Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Mienie można powierzyć pracownikowi bez zachowania formy pisemnej

Fotolia.com
Aby prawidłowo powierzyć pracownikowi mienie, nie jest konieczne zachowanie formy pisemnej. Istotne jest, że pracownik wyraził zgodę na przyjęcie odpowiedzialnoœci za mienie, przy czym ta zgoda może być wyrażona w dowolnej formie. Ważne jest natomiast, aby powierzenie mienia nastšpiło w sposób umożliwiajšcy pracownikowi wejœcie w jego rzeczywiste posiadanie oraz aby zapewnić mu warunki dajšce możliwoœć kontrolowania stanu i iloœci mienia.

Tak orzekł Sšd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 2017 r. (II PK 306/15).

Stan faktyczny

Pracownik był zatrudniony na stanowisku kierownika hurtowni. Do jego obowišzków należało: utrzymanie odpowiedniego stanu magazynowego, zamawianie towaru, obsługa większych klientów, przyjmowanie zamówień telefonicznych, wystawianie faktur i rozliczanie kasy. Inwentaryzacja przeprowadzona przez pracodawcę na zakończenie roku kalendarzowego, w obecnoœci pracownika, ujawniła niedobór w kwocie prawie 60 000 zł. Pracodawca pozwał kierownika.

Rozstrzygnięcia sšdów

Sšd rejonowy uwzględnił powództwo pracodawcy. Sšd okręgowy podtrzymał wyrok. W jego ocenie, pracownik był osobš odpowiedzialnš za powierzone mu mienie oraz za rozliczenie się z otrzymywanych od klientów œrodków pieniężnych, zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 k.p. Pracownikowi powierzone zostały œrodki pieniężne ze sprzedaży towarów. Nie rozliczył się z pobranych od klientów œrodków pieniężnych na kwotę stwierdzonš w wyniku inwentaryzacji. Sprawa trafiła do Sšdu Najwyższego.

Sšd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sšdowi okręgowemu. Podkreœlił, że warunkiem niezbędnym dla stwierdzenia, że pracownik ponosi odpowiedzialnoœć, jest prawidłowe powierzenie mienia. Sposób powierzenia może mieć różnš formę. W szczególnoœci, przyjęcie przez pracownika odpowiedzialnoœci za mienie powierzone nie jest uzależnione od jego pisemnej zgody. Istotne jest natomiast zapewnienie obecnoœci pracownika przy powierzeniu mienia oraz faktyczne sprawowanie nad nim pieczy w sposób umożliwiajšcy kontrolowanie stanu, iloœci i wartoœci.

Zdaniem ekspertów

Robert Stępień, radca prawny, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Grzegorz Larek, prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Przepisy kodeksu pracy nie wymagajš, aby przyjęcie odpowiedzialnoœci za mienie powierzone nastšpiło w formie pisemnej (z wyjštkiem umowy o wspólnej odpowiedzialnoœci materialnej, która powinna być zawarta przez pracowników z pracodawcš na piœmie pod rygorem nieważnoœci). Pracownik, któremu powierzono mienie w prawidłowy sposób, ponosi odpowiedzialnoœć na podstawie art. 124 k.p., choćby nie podpisał deklaracji o przyjęciu tej odpowiedzialnoœci. Sšd Najwyższy potwierdza to w komentowanym orzeczeniu, podkreœlajšc, że zgoda pracownika na przyjęcie odpowiedzialnoœci za mienie powierzone może być wyrażona nawet konkludentnie i wynikać np. z rodzaju pracy i obowišzków wykonywanych przez pracownika. Innymi słowy, jeżeli pracownik zgadza się na wykonywanie obowišzków zwišzanych z odpowiedzialnoœciš za mienie powierzone, to automatycznie przyjmuje tę odpowiedzialnoœć.

Kluczowe znaczenie dla skutecznego dochodzenia przez pracodawcę roszczeń od pracownika z tytułu szkody w mieniu powierzonym ma natomiast łšczne spełnienie dwóch przesłanek – prawidłowe powierzenie mienia oraz zapewnienie pracownikowi możliwoœci kontrolowania stanu i iloœci tego mienia. Powierzenie mienia będzie prawidłowe, jeżeli pracownik wszedł w jego rzeczywiste posiadanie przed wystšpieniem jakichkolwiek braków i miał możliwoœć weryfikacji iloœci, jakoœci lub wartoœci przekazywanego mienia.

Aby zaœ można było powiedzieć, że pracownik ma możliwoœć kontrolowania stanu i iloœci mienia przez cały okres powierzenia, powinien on mieć zapewnione takie warunki, które gwarantujš możliwoœć zabezpieczenia mienia przed dostępem osób nieupoważnionych i utrzymania go w stanie zgodnym z jego przeznaczeniem, a następnie jego zwrot lub wyliczenie się z niego.

Dwa warunki – prawidłowe powierzenie mienia i zapewnienie możliwoœci jego kontroli – sš istotnš wskazówkš dla pracodawców, w jaki sposób prawidłowo dokonać powierzenia mienia, aby pracodawca mógł następnie dochodzić od pracownika odpowiedzialnoœci według zasad odpowiedzialnoœci za mienie powierzone. Pracownik odpowiada w takim przypadku w pełnej wysokoœci. Żeby się od tej odpowiedzialnoœci uwolnić, musi wykazać, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku braku przesłanek do zastosowania tego rodzaju odpowiedzialnoœci, możliwa jest jedynie odpowiedzialnoœć materialna pracownika na zasadach ogólnych okreœlonych w art. 114-122 k.p. (tj. z ograniczeniem jej wysokoœci). ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL