Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Zatrudnianie cudzoziemców ze Wschodu po 1 stycznia 2018 ze znakami zapytania

Œrednia pensja nad Dnieprem wynosi dziœ zaledwie około 600 zł. W Polsce Ukraińcy zarabiajš przeciętnie ok. 2 tys. złotych miesięczne na rękę. Co pišty z nich pracuje w rolnictwie.
AFP
Firmy i urzędy pracy wcišż nie wiedzš, jak po Nowym Roku zatrudnić cudzoziemców. Ministerstwo uspokaja.

Przedsiębiorcy korzystajšcy z taniej siły roboczej ze Wschodu z niepokojem patrzš w przyszłoœć. Od 1 stycznia 2018 r. w życie wchodzi duża nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia, która poważnie reformuje zasady sprowadzania pracowników ze Wschodu.

– Niestety, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jeszcze nie wydało rozporzšdzeń wykonawczych do nowych przepisów, chociaż do wejœcia w życie zmian zostało tylko 1,5 miesišca – mówi Karolina Schifter, adwokat z kancelarii Raczkowski Paruch. – Rozporzšdzenia będš okreœlać m.in. tryb postępowania w sprawie rejestracji oœwiadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a także będš zawierały wykaz państw, których obywatele mogš wykonywać pracę na podstawie oœwiadczenia oraz zawody, dla których będš one wydawane. Sš to kluczowe kwestie dla przedsiębiorców, gdyż decydujš o tym, czy będzie można szybko zatrudnić pracownika na podstawie oœwiadczenia.

Milion pracowników

Nowa procedura, podobnie do dotychczasowych zasad, ma po 1 stycznia 2018 r. pozwalać polskim przedsiębiorcom sprowadzać pracowników ze Wschodu na uproszczonych zasadach. Tak jak dotychczas będzie się to odbywało na podstawie oœwiadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w Polsce. Najwięcej przyjeżdża Ukraińców (nawet milion rocznie), ale nowe przepisy dotyczš też Rosjan, Gruzinów, Białorusinów, Armenów i Mołdawian. Po rejestracji oœwiadczenia taki cudzoziemiec może przyjechać do Polski na szeœć miesięcy i legalnie pracować.

Problem polega na tym, że nowa regulacja została wymuszona przez wdrożenie tzw. dyrektywy sezonowej. Unijne przepisy wymagajš bowiem, by w przypadku prac sezonowych stosować podwyższone standardy zatrudnienia. Chodzi tu szczególnie o rolnictwo, turystykę i hotelarstwo. Szczegółowa lista zawodów objętych podwyższonymi standardami ma znaleŸć się w rozporzšdzeniu. Którego jeszcze nie ma. Drugi problem dotyczy tego, że po zmianach trzeba będzie zgłosić w urzędzie datę przybycia Ukraińca do pracy. Prawdopodobnie trzeba będzie zrobić to na piœmie. Pracodawcy chcieliby online.

– Na poczštku grudnia chcielibyœmy opublikować poradniki dla przedsiębiorców korzystajšcych z pracowników ze Wschodu, tak by mieli czas na przygotowanie się do zmian. Jak na razie brak rozporzšdzeń utrudnia nam to zadanie – zauważa zastępca dyrektora powiatowego urzędu pracy w centralnej Polsce.

Oœwiadczenia na zapas

Rozwišzaniem i rekomendacjš dla przedsiębiorców, którzy planujš zatrudnienie Ukraińców w przyszłym roku, jest rejestracja oœwiadczenia w urzędzie pracy do końca tego roku. Można w nim wskazać, że praca Ukraińca rozpocznie się dopiero w marcu czy lipcu 2018 r. W ten sposób jeszcze przez rok można uniknšć stosowania nowych przepisów. Š?

podstawa prawna: ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia DzU z 17 sierpnia 2017 r., poz. 1543

Opinia

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

Chciałbym uspokoić przedsiębiorców, gdyż większoœć rozporzšdzeń wykonawczych jest już praktycznie gotowa i czeka na podpis. Poza jednym, dotyczšcym wykazu prac objętych dyrektywš sezonowš, która jest obecnie w konsultacji z Ministerstwem Sportu w zakresie usług hotelarskich. Przyjrzymy się kwestii zgłaszania przyjazdu pracownika ze wschodu pod kštem uproszczenia tego obowišzku. Na szczęœcie przedsiębiorcy, którzy do końca tego roku złożš w urzędzie pracy oœwiadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy pracownikowi ze wschodu, mogš skorzystać z takiej możliwoœci przez cały przyszły rok. Okres przejœciowy ma ułatwić wdrożenie potrzebnej reformy zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL