Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Szczególna ochrona przed zwolnieniem po obniżeniu wieku emerytalnego

123RF
Po obniżeniu wieku emerytalnego zasady ochrony osób, które podlegajš ochronie przedemerytalnej, nie uległy zmianie. Nadal pracodawca ma ograniczone możliwoœci ich zwolnienia czy zmiany warunków zatrudnienia.

- Obowišzuje mnie wiek ochronny. Czy po tym czteroletnim okresie – zakładajšc, że jestem zdrowa i mogę nadal pracować – zakład pracy może mnie zmusić do odejœcia na emeryturę, czy sama mogę zadeklarować chęć odejœcia z pracy w wyznaczonym przez siebie terminie? Czy w okresie ochronnym pracodawca może zmienić mi zakres obowišzków, tzw. zakres czynnoœci? – pyta czytelniczka.

Pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osišgnięcia wieku emerytalnego, objęty jest szczególnš ochronš przed zwolnieniem. Pracodawca, co do zasady, nie może mu w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę.

Możliwoœć zwolnienia...

Ochrona przedemerytalna została okreœlona w art. 39 kodeksu pracy. Przepis ten uniemożliwia pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osišgnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że w tym okresie umowa o pracę może ulec rozwišzaniu wyłšcznie na podstawie:

- porozumienia stron,

- rozwišzania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia przez pracownika,

- rozwišzania umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy (art. 52 k.p.) lub bez winy (art. 53 k.p.) pracownika.

Ponadto w okresie takiej ochrony pracodawca może zwolnić podwładnego:

- za wypowiedzeniem w przypadku ogłoszenia upadłoœci lub likwidacji firmy (art. 411 k.p.),

- gdy pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolnoœci do pracy (art. 40 k.p.).

...lub wprowadzenia zmian

Co do zasady w okresie ochronnym pracodawca nie może wręczyć pracownikowi wypowiedzenia zmieniajšcego (art. 42 k.p.). Zmiana warunków pracy i płacy może jednak nastšpić w okreœlonych, wyjštkowych sytuacjach. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi w okresie ochronnym, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

- wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczšcych ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,

- stwierdzonš orzeczeniem lekarskim utratę zdolnoœci do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinionš przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Pracodawca może również złożyć pracownikowi w wieku przedemerytalnym wypowiedzenie zmieniajšce warunki pracy i płacy w przypadku, gdy w firmie sš przeprowadzane tzw. zwolnienia grupowe, czyli redukcja etatów na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwišzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczšcych pracowników (DzU z 2016 r., poz. 1474). Gdyby jednak z tego powodu wynagrodzenie chronionego pracownika uległo obniżeniu, to do końca okresu, w którym korzysta on z ochrony przedemerytalnej, przysługuje mu stosowny dodatek wyrównawczy. Celem jego wypłaty jest wyrównanie do wysokoœci pensji sprzed zmiany.

Kontynuowanie pracy

Po upływie 4-letniego okresu ochronnego, pracodawca nie może zmusić pracownika do odejœcia z pracy. Podwładny może więc kontynuować zatrudnienie po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, ale korzysta już wtedy z ochrony standardowej, tj. powszechnej ochrony trwałoœci stosunku pracy okreœlonej w art. 45 k.p.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL