Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Z końcem umowy czas rozliczyć urlop wypoczynkowy

AdobeStock
RACHUNKI | Szef nie może zapłacić pracownikowi za niewykorzystane dni wypoczynku w trakcie zatrudnienia. Ekwiwalent przysługuje wyłšcznie w razie rozwišzania umowy o pracę.

Ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego, a także prawidłowego jego wymiaru to dopiero wstęp do rozliczenia z pracownikiem w tym zakresie. Na pracodawcy cišży bowiem obowišzek nie tylko dopilnowania, aby etatowiec korzystał z przyznanego mu przez prawo przywileju. Musi też naliczyć prawidłowš wysokoœć ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w przypadku rozwišzania umowy o pracę.

Tylko przy rozstaniu

Wyłšcznie w sytuacji rozwišzania umowy o pracę podwładnemu należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Nie ma znaczenia, z czyjej inicjatywy dochodzi do rozwišzania umowy. Ekwiwalent za niewykorzystane dni wypoczynku trzeba wypłacić nie póŸniej niż w ostatnim dniu zatrudnienia. W przypadku póŸniejszej wypłaty, pracownik może żšdać wynagrodzenia wraz z odsetkami za zwłokę.

Pracownicy działu HR często spotykajš się z sytuacjš, gdy pracodawca chce się rozliczyć z etatowcem z urlopu wczeœniej, aby wyeliminować wysoki koszt rezerwy na niewykorzystanych urlopach. Takie rozwišzanie jest jednak niezgodne z prawem. Nie można wypłacać ekwiwalentu za urlop w trakcie zatrudnienia.

Proporcjonalnie mniej

Staż pracy oraz wykształcenie pracownika decydujš o wymiarze przysługujšcego urlopu wypoczynkowego. Roczny wymiar to 20 dni w przypadku stażu poniżej 10 lat oraz 26 dni – gdy staż przekracza 10 lat. Zarówno zatrudnienie, jak również zwolnienie pracownika w trakcie roku kalendarzowego, obliguje pracodawcę do proporcjonalnego wyliczenia urlopu. Otrzymany wynik należy w tym przypadku zaokršglić w górę.

Przykład:

Pracownikowi z 26-dniowym wymiarem urlopu wypoczynkowego szef wypowiedział umowę o pracę. Umowa rozwišże się 30 listopada. Za bieżšcy ršk pracownikowi należš się 24 dni urlopu (26/12 miesięcy x 11 miesięcy zatrudnienia).

Nie tylko zasadnicze

Ustalenie liczby niewykorzystanych dni urlopu to pierwszy krok do prawidłowego rozliczenia się z pracownikiem. Istotne jest bowiem także prawidłowe ustalenie wysokoœci œwiadczenia, które trzeba wypłacić.

Najczęœciej popełnianym błędem przez pracodawców w tej kwestii jest wyliczanie podstawy ekwiwalentu wyłšcznie z wynagrodzenia zasadniczego. Jest to poprawne jedynie w przypadku braku jakichkolwiek dodatkowych składników wynagrodzenia. Przy składnikach dodatkowych wszystkie lub niektóre z nich trzeba włšczyć do podstawy ekwiwalentu.

Ważna data wypłaty

Wynagrodzenie zasadnicze powinno zostać włšczone do podstawy ekwiwalentu w wysokoœci należnej w miesišcu nabycia prawa do ekwiwalentu. Natomiast przy uwzględnianiu składników zmiennych należy się kierować innymi zasadami.

Składniki te należy wliczać do podstawy ekwiwalentu za urlop z okresu 3 miesięcy poprzedzajšcych miesišc nabycia prawa do jego wypłaty. W przypadku, gdy składniki zmienne przysługujš za okresy dłuższe niż miesišc, przyjmuje się je w wysokoœci wypłaconej w okresie 12 miesięcy poprzedzajšcych miesišc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Przy czym liczy się tu data wypłaty dodatkowych składników, a nie okres, którego dotyczš. W praktyce oznacza to, że w przypadku wypłaty wynagrodzenia do ostatniego dnia miesišca do podstawy ekwiwalentu zostanš włšczone inne składniki niż przy wypłacie wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesišca.

Przykład:

Pracownik kończy zatrudnienie 30 listopada. Co miesišc otrzymuje premie w różnej wysokoœci. Przy założeniu wypłaty wynagrodzenia do ostatniego dnia miesišca roboczego, do podstawy ekwiwalentu zostanie włšczona premia za sierpień, wrzesień i paŸdziernik. Gdyby wypłata wynagrodzenia następowała do 10. dnia miesišca następnego, trzeba byłoby uwzględnić premie za lipiec, sierpień i wrzesień.

Istotny współczynnik

Prawidłowo ustalonš podstawę ekwiwalentu należy podzielić przez ustalony na dany rok kalendarzowy wskaŸnik urlopowy. W 2017 r. wynosi on 20,83 i jest odpowiednio niższy w przypadku zatrudnienia na częœć etatu.

WskaŸnik ekwiwalentu stosowany do wypłaty œwiadczenia należy przyjšć taki, jaki obowišzuje w danym roku. Nie ma znaczenia, czy wypłacamy ekwiwalent za urlop z  roku bieżšcego, czy za urlop zaległy. Liczy się wyłšcznie data wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane dni wypoczynku.

Przykład:

Pracownik został zatrudniony na umowę na czas okreœlony, która uległa rozwišzaniu 1 stycznia 2017 r. Pracodawca musiał mu wypłacić ekwiwalent za 10 dni urlopu zaległego za rok 2016 i za trzy dni urlopu bieżšcego. Mimo że w 2016 r. obowišzywał inny współczynnik ekwiwalentu, przy obliczaniu wysokoœci ekwiwalentu za cały niewykorzystany urlop należy stosować współczynnik obowišzujšcy w 2017 r., tj. w roku rozwišzania umowy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL