Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Tymczasowo nawet przez pół życia

www.sxc.hu
Za przekroczenie maksymalnego okresu œwiadczenia usług przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika agencji grozi kara. Zatrudnionemu nie przysługuje jednak roszczenie o ustalenie stosunku pracy.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych stanowi, że w okresie obejmujšcym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej, zatrudniajšca pracownika tymczasowego, może skierować go do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczajšcy łšcznie 18 miesięcy (art. 20 ust. 1 ustawy). Oznacza to, że zatrudnienie tego samego pracownika tymczasowego, który przepracował w danej firmie 18 miesięcy, jest niedopuszczalne – zarówno przez tę samš, jak również przez innš agencję pracy tymczasowej.

Wbrew pozorom

O ile jednak literalne brzmienie tego przepisu wydaje się być jasne, o tyle wštpliwoœci budzi ewentualna sankcja za przekroczenie dopuszczalnych limitów. Ustawa nie zawiera wyraŸnej kary za przekroczenie wskazanych limitów, stšd pojawiajš się spory w literaturze. Niektórzy przedstawiciele doktryny prawa pracy sš zdania, że ich przekroczenie może uzasadniać roszczenie pracowników o ustalenie stosunku pracy z agencjš zatrudnienia. Czy zasadnie?

Zdaniem Sšdu Najwyższego

Wštpliwoœci w tym zakresie zdaje się rozstrzygać stanowisko wyrażone w uzasadnieniu wyroku Sšdu Najwyższego z 1 kwietnia 2015 r. (I PK 203/14). Zgodnie z nim zatrudnienie pracownika tymczasowego nie traci takiego charakteru także wówczas, gdy zostanie przekroczony maksymalny okres zatrudnienia na rzecz jednego pracodawcy-użytkownika.

Ani agencja...

Sšd Najwyższy podkreœlił przy tym, że niezmiennoœć odbiorcy pracy pracownika tymczasowego, którym w dalszym cišgu pozostaje pracodawca-użytkownik, wyklucza możliwoœć stwierdzenia nawišzania stosunku pracy pomiędzy tš osobš a agencjš pracy tymczasowej na zasadach powszechnie obowišzujšcych przepisów prawa. Elementy charakteryzujšce zatrudnienie pracownika tymczasowego sš bowiem wyraŸnie odmienne od typowego pojęcia stosunku pracy okreœlonego w treœci art. 22 kodeksu pracy. Zatem zachowanie bšdŸ przekroczenie ustawowego limitu zatrudnienia danej osoby pozostaje bez wpływu na elementy charakteryzujšce stosunek pracy oraz możliwoœć jego przekształcenia.

...ani użytkownik

Wštpliwe wydaje się również uznanie, że w tej sytuacji dojdzie do nawišzania stosunku pracy na zasadach okreœlonych w art. 22 k.p. pomiędzy pracownikiem a pracodawcš-użytkownikiem. Byłoby to możliwe tylko wtedy, gdyby można było stwierdzić, że obie strony złożyły zgodne oœwiadczenia woli co do obowišzku œwiadczenia pracy i wypłaty wynagrodzenia. Trudno jednak uznać, iż taka wola w tym przedmiocie jest, skoro strony co prawda uchybiajš limitom zatrudnienia tymczasowego, ale nadal kontynuujš œwiadczenie pracy tymczasowej – tj. pracownik na podstawie umowy zawartej między pracodawcš i pracodawcš-użytkownikiem zostaje skierowany do pracy na rzecz tego ostatniego na okreœlonych warunkach.

masz pytanie, wyœlij e-mail, tygodnikpraca@rp.pl

Zdaniem autorki

Edyta Defańska-Czujko, adwokat koordynator praktyki prawa pracy w Kancelarii Radców Prawnych Czublun Trębicki sp.p.

Ani ustawa, ani kodeks pracy nie przewidujš sankcji za przekroczenie dopuszczalnego limitu zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy-użytkownika. Nie oznacza to jednak, że agencja pracy tymczasowej nie poniesie żadnych konsekwencji naruszenia przepisów w tym zakresie. Grozi jej wykreœlenie z właœciwego rejestru w przypadku stwierdzenia rażšcego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalnoœci regulowanej. W mniej rażšcych przypadkach Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na niš karę po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kontrolnego. Z pewnoœciš jednak samo naruszenie dopuszczalnego limitu zatrudnienia tymczasowego nie daje podstaw do ustalenia istnienia stosunku pracy na warunkach art. 22 § 1 k.p.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL