnie z rozwišzaniem przyjętym w art. 88u ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy cudzoziemiec wjechał na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w zwišzku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, starosta może wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonowš w celu kontynuacji pracy u tego samego podmiotu powierzajšcego pracę sezonowš lub wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu, który będzie takš pracę powierzał cudzoziemcowi.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonowš wydaje się także w sytuacji, gdy zezwolenie na pracę sezonowš nie zostało wydane z powodu niepodjęcia pracy przez cudzoziemca u podmiotu, którego wniosek został wpisany do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. W takim przypadku zastosowanie majš przepisy dotyczšce cudzoziemca, który wjechał do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej.

Jednoczeœnie w œwietle art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy o promocji (...) nie ma przeszkód, aby cudzoziemiec, który posiada dokument pobytowy uprawniajšcy do wykonywania pracy sezonowej (wizę lub stempel wjazdu w ramach ruchu bezwizowego), podjšł pracę „niesezonowš" na podstawie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub oœwiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Cudzoziemiec, który wjechał w celu wykonywania pracy sezonowej, nie ma jednak możliwoœci uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagajšcym wysokich kwalifikacji. Zgodnie z art. 116 pkt 4 oraz 131 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach wojewoda odmawia wszczęcia postępowania w takich sytuacjach.

45. Wojewoda nie może wszczšć postępowania ws. wydania zezwolenia na pobyt czasowy z art. 114 lub art. 127 ustawy o cudzoziemcach, gdy cudzoziemiec wjechał w celu pracy sezonowej. Oznacza to, że wojewoda musi przy każdym wniosku sprawdzać, czy cudzoziemiec wjechał w celu pracy sezonowej. Jeœli cudzoziemiec wjechał na podstawie wizy, cel wjazdu jest okreœlony w wizie (symbol 05a). Natomiast jeœli cudzoziemiec wjechał w ruchu bezwizowym, to nie ma dokumentu okreœlajšcego cel wjazdu. Jak można sprawdzić cel wjazdu w ruchu bezwizowym? Czy wojewoda ma w takich sytuacjach sprawdzać ewidencje wniosków w sprawie pracy sezonowej?

Zgodnie z rozwišzaniami przyjętymi w art. 90c ustawy, starosta prowadzi w systemach teleinformatycznych m.in. rejestry spraw dotyczšcych zezwoleń na pracę sezonowš. Dane z tych rejestrów sš przekazywane do rejestru centralnego prowadzonego przez ministra właœciwego do spraw pracy. Stosownie do art. 90c ust. 11 ustawy dane z rejestru centralnego mogš być udostępnione wojewodom, m.in. w celu prowadzenia postępowań dotyczšcych zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. W ramach rejestrów prowadzi się ewidencje wniosków w sprawie pracy sezonowej, a w rejestrach przetwarza się dane dotyczšce podstawy prawnej pobytu cudzoziemca na terytorium RP oraz datę wjazdu na terytorium Polski (art. 90c ust. 2 i 8). W praktyce oznacza to, że wojewoda może dokonać weryfikacji celu wjazdu cudzoziemca w ramach ruchu bezwizowego za poœrednictwem systemów teleinformatycznych.

Przepisy przejœciowe

46. Czy jest gdzieœ przepis pozwalajšcy uwzględnić „stare" oœwiadczenia dla potrzeb zastosowania art. 88q, pozwalajšcego na wpis wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na 3 lata, analogiczny do art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. dot. art. 88p ust 2?

Nie. Tzw. wpis wielosezonowy (art. 88q) będzie wymagał wczeœniejszej współpracy pracodawcy i cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonowš.

47. Czy w 2018 r. będzie można zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy najpierw na podstawie „starego" oœwiadczenia, a potem na podstawie zezwolenia na pracę sezonowš?

Tak. Pracy w zwišzku ze „starym" oœwiadczeniem dotyczy odrębny przepis art. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Oœwiadczenia

48. Czy konieczne jest podanie w oœwiadczeniu numeru faksu (mimo że obecnie faks jest rzadko wykorzystywany przez pracodawców)?

Nie ma wymogu podania numeru faksu, jeżeli podmiot z niego nie korzysta. Zgodnie z projektem rozporzšdzenia wykonawczego w oœwiadczeniu będzie można podać telefon, faks lub adres poczty elektronicznej.

49. Zgodnie z art. 88y ust. 2 PUP jest właœciwy ze względu na siedzibę lub miejsce pobytu stałego podmiotu powierzajšcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Czy oœwiadczenie można również rejestrować ze względu na siedzibę oddziału wpisanego do KRS?

Tak, jeżeli oddział osoby prawnej jest podmiotem powierzajšcym wykonywanie pracy cudzoziemcowi (może zatrudniać pracowników we własnym imieniu).

50. Według art. 74 ustawy o ewidencji ludnoœci od dnia 1.01.2018 r. znosi się obowišzek meldunkowy. Jak będzie przebiegać weryfikacja pobytu stałego pracodawcy?

Rzšdowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci (sejmowy druk nr 1902) przewiduje, m.in. uchylenie przepisów zwišzanych ze zniesieniem obowišzku meldunkowego. Weryfikacja będzie przebiegała tak jak obecnie.

51. Czy właœciciel gospodarstwa rolnego – osoba fizyczna może zatrudnić pracownika na potrzeby gospodarstwa rolnego na podstawie oœwiadczenia w zawodzie pomocniczy robotnik polowy (kod 921101)?

Nie – art. 88 ust. 2 w zw. z art. 90 ust. 9.

52. Czy wykonywanie pracy na podstawie oœwiadczenia jest możliwe przez 6 miesięcy w cišgu kolejnych 12 miesięcy, czy przez 180 dni w cišgu kolejnych 12 miesięcy?

Nie jest wymagana cišgłoœć wykonywania pracy przez cudzoziemca przez 6 miesięcy. Art. 114 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli termin jest oznaczony w miesišcach, a cišgłoœć terminu nie jest wymagana, miesišc liczy się za dni trzydzieœci. Z tego powodu przyjęto, że 6 miesięcy jest równe 180 dniom.

53. Jak weryfikować długoœć pracy cudzoziemca na podstawie oœwiadczeń w różnych częœciach Polski?

Dane o podjęciu i zakończeniu pracy będš przetwarzane w systemie teleinformatycznym. Będš one pochodziły z informacji przekazywanych przez pracodawcę lub cudzoziemca oraz z domniemań ustawowych przewidzianych w art. 88z ust. 14 i 16.

54. Czy dla cudzoziemca przebywajšcego w kraju na podstawie ruchu bezwizowego będziemy mogli zarejestrować nowe oœwiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy po 1 stycznia 2018, gdy pracodawca wskazał nam okres legalnego pobytu cudzoziemca w ramach ruchu bezwizowego (pkt 5.1 załšcznik 16 rozporzšdzenia) np. 15 dni, a ma zamiar powierzyć mu wykonywanie pracy na okres 90 dni? Czy mamy podpierać się informacjš pracodawcy o okresie legalnego pobytu? Czy musimy weryfikować, kiedy wjechał cudzoziemiec do krajów strefy Schengen, i liczyć mu okres legalnego pobytu?

Dotychczasowy lub pozostały okres pobytu na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego nie determinuje okresu, jakiego może dotyczyć oœwiadczenie. Cudzoziemiec podczas takiego pobytu może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w odpowiednim celu (art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). W takim przypadku może być uprawniony do wykonywania pracy na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 12 lit b w zwišzku z posiadanym oœwiadczeniem.

Składajšc oœwiadczenie, pracodawca powinien zaznaczyć, że dotyczy ono cudzoziemca, który będzie składał wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy.

55. Zgodnie z art. 88z ust. 3 PUP, wpisujšc oœwiadczenie od ewidencji, może ustalić innš datę rozpoczęcia pracy niż podana w oœwiadczeniu przez pracodawcę. Czy takie oœwiadczenia, z poprawionš data, będš ważnym dokumentem, na podstawie którego cudzoziemcy otrzymajš wizę?

Tak. Oœwiadczenie z adnotacjš urzędu będzie przesłankš wydania odpowiedniej wizy.

56. Czy pracodawca może zatrudnić danego cudzoziemca na podstawie oœwiadczenia po tym, jak inny pracodawca zatrudnił tego cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę, cudzoziemiec przepracował jakiœ czas (np. 180 dni), a następnie zrezygnował z tej pracy? Jeœli tak, to na jaki okres?

Cudzoziemiec w trakcie legalnego pobytu na terytorium RP będzie mógł wykonywać pracę zgodnie z oœwiadczeniem, o ile spełnione będš warunki okreœlone przepisami (obywatelstwo, warunki formalne oœwiadczenia, rejestracja przed podjęciem pracy, okres), niezależnie od ewentualnego, wczeœniejszego wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę.

57. Co robić z informacjš, czy cudzoziemiec podjšł pracę? Czy drukować takš informację, gdy przychodzi elektronicznie, i dopinać do oœwiadczenia?

Informacje o podjęciu, niepodjęciu i zakończeniu pracy w zwišzku z oœwiadczeniem powinny być przetwarzane w systemie teleinformatycznym – majš znaczenie dla ustalenia przez każdy zainteresowany organ, czy cudzoziemiec wykorzystał dopuszczalny okres wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę w zwišzku z oœwiadczeniem.

58. Czy sš sankcje dla pracodawcy za niezłożenie informacji, że cudzoziemiec przyjechał do pracy?

Tak: art. 120 ust. 10.

59. Co robić, jeœli pracodawca nie zgłosi podjęcia pracy przez cudzoziemca? My uznamy, że on pracuje, a w rzeczywistoœci okaże się, że nie i inny pracodawca będzie chciał zarejestrować oœwiadczenie na tš samš osobę.

Art. 88z ust. 14: niezgłoszenie podjęcia albo niepodjęcia pracy przez cudzoziemca w zwišzku z oœwiadczeniem powoduje domniemanie, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia okreœlonego w oœwiadczeniu. W zawišzku z tym biegnie 6-miesięczny termin wykonywania pracy bez koniecznoœci uzyskania zezwolenia na pracę w zwišzku z oœwiadczeniem.

60. Czy w 2018 r. będzie można zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy najpierw na podstawie „starego" oœwiadczenia, a następnie „nowego" oœwiadczenia?

Tak. W 2018 roku będzie obowišzywał zarówno art. 87 ust. 3 dotyczšcy oœwiadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, jak i przepis przejœciowy dotyczšcy oœwiadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (art. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.). Okresów wykonywania pracy na podstawie tych dwóch rodzajów oœwiadczeń nie sumuje się.

61. Czy zatrudniajšc na podstawie oœwiadczenia zarejestrowanego w 2017 r. trzeba będzie powiadomić PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w 2018 r.?

Nie. Obowišzek powiadomienia jest zwišzany z oœwiadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy wpisanym do ewidencji – zgodnie z przepisami art. 88z.

62. Czy w oœwiadczeniu zarejestrowanym w 2017 r. będzie w 2018 r. można dokonać zmiany np. daty wykonywania pracy cudzoziemca?

Nie. Nie ma przepisów przejœciowych umożliwiajšcych dokonywanie zmian w oœwiadczeniach zarejestrowanych na podstawie przepisów, które tracš moc. Ponadto przepisy obowišzujšce w 2017 r. nie przewidujš możliwoœci zmiany oœwiadczenia.

Opłaty za oœwiadczenia

63. W jaki sposób pracodawca może dokonywać opłat za oœwiadczenia? Za każdego indywidualnie, czy może za większš iloœć jednym przelewem? Jak można weryfikować, za kogo pracodawca zapłacił, a za kogo nie?

Wpłaty najlepiej dokonać oddzielnie w zwišzku z każdym wnioskiem. W tytule każdego przelewu pracodawca powinien podać imię i nazwisko cudzoziemca. Wpłat można dokonać również łšcznie w zwišzku z wieloma wnioskami, podajšc imiona i nazwiska wszystkich cudzoziemców.

64. Czy jeœli PUP nie wpisze oœwiadczenia do ewidencji przed datš rozpoczęcia pracy cudzoziemca, mimo że oœwiadczenie zostało złożone przez pracodawcę 7 dni wczeœniej, trzeba będzie dokonywać nowej wpłaty?

Nie. Opłatę wnosi pracodawca jednorazowo w zwišzku ze złożeniem oœwiadczenia. Adnotacja urzędu okreœlajšca datę rozpoczęcia pracy póŸniejszš niż w okreœlona w oœwiadczeniu pracodawcy nie wpływa na obowišzek dokonania wpłaty.

65. Czy zmiana (np. dat wykonywania pracy przez cudzoziemca lub wysokoœci wynagrodzenia) po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonowš do PUP, ale przed wpisaniem przez PUP do ewidencji pracy sezonowej, będzie wymagała nowej wpłaty ?

Nie. Opłatę wnosi się jednorazowo w zwišzku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonowš.

66. Czy zmiana np. dat wykonywania pracy przez cudzoziemca lub wysokoœci wynagrodzenia po złożeniu oœwiadczenia do PUP ale przed wpisaniem oœwiadczenia do ewidencji będzie wymagała nowej wpłaty?

Nie. Opłatę wnosi się jednorazowo w zwišzku ze złożeniem oœwiadczenia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL